global/.../topbanner.cs.xml: Now fully translated in czech language!
continuous-integration/drone/pr Build is passing Details

Signed-off-by: Jacob Hrbek <kreyren@member.fsf.org>
This commit is contained in:
Jacob Hrbek 2020-12-22 10:40:20 +01:00
parent d8736f9a3c
commit 21f3fdce11
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: DBC5C1DA4BF999AE
1 changed files with 22 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,22 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<version>1</version>
<div class="text-button-box">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-9 col-md-10">
<p>
Rok 2020 byl náročným pro nás všechny, ale i přes to <strong>jsme nepřestali bojovat</strong> za svobodný software a Vaše práva. <strong>Momentálně potřebujeme Vaší finanční podporu, abychom byli schopní pokračovat v naší činnosti po novém roce</strong> a pokud jste v pozici kde můžete dát, tak Váš žádáme aby jste <strong>zvážili Vaší finanční podporu</strong> pro naší organizaci.
</p>
<p>
Můžete nás také podpořit šířením naší práce s Vašími přátely, rodinou a známímy. Za všechny z FSFE Vám děkujeme a těšíme se na Vás v novém roce!
</p>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
<a class="btn btn-lg btn-success" href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=topbannercz">Podpořte nás</a>
</div>
</div>
</div>
</data>