Browse Source

Add new democracy catalan translation

svn path=/trunk/; revision=25880
pull/8/head
mvdan 8 years ago
parent
commit
24b25ef5bf
  1. 117
      freesoftware/society/democracy.ca.xhtml

117
freesoftware/society/democracy.ca.xhtml

@ -0,0 +1,117 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>La Democràcia necessita Programari Lliure</title>
</head>
<body id="article">
<p id="category">
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Programari Lliure</a>
</p>
<h1>La Democràcia necessita Programari Lliure</h1>
<p>
Al llarg de la història de la humanitat, els diferents avenços
tecnològics han influït en el progrés de la societat. La lectura,
l'escriptura, l'aritmètica, l'agricultura, la imprempta o la ràdio són
alguns exemples de invencions que han anat canviant la manera com
interactuem pel comerç, l'art i les ciències. En ple segle XXI, el
programari s'alça com la tecnologia cultural més important i, per això
mateix, la Fundació Europea pel Programari Lliure (FSFE en són les
sigles en anglès) té per objectiu garantir el dret de tothom a poder
utilitzar i adaptar aquesta tecnologia a les seves necessitats
individuals i específiques.
</p>
<p>
Imaginar el nostre dia a dia sense programari és pràcticament
impossible. La majoria de nosaltres no pot ni passar un sol dia sense
utilitzar-lo. Utilitzem programari a les oficines, en els nostres
portàtils i en els nostres telèfons mòbils. Però, tot i que no sembli
obvi, el programari és una peça fonamental pel funcionament d'atres
eines com trens, cotxes i electrodomèstics, com poden ser televisors,
rentadores o neveres. Cap d'aquests dispositius podria funcionar sense
programari ja que sense aquest equipament no podríem enviar correus
electrònics, trucar per telèfon, anar de compres o viatjar tal i com es
fa avui dia. EL programari és l'eina fonamental necessària pel
funcionament de la nostra societat.
</p>
<p>
Quan altres persones controlen unes eines tan importants per nosaltres
com el programari, aquestes són capaces d'exercir una gran influència
sobre els nostres actes. Qui controla el motor de cerca que utilitzem,
determina què trobem a internet. Qui controla la nostra adreça de correu
electrònic pot censurar-nos. En altres paraules, controlar un servei de
comunicacions comporta poder decidir qui pot intercanviar quina
informació amb quina persona. Qui decideixi com funciona el programari
influeix notablement en la nostra manera de viure i treballar.
</p>
<p>
A les democràcies modernes el poder està separat. El poder legislatiu,
l'executiu i el judicial estan distribuïts en diferentes institucions.
És més, les diferents responsabilitats i competències estan repartides
entre diferents ens jurídics: govern central, regional/nacional i local.
Per garantir la llibertat d'expressió i per tant la de prensa, és
fonamental la protecció contra la creació d'un monopoli informatiu, en
el que el poder estaria concentrat en poques mans. Un dels beneficis més
importants de la democràcia efectiva és que fins i tot el teu pitjor
opositor podria ocupar un càrrec en el sistema democràtic.
</p>
<p>
Si l'eina social clau que és el programari fos controlada per un petit
grup això suposaria un greu risc per la democràcia. No només les nostres
comunicacions depenen del programari, sinó també una part fonamental de
la infraestructura de la societat. La FSFE vol dotar de veu els
interessos dels usuaris d'eines informàtiques proporcionant el ple
control del programari a tothom, ja que la nostra societat no pot
permetre's dependre d'interessos privats en eines tan importants com el
programari.
</p>
<p>
La nostra societat ha d'assegurar que tothom tingui l'oportunitat
d'adaptar el programari individualment i per si mateixos. Per això és
necessari obtenir la capacitat d'utilitzar el programari lliurement per
qualsevol propòsit, per estudiar i compendre el seu funcionament i poder
millorar-lo i compartir-lo amb la resta de la societat.
</p>
<ul>
<li>
<strong>Ús:</strong> Llibertat per poder utilitzar el programari i poder utilitzar-lo lliurement amb independència del seu propòsit; aquesta és una arma contra la discriminació a la vegada que un vehicle per assegurar la igualtat d'oportunitats i de participació dins la nostra societat.
</li>
<li>
<strong>Estudi:</strong> Llibertat per estudiar com està dissenyat el programari és elemental per saber com funciona aquesta eina.
</li>
<li>
<strong>Compartir:</strong> Llibertat de distribuïr el programari per assegurar que puguem ajudar a altres compartint-lo amb ells.
</li>
<li>
<strong>Millorar:</strong> Finalment, la societat ha de tenir la llibertat de modificar les seves eines, per millorar-les i adaptar-les a les seves diferents necessitats.
</li>
</ul>
<p>
El programari que respecta aquestes quatre llibertats és Programari Lliure.
</p>
<p>
Una societat democràtica requereix unes bases sòlides. Un d'aquests pilars és el Programari Lliure.
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-04-23 15:56:18 +0100 (Mon, 23 May 2010) $ $Autor: Matthias Kirschner$</timestamp>
<author id="kirschner"/>
<date>
<original content="2010-04-23"/>
</date>
</html>
Loading…
Cancel
Save