Browse Source

"First draft"


			
			
				pull/8/head
			
			
		
molender 14 years ago
parent
commit
21f6a0f8fc
4 changed files with 444 additions and 0 deletions
 1. +100
  -0
    contribute/translators.pl.xhtml
 2. +213
  -0
    contribute/translators/wordlist.pl.xhtml
 3. +68
  -0
    index.pl.xhtml
 4. +63
  -0
    news/2004/navigator-20040917.pl.xhtml

+ 100
- 0
contribute/translators.pl.xhtml View File

@ -0,0 +1,100 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Włącz się - Informacje dla tłumaczy</title>
</head>
<body>
<h1>Informacje dla tłumaczy</h1>
<p>
FSF Europe jest międzynarodową organizacją. Naszym celem jest dotarcie
do jak największej liczby osób i zachęcenie ich do włączenia się w nasze
działania. W tym celu chcemy, aby publikowane przez nas teksty były dostępne
w różnych językach.
</p>
<p>
Praca tłumaczy skupia się głównie na tłumaczeniu treści stron WWW, szczególnie
tych nieustannie aktualizowanych, jak
<a href="/index.html">strona początkowa</a>,
<a href="/news/news.html">strona z wiadomościami</a> czy
<a href="/events/events.html">strona w wydarzeniami</a>. Informacje dotyczące tego,
jak można pomóc w tłumaczeniu stron WWW znajdują się na specjalnej
<a href="/contribute/translators/web.html">stronie dla tłumaczy stron internetowych</a>.
</p>
<p>
Ale nie tylko strony WWW wymagają tłumaczenia.
<a href="/press/press.html">Informacje dla prasy</a>,
<a href="/news/newsletter.html">internetowe biuletyny</a>, broszury oraz inne
publikacje również staną się dostępne dla większej liczby osób z każdym kolejnym
językiem, na jaki zostaną przetłumaczone.
</p>
<p>
Choć, w zależności od autora, teksty powstają w różnych językach,
ogólnie używamy wersji angielskojęzycznej jako wyjściowej do dalszych
tłumaczeń. Z tego powodu, szczególnie potrzebne są osoby, które zajmować się
będą:
</p>
<ul>
<li>tłumaczeniem z innych języków na angielski,</li>
<li>korektą tekstów w języku angielskim napisanych przez osoby,
dla których nie jest on językiem narodowym oraz</li>
<li>tłumaczeniem z angielskiego na inne języki.</li>
</ul>
<p>
Doświadczenia pokazały, że najlepsze tłumaczenia powstają, jeśli tłumaczy się
z języka obcego na narodowy. Ponadto, warto na początku zapoznać się z sekcją
<a href="/about">"O nas"</a>, aby dowiedzieć się, jakie idee i wartości są
szczególnie bliskie ludziom z FSFE.
</p>
<p>
Dla niektórych języków, powstała
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista często używanych
zwrotów</a> wraz z ich tłumaczeniami.
</p>
<p>
Tłumaczenia koordynowane są za pośrednictwem elektronicznej listy adresowej
o nazwie "Translators". Każdy, kto chce włączyć się w proces tłumaczenia
może zapisać się na nią
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">tutaj</a>.
</p>
<p>
Teksty do przetłumaczenia lub korekty są wysyłane na tę listę razem z
informacją o docelowych językach. Ten, kto rozpocznie tłumaczenie wysyła
informację na listę, aby uniknąć powielania zadań. Zakończone tłumaczenia
również są wysyłane na listę, aby inni tłumacze mogli je sprawdzić i
zaproponować ewentualne poprawki. Zarówno teksty oryginalne, jak i
tłumaczenia wysyłane są w postaci tekstowych załączników w celu
zminimalizowania pracy związanej z ich kopiowaniem i wklejaniem.
</p>
<p>
W idealnej sytuacji, dla danego języka istnieje zespół tłumaczący, którego
członkowie wspierają się wzajemnie i pomagają sobie w tłumaczeniach, więc
teksty tłumaczone na ten język nie są zależne tylko od jednej osoby.
</p>
<p>
Tłumaczenie i korekta tekstów jest naprawdę cennym wkładem w działalność
FSF Europe, jak również doskonałą okazją do wzięcia udziału w działaniach
FSF Europe bez podejmowania długoterminowych zobowiązań.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Marcin Olender</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 213
- 0
contribute/translators/wordlist.pl.xhtml View File

@ -0,0 +1,213 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Informacje dla tłumaczy - Lista trudniejszych zwrotów</title>
</head>
<body>
<h1>Lista trudniejszych zwrotów dla tłumaczy</h1>
<h2>Charakterystyczne zwroty i ich tłumaczenia</h2>
<p>
Staramy się używać ustalonych tłumaczeń następujących angielskich zwrotów
w celu zapewnienia spójności tekstów:
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
<th>Wersja angielska</th>
<th>Wersja polska</th>
<th>Uwagi</th>
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>organizacja stowarzyszona</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>chancellor</td>
<td>kanclerz</td>
<td>(w znaczeniu: kierownik oddziału FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>chapter</td>
<td>oddział</td>
<td>(w znaczeniu: prawna jednostka FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>przymusowe licencjonowanie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>coordinator</td>
<td>koordynator</td>
<td>(koordynator jednego z projektów FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>copyright</td>
<td>prawo autorskie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>crypto card</td>
<td>karta szyfrowa</td>
<td>(specjalna karta, którą otrzymują członkowie Stowarzyszenia FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Rada Europejska</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>Trybunał Europejski</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Europejski Urząd Patentowy</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>executive commitee</td>
<td>komitet wykonawczy</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>extended executive commitee</td>
<td>poszerzony komitet wykonawczy</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>Członek Stowarzyszony</td>
<td>(z znaczeniu: członek Stowarzyszenia FSFE )</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>Stowarzyszenie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>Wolne Oprogramowanie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>społeczność Wolnego Oprogramowania</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom Party</td>
<td>Stronnictwo Wolnościowe</td>
<td>(w języku polskim rozpowszechniło się
określanie mianem Partia Wolnościowa
amerykańskiej Libertarian Party)</td>
</tr>
<tr>
<td>FSF Europe</td>
<td>FSF Europe</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>Projekt GNU</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>hub</td>
<td>centrala</td>
<td>(w znaczeniu: centralna jednostka prawna FSFE,
w odróżnieniu od oddziałów)</td>
</tr>
<tr>
<td>"intellectual property"</td>
<td>"własność intelektualna"</td>
<td>należy zawsze umieszczać w cudzysłowie!</td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>elektroniczna lista adresowa</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>organizacja non profit</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
<td>Prezydent FSFE</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>organizacja siostrzana</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>patent na oprogramowanie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>trademark</td>
<td>znak handlowy</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society</td>
<td>Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
</table>
<h2>Wzory tekstów</h2>
<h3>Stopka notatki prasowej</h3>
<pre>
O Free Software Foundation Europe
Free Software Foundation Europe (FSF Europe) jest dobroczynną
organizacją pozarządową zaangażowaną we wszelkie przejawy Wolnego
Oprogramowania w Europie. Dostęp do oprogramowania decyduje o tym,
kto może uczestniczyć w społeczeństwie cyfrowym. Dlatego też
swoboda użytkowania, kopiowania, modyfikowania i redystrybucji
oprogramowania - jak opisano to w definicji Wolnego Oprogramowania -
umożliwia równe uczestnictwo w wieku informacji. Kształtowanie
świadomości tych problemów, prawne i polityczne zabezpieczanie Wolnego
Oprogramowania, oraz ofiarowanie ludziom wolności poprzez wspieranie
rozwoju Wolnego Oprogramowania są podstawowymi zadaniami FSF Europe,
która została utworzona w 2001 roku jako europejska siostrzana
organizacja dla Free Software Foundation ze Stanów Zjednoczonych.
http://www.fsfeurope.org/
</pre>
<h3>Stopka biuletynu internetowego</h3>
<pre>
Spis wszystkich elektronicznych list adresowych
znajdziesz na stronie
http://www.fsfeurope.org/news/newsletter.pl.html
</pre>
<h3>Podpis e-mailowy wielu Członków Stowarzyszonych</h3>
<pre>
Dołącz do Stowarzyszenia i chroń swoją Wolność! (http://www.fsfe.org/)
</pre>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 68
- 0
index.pl.xhtml View File

@ -0,0 +1,68 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<h2>"Wolne jak w Wolności"</h2>
<table width="70%">
<tr>
<td>
<center>
<a href="http://www.fsfe.org"><img alt="[Fellowship of FSFE]" src="/graphics/global/fellow.png" border="0" /></a>
</center>
<!--
<ul>
<li><a href="documents/whyweexist.html">Dlaczego istniejemy</a></li>
<li><a href="help/help.html">Jak możesz pomóc</a></li>
<li><a href="documents/freesoftware.html">Czym jest
Wolne Oprogramowanie</a></li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li><a href="documents/whatwedo.html">Czym się zajmujemy</a></li>
<li><a href="help/thankgnus.html">Komu pragniemy podziękować</a></li>
<li><a href="documents/gnuproject.html">Co to jest Projekt GNU</a></li>
</ul>
-->
</td>
</tr>
</table>
</center>
<p>
Witamy na stronie Free Software Foundation Europe. FSF Europe powstała
10 marca 2001 i wspiera wszystkie europejskie inicjatywy związane z
<a href="documents/freesoftware.html">Wolnym Oprogramowaniem</a>; zwłaszcza
<a href="documents/gnuproject.html">Projekt GNU</a>. Aktywnie wspieramy
rozwój Wolnego Oprogramowania i rozpowszechnianie systemów operacyjnych
opartych o GNU takich, jak GNU/Linux. Ponadto prowadzimy centrum wsparcia
dla polityków, prawników i dziennikarzy mający za zadanie zabezpieczenie
prawnej, politycznej i społecznej przyszłości Wolnego Oprogramowania.
</p>
<p>
Działalność FSF Europe jest możliwa dzięki wsparciu wielu osób, zwłaszcza
dzięki <a href="http://www.fsfe.org">Stowarzyszeniu FSFE</a>.
Jedną z metod wsparcia jest
<a href="http://www.fsfe.org/about/">przyłączenie się</a>, a także namawianie
do tego innych.
</p>
</body>
<text id="news">Najświeższe wiadomości</text>
<text id="events">Nadchodzące wydarzenia</text>
<text id="more">Czytaj dalej...</text>
<text id="morenews">Więcej wiadomości...</text>
<text id="moreevents">Więcej wydarzeń...</text>
<translator>Marcin Olender</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 63
- 0
news/2004/navigator-20040917.pl.xhtml View File

@ -0,0 +1,63 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>
Końce i początki - 17 września 2004
</title>
</head>
<body>
<h1>
Końce i początki
</h1>
<p>Georg Greve</p>
<p>
Tekst oryginalnie opublikowany w niemieckim Handelsblatt Nr. 181,
17 września 2004, strona 19
</p>
<p>
Czy wiecie czym jest "Digital Rights Management" ("administrowanie prawami do
dokumentów cyfrowych"), znane również jako DRM? Oto, jak DRM działa: wasza
gazeta jest dostępna jedynie w prenumeracie - nie ma możliwości kupienia
jej w kiosku. Wydawca narzuca wam możliwość czytania gazety jedynie w domu.
Kiedy tylko wyjdziecie na zewnątrz, litery na stronach natychmiast znikają
- chyba, że uiściliście dodatkową opłatę. Ponadto, jeżeli zrezygnujecie ze
swojej prenumeraty, wszystkie litery z gazet, które zgromadziliście również
znikną.
</p>
<p>
Myślicie, ze mam urojenia i powinienem odwiedzić psychiatrę? Cóż, taki
scenariusz jest całkowicie oparty na faktach: "Janus" to usługa oferowana
przez Microsoft polegająca na "wypożyczaniu" muzyki działająca dokładnie
według opisanego wyżej modelu. Jeżeli znajdzie akceptację klientów, firma
może liczyć na szybki i łatwy zysk.
</p>
<p>
Są też inne firmy z branży IT, które chcą zarabiać na administrowaniu
prawami: IBM opracowała specjalny chip do notebooków, Ultimaco dostarcza
oprogramowanie szyfrujące.
</p>
<p>
Ale co to ma wspólnego z waszymi prawami? Wybierając nazwę, Microsoft posłużył
się rzymską mitologią: Janus był czczony jako bóg początku i końca. W tej nazwie
Microsoft zawarł koniec praw użytkowników i początek restrykcji:
Digital Restriction Management ("programy do administrowania restrykcjami
nałożonymi na dokumenty cyfrowe") - akronim DRM pozostaje ten sam.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Marcin Olender</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save