diff --git a/news/nl/nl-201111.el.xhtml b/news/nl/nl-201111.el.xhtml index 6b54f9b4fe..9bdcc2c134 100644 --- a/news/nl/nl-201111.el.xhtml +++ b/news/nl/nl-201111.el.xhtml @@ -1,6 +1,6 @@ - + FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Νοέμβριος 2011 diff --git a/news/nl/nl-201111.en.xhtml b/news/nl/nl-201111.en.xhtml index b21883678e..e253e2bbae 100644 --- a/news/nl/nl-201111.en.xhtml +++ b/news/nl/nl-201111.en.xhtml @@ -1,6 +1,6 @@ - + FSFE Newsletter - November 2011 diff --git a/news/nl/nl-201111.it.xhtml b/news/nl/nl-201111.it.xhtml index 9d1848b5e5..6c542eca45 100644 --- a/news/nl/nl-201111.it.xhtml +++ b/news/nl/nl-201111.it.xhtml @@ -1,6 +1,6 @@ - + FSFE Newsletter - Novembre 2011