Browse Source

Manually adding principle pages.

svn path=/trunk/; revision=14458
pull/8/head
ato 12 years ago
parent
commit
19b1e65e78
 1. 161
    about/principles.ca.xhtml
 2. 219
    about/principles.de.xhtml
 3. 160
    about/principles.el.xhtml
 4. 166
    about/principles.en.xhtml
 5. 162
    about/principles.es.xhtml
 6. 217
    about/principles.fr.xhtml
 7. 153
    about/principles.hu.xhtml
 8. 212
    about/principles.it.xhtml
 9. 211
    about/principles.nl.xhtml

161
about/principles.ca.xhtml

@ -0,0 +1,161 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>Quant a la Free Software Foundation Europa - Quant a la nostra organització: el que pensem de nosaltres</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Quant a</a></p>
<h1>Quant a la FSFE</h1>
<h2>El que pensem de nosaltres</h2>
<p>La gent de la <a href="http://fsfeurope.org">Free Software
Foundation Europa</a> (FSFE), ens veiem com a europeus de
diferents cultures amb l'objectiu comú de cooperar entre les
cultures i desenvolupar una cultura comuna de cooperació des de
l'àmbit local fins al global.</p>
<p>Formem una organització i xarxa no governamental i sense ànim de lucre que
forma part d'una xarxa global de gent amb objectius i visions comunes.
No represemtem ningú, excepte nosaltres mateixos i la nostra
feina. La nostra feina i dedicació comunes a la llibertat en tots els aspectes de
la societat digital és el que ens defineix.</p>
<p>Amb la comunitat del Programari Lliure creixent més ràpid cada dia,
esdevé més important mantenir en bon estat, sòlida i viva, la visió del
Programari Lliure. En alguns casos, l'interès polític, que ha augmentat sobre
els nostres assumptes, també crea un desig d'explotar-lo per interessos personals
particulars sense tenir en compte els efectes a mig o llarg termini.</p>
<p>Per consegüent, el component central de la nostra feina és mantenir forta la
base legal, política i social del Programari Lliure, assegurada i lliure d'interessos
particulars. Això requereix una comprensió profunda del Programari
Lliure i els conceptes relacionats. Per sobre de tot, requereix estar compromès
principalment amb la visió de llarg termini.</p>
<p>Entenem que això implica haver d'acceptar desavantatges a curt termini o
fins i tot a mig termini per tal de romandre fidels als nostres
principis, que poden ser difícils d'expressar i ocassionalment
impopulars.</p>
<h3>Principis</h3>
<p>Ens sentim fortament compromesos amb els principis de democràcia,
transparència, pluralitat, fermesa, veracitat i focus.</p>
<p>En vista de les substancials responsabilitats legals i la necessitat de
romandre decisius fins i tot en temps difícils, la nostra estructura reivindica la
implementació aquests principis tan bé com sigui possible.</p>
<h3>Vista general de l'estructura</h3>
<p>La feina voluntària i la contribució
són els fonaments en que tot descansa. Hi ha diferents nivells
d'involucració; el nivell d'involucració és sobretot una decisió
personal.</p>
<p>Tothom és benvingut per a participar ocassionalment, regularment o
permanentment en les activitats de la Free Software Foundation Europa
(FSFE) i fer seves les seves activitats.</p>
<p>Si voleu formar part de la Free Software Foundation Europa, podeu
unir-vos a un dels nostres equips -- geogràfics o per focus --
i prendre responsibilitats per a treballar i actuar en nom de l'FSFE. </p>
<p>Els equips basats en països estan generalment coordinats pels membres
de l'associació (mireu avall) responsables d'aquells països. Els
altres equips estan coordinats per membres de l'associació,
membres dels equips o membres d'una organització associada (mireu
avall).</p>
<p>Si voleu formar part de la Free Software Foundation Europa,
però no disposeu de temps per a treballar-hi, podeu també <a
href="/donate/donate.html">fer una donació a l'FSFE</a> o esdevenir un <a
href="http://fellowship.fsfe.org">fellow</a> de l'FSFE.
</p>
<p>Si la vostra associació persegueix objectius similars als de la Free
Software Foundation Europa i voleu establir-hi una cooperació
formal, aquesta pot esdevenir una <a href="/associates/">organització
associada</a> de l'FSFE, i d'aquesta manera passar a formar part de
la xarxa de l'FSFE.</p>
<p>L'esquelet de la Free Software Foundation Europa és
l'<a href="/about/legal/">associació</a> establida formalment i legalment
amb els seus capítols en els països membres. Formar part d'aquesta associació
requereix el màxim compromís, mesurat en anys de dedicació, i
la responsabilitat de posar el consens de llarg termini per sobre de l'opinió
personal.</p>
<p>L'associació FSFE és fonamentalment democràtica. Totes les parts de
l'FSFE -- tant membres de l'associació, membres dels equips, com
<a href="http://www.fsfe.org">fellows</a> i membres d'organitzacions
associades -- són benvinguts per a participar activament en el procés
de pressa de decicions.</p>
<p>Els membres de l'associació els proposen habitualment els membres dels
equips i les organitzacions associades dels respectius països. Els aprova
l'assemblea general de l'associació FSFE.</p>
<p>Malgrat que les contribucions voluntàries de feina i recursos són
les bases del nostre treball, reconeixem que algunes d'aquestes tasques no
es poden prendre com a activitats a temps parcial i, per consegüent, requereixen
feina a temps complet.</p>
<p>Els empleats normals de la Free Software Foundation Europa són part de
l'executiva només i no formen part dels processos de decisió
general.</p>
<p>Qualsevol decisió sobre contractació/pagament ha d'estar finalment acceptada
per l'assemblea general dels membres de l'associació.</p>
<p>El criteri principal per a aquestes decisions són les necessitats de la Free
Software Foundation Europa quant a l'exitosa persecució dels seus
objectius. Quan és possible, intentem contractar una persona per a cada feina que
ja hagi fet la feina sense cobrar -- ja sigui dins de l'estructura de
l'FSFE o fora -- perquè el coneixement, la dedicació i
la iniciativa són virtuts de l'FSFE.</p>
<p>Idealment, permetrem algú dedicar-se plenament a una tasca
que sigui ja prou important per ell com per a invertir-hi la major part
dels seus recursos disponibles.</p>
<h3>Processos de decisió</h3>
<p>La gent de la Free Software Foundation Europa creu en el
consens. Sempre cerquem basar la nostra feina en el consens -- i
de vegades compromís -- dels nostres membres actius.</p>
<p>També creiem que, en ocasions, és necessari prendre accions
ràpides i decisives. Per aquesta raó, hem establert l'associació
FSFE i els seus comités executius en àmbits europeu i
nacional. Aquests preveuen estructures a les quals recórrer i procediments
que estan determinats, monitoritzats i control·lats mitjançant processos
democràtics.</p>
<p>Aquesta aproximació es va adoptar cercant una estructura que permetés
transparència, pluralitat i participació, al mateix temps permanent
tan lleugera com sigui possible.</p>
<p>Això assegura la possibilitat de participació de totes les parts de l'FSFE.
Els membres de l'associació, els membres dels equips i els membres de
les organitzacions associades poden participar. Això permet la Free
Software Foundation Europa d'actuar ràpidament quan és necessari i mantenir
una forta fermesa organitzativa de llarg termini.</p>
<h3>Com implicar-s'hi</h3>
<p>Si voleu implicar-vos amb la Free Software Foundation Europa,
podeu trobar més informació <a href="/contribute/">aquí</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

219
about/principles.de.xhtml

@ -0,0 +1,219 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>
Über die Free Software Foundation Europe
</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Über uns</a></p>
<h1>Über die FSFE</h1>
<h2>Selbstverständniserklärung</h2>
<p>
Wir, die
<a href="http://fsfeurope.org">Free Software Foundation Europe</a>
(FSFE), sehen uns als Europäer aus verschiedenen Kulturen mit dem
gemeinsamen Ziel einer Zusammenarbeit über kulturelle Grenzen hinweg
und der Entwicklung einer gemeinsamen Kultur der Zusammenarbeit von der
regionalen bis zur globalen Ebene.
</p>
<p>
Wir bilden eine gemeinnützige, regierungsunabhängige Organisation und
ein Netzwerk, welches selbst Teil eines gobalen Netzwerkes von Menschen mit
gemeinsamen Zielen und Visionen ist. Wir repräsentieren niemanden außer
uns selbst und unsere Arbeit. Wir definieren uns durch unsere
gemeinsame Arbeit und unseren Einsatz für die Freiheit in allen
Aspekten der digitalen Gesellschaft.
</p>
<p>
Mit der täglich schneller wachsenden Freie-Software-Gemeinschaft wird
es immer wichtiger, die Vision Freier Software gesund, stabil und
lebendig zu erhalten. In manchen Fällen erzeugt das wachsende politische
Interesse an unserer Sache auch das Verlangen, diese ohne Rücksicht auf mittel-
oder langfristige Auswirkungen für sich zu instrumentalisieren.
</p>
<p>
Daher ist es der Kern unserer Arbeit, die rechtliche, politische und soziale
Grundlage Freier Software stark, sicher und unabhängig von
Einzelinteressen zu halten. Dies setzt ein tiefes Verständnis Freier
Software und der verwandten Themen voraus. Vor allen anderen Überlegungen
erfordert es, primär der langfristigen Vision verpflichtet zu sein.
</p>
<p>
Wir verstehen, dass das Festhalten an unseren Prinzipien manchmal
bedeutet, dass wir kurz- oder sogar mittelfristige Nachteile in Kauf
nehmen müssen, was schwierig zu erklären und manchmal sogar unpopulär
sein kann.
</p>
<h3>Prinzipien</h3>
<p>
Wir bekennen uns nachdrücklich zu den Prinzipien der
Demokratie, Transparenz,
Pluralität, Konsistenz, Integrität und Zielgerichtetheit.
</p>
<p>
Angesichts der essentiellen juristischen Verantwortung und der
Notwendigkeit, auch in schwierigen Zeiten entscheidungsfähig zu
bleiben, versucht unsere Struktur, diese Prinzipien so gut wie möglich
zu implementieren.
</p>
<h3>Struktureller Überblick</h3>
<p>
Freiwillige Mitarbeit ist das Fundament, auf dem alles aufbaut.
Verschiedene Grade der Teilhabe sind möglich; dies ist eine hauptsächlich
persönliche Entscheidung.
</p>
<p>
JedeR ist eingeladen, gelegentlich, regelmäßig oder ständig an den
Aktivitäten der Free Software Foundation Europe teilzunehmen und sich
diese zueigen zu machen.
</p>
<p>
Wenn Sie Teil der Free Software Foundation Europe werden möchten,
können Sie sich einem unserer -- geographischen oder thematischen --
Teams anschließen und die Verantwortung übernehmen, im Namen der FSFE
zu arbeiten und zu handeln.
</p>
<p>
Die geographischen (länder-orientierten) Teams werden
grundsätzlich von
den Mitgliedern des eingetragenen Vereins (siehe unten)
koordiniert, die für diese Länder
verantwortlich sind. Die anderen Teams werden entweder von
Mitgliedern des eingetragenen Vereins, Teammitgliedern oder Mitgliedern der assoziierten
Organisationen (siehe unten) koordiniert.
</p>
<p>
Wenn Sie Teil der Free Software Foundation Europe werden wollen, aber keine Zeit
haben, Arbeit zu übernehmen, können Sie auch
<a href="/donate/donate.html">eine Spende an die FSFE</a> machen.
</p>
<p>
Falls Ihre Organisation ähnliche Ziele wie die Free Software Foundation
Europe verfolgt und eine formelle Zusammenarbeit aufbauen möchte, kann
sie eine <a href="/associates/">assoziierte Organisation</a> der FSFE
und damit ein Teil des FSFE-Netzwerkes werden.
</p>
<p>
Das Skelett der Free Software Foundation Europe ist der
formale und rechtlich etablierte <a href="/about/legal/">eingetragene Verein</a> mit seinen
Abteilungen (Chapter) und den Landesmitgliedern. Die Mitgliedschaft im
eingetragenen Verein setzt die höchste freiwillige Verpflichtung voraus,
gemessen in Jahren des Engagements und
in der Verantwortung, langfristigen Konsens über persönliche Meinungen
zu stellen.
</p>
<p>
Die FSFE ist fundamental demokratisch. Alle Teile der FSFE --
Mitglieder des eingetragenen Vereins und Teammitglieder genauso wie
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellows</a> und Mitglieder der assoziierten
Organisationen -- sind eingeladen, aktiv am
Entscheidungsfindungsprozess teilzunehmen.
</p>
<p>
Mitglieder des eingetragenen Vereins werden üblicherweise von den Teammitgliedern
und den
assoziierten Organisationen ihrer Länder vorgeschlagen. Sie werden dann
von der Mitgliederversammlung (MV) des eingetragenen Vereins der FSFE bestätigt.
</p>
<p>
Obwohl freiwillige Beiträge von Arbeit und Resourcen die Grundlage
unserer Arbeit sind, erkennen wir, dass manche unserer Aufgaben nicht
ehrenamtlich als Teilzeitaktivitäten angegangen werden können und daher
hauptamtliche Vollzeitarbeit erfordern.
</p>
<p>
Normale Angestellte der Free Software Foundation Europe sind ausschließlich Teil der
Exekutive und nicht Teil des grundsätzlichen
Entscheidungsfindungsprozesses.
</p>
<p>
Jede Entscheidung über Anstellung/Bezahlung muss schlussendlich von der
Mitgliederversammlung (MV) des eingetragenen Vereins getroffen werden.
</p>
<p>
Das Hauptkriterium für diese Entscheidungen sind die Bedürfnisse der
Free Software Foundation Europe für die erfolgreiche Verfolgung ihrer
Ziele. Wenn möglich, versuchen wir, für jede Aufgabe die Person zu
engagieren, die diese Aufgabe bereits ohne Bezahlung -- sei es
innerhalb der FSFE-Struktur oder außerhalb -- erfüllt hat, weil Wissen,
Hingabe und Initiative zu den angestrebten Tugenden der FSFE gehören.
</p>
<p>
Idealerweise werden wir jemand erlauben, sich vollständig einer
Aufgabe zu widmen, die ihr oder ihm bisher bereits wichtig genug war, ihr einen
Großteil seiner oder ihrer Ressourcen zu widmen.
</p>
<h3>Entscheidungsprozess</h3>
<p>
Die Menschen der Free Software Foundation glauben an Konsens. Wir versuchen immer,
unsere Arbeit auf dem Konsens -- und manchmal Kompromiss --
unserer Aktiven zu gründen.
</p>
<p>
Wir sind ebenfalls überzeugt, dass es gelegentlich notwendig ist, schnell und
entschlossen handeln zu können. Zu diesem Zweck wurde der eingetragene Verein
der FSFE mit seinem erweiterten Vorstand auf europäischer Ebene und
auf nationalen Ebenen gegründet. Dieser bildet Auffangstukturen und
Prozeduren ab, die durch demokratische Prozesse vorgegeben, überwacht
und gesteuert werden.
</p>
<p>
Dieses Modell wurde gewählt, um eine Struktur zu schaffen, die
Transparenz, Pluralismus und Teilnahme ermöglicht und dabei so
einfach wie möglich bleibt.
</p>
<p>
Es stellt die Teilhabe aller Teile der FSFE sicher. Mitglieder des
eingetragenen Vereins, Teammitglieder und Mitglieder der assoziierten
Organisationen können teilhaben. Dies erlaubt der Free Software
Foundation Europe, wenn nötig rasch zu reagieren, und trotzdem eine
starke, langfristige Integrität beizubehalten.
</p>
<h3>Wie kann man mitmachen?</h3>
<p>
Wenn Sie bei der Free Software Foundation Europe mitwirken wollen,
finden Sie weitere Informationen <a href="/contribute/">hier</a>.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

160
about/principles.el.xhtml

@ -0,0 +1,160 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Περίγραμμα</a></p>
<h1>Σχετικά με το FSFE</h1>
<h2>Αυτο-Επινόηση</h2>
<p>Εμείς στο <a href="http://fsfeurope.org">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
Ελεύθερου Λογισμικού</a> (FSFE), βλέπουμε τον εαυτό μας ως Ευρωπαίους
από διαφορετικές πολιτιστικές αφετηρίες με κοινό στόχο τη συνεργασία
ανάμεσα σε πολιτισμούς και την ανάπτυξη ενός κοινού πολιτισμού συνεργασίας
από το περιφερειακό στο παγκόσμιο επίπεδο.</p>
<p>Σχηματίζουμε έναν μη-κερδοσκοπικό μη-κυβερνητικό οργανισμό και δίκτυο
ο οποίος είναι τμήμα ενός παγκόσμιου δικτύου ανθρώπων με κοινούς στόχους
και όραμα. Δεν εκπροσωπούμε κανέναν εκτός από εμάς τους ίδιους και τη
δραστηριότητά μας. Η κοινή μας δραστηριότητα και αφοσίωση στην ελευθερία
σε όλες τις πτυχές της ψηφιακής κοινωνίας είναι ό,τι μας καθορίζει.</p>
<p>Με την κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού να μεγαλώνει καθημερινά ταχύτερα,
γίνεται περισσότερο σημαντικό να διατηρηθεί το όραμα του Ελεύθερου Λογισμικού
υγιές, συμπαγές και ζωντανό. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αυξημένο πολιτικό
ενδιαφέρον στα ζητήματά μας οδηγεί επίσης στην επιθυμία να γίνουν αυτά
αντικείμενο εκμετάλευσης για συγκεκριμένα προσωπικά συμφέροντα ανεξάρτητα από
τις μεσο-μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.</p>
<p>Συνεπώς, το κεντρικό στοιχείο της εργασίας μας είναι να διατηρηθεί η νομική,
πολιτική και κοινωνική βάση του Ελεύθερου Λογισμικού ισχυρή, ασφαλής και ελεύθερη
από συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό απαιτεί βαθιά κατανόηση του Ελεύθερου Λογισμικού
και των συναφών με αυτό ζητημάτων. Πάνω από όλα απαιτεί κυρίως δέσμευση στο
μακροπρόθεσμο όραμα.</p>
<p>Κατανοούμε ότι αυτό καμιά φορά σημαίνει την αναγκαστική αποδοχή βραχυπρόθεσμων
ή ακόμη και μεσοπρόθεσμων μειονεκτημάτων για να παραμείνουμε αληθινοί στις αρχές
μας, οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολο να μεταδοθούν και καμιά φορά να γίνονται
όχι δημοφιλείς.</p>
<h3>Αρχές</h3>
<p>Νιώθουμε ισχυρή δεέσμευση για τις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας,
της πλειοψηφικότητας, της συνέπειας, της αξιοπιστίας και της προσήλωσης.</p>
<p>Στο φως ουσιαστικών νομικών ευθυνών και της ανάγκης να παραμείνουμε αποφασισμένοι
ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, η διάρθρωσή μας στοχεύει στην κατά το δυνατό
πιστότερη εφαρμογή των παραπάνω αρχών.</p>
<h3>Δομική επισκόπηση</h3>
<p>Η εθελοντική εργασία και η προσωπική συμβολή είναι ο πυρήνας που
στηρίζει όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ενεργούς
συμμετοχής· η επιλογή τους είναι κυρίως μια προσωπική απόφαση.</p>
<p>Οποιοδήποτε άτομο είναι ευπρόσδεκτο να συμμετάσχει ευκαιριακά, τακτικά
ή μόνιμα στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού
(FSFE) και να κάνει αυτές τις δραστηριότητες, προσωπική του υπόθεση.</p>
<p>Αν επιθυμείτε να γίνετε μέρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού,
μπορείτε να ενταχθείτε σε κάποια από τις ομάδες μας -- είτε με γεωγραφικά
κριτήρια ή με βάση το αντικείμενο -- και να αναλάβετε την ευθύνη να εργαστείτε
και να δράσετε για το FSFE.</p>
<p>Οι ομάδες που σχηματίζονται σε κάποια χώρα γενικά συντονίζονται από τα μέλη
του συλλόγου (δείτε παρακάτω) που είναι υπεύθυνα για αυτή τη χώρα. Οι άλλες ομάδες
συντονίζονται από μέλη του συλλόγου, μέλη των ομάδων ή μέλη κάποιου από τους
συνεργαζόμενους οργανισμούς (δείτε παρακάτω).</p>
<p>Αν επιθυμείτε να γίνετε μέρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού,
αλλά δεν έχετε χρόνο να δραστηριοποιηθείτε, θα μπορούσατε επίσης να επιλέξετε να
<a href="/donate/donate.html">κάνετε μια δωρεά στο FSFE</a> ή να γίνετε
<a href="http://fellowship.fsfe.org">μέλος</a> του FSFE.
</p>
<p>Αν ο οργανισμός σας επιδιώκει παρόμοιους στόχους με αυτούς του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού και επιθυμεί να καθιερώσει επίσημη συνεργασία,
μπορεί να γίνει <a href="/associates/">συνεργαζόμενος οργανισμός</a> του FSFE,
συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στο δίκτυο του FSFE.</p>
<p>Ο σκελετός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού είναι ο
επίσημος και νομικά ορισμένος <a href="/about/legal/">σύλλογος</a> με
τις αντιπροσωπείες της στις χώρες όπου υπάρχουν μέλη. Η ένταξη σε
αυτό τον σύλλογο απαιτεί την υψηλότερη δέσμευση, μετράται σε έτη
αφοσίωσης και με την ευθύνη της τοποθέτησης της μακροπρόθεσμης
συναίνεσης πάνω από προσωπικές γνώμες.</p>
<p>Ο σύλλογος του FSFE είναι βασικά δημοκρατικός. Όλα τα μέρη του FSFE --
μέλη του συλλόγου, μέλη των ομάδων, καθώς επίσης και
<a href="http://fellowship.fsfe.org">μέλη της Κοινότητας</a> και μέλη των
συνεργαζόμενων οργανισμών -- είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν ενεργά
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.</p>
<p>Τα μέλη του συλλόγου προτείνονται συνήθως από μέλη των ομάδων και
των συνεργαζόμενων οργανισμών της αντίστοιχης χώρας. Τότε γίνονται
δεκτά από τη γενική συνέλευση του συλλόγου του FSFE.</p>
<p>Αν και η εθελοντική συμβολή σε όρους εργασίας και πόρων είναι η
βάση της δραστηριότητάς μας, αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα καθήκοντα
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ως δραστηριότητες μερικής απασχόλησης
και συνεπώς απαιτούν πλήρη απασχόληση.</p>
<p>Κανονικά οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού
είναι τμήμα της εκτελεστικής διοίκησης και μόνο και δεν συμμετέχουν
στις διαδικασίες αποφάσεων.</p>
<p>Οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης/πληρωμής πρέπει τελικά να συμφωνηθεί
από τη γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου.</p>
<p>Το κύριο κριτήριο για αυτές τις αποφάσεις είναι οι ανάγκες του
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού σε όρους επιτυχούς
επιδίωξης των στόχων του. Όποτε είναι δυνατό, προσπαθούμε να
προσλάβουμε ένα άτομο για κάθε θέση το οποίο έχει ήδη απασχοληθεί
σε αυτή τη θέση αμισθί -- είτε μέσα από τις δομές του FSFE είτε
εκτός -- επειδή η γνώση, η αφοσίωση και η πρωτοβουλία είναι αρετές
του FSFE.</p>
<p>Ιδανικά θα επιτρέπουμε σε κάποιο άτομο να αφοσιωθεί πλήρως σε
ένα καθήκον το οποίο ήταν ήδη αρκετά σημαντικό για αυτό το άτομο
ώστε να συμβάλλει με πολλούς από τους διαθέσιμους πόρους του.</p>
<h3>Διαδικασίες λήψης αποφάσεων</h3>
<p>Στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού πιστεύουμε στη συναίνεση.
Πάντα επιδιώκουμε η εργασία μας να βασίζεται στη συναίνεση -- και
ορισμένες φορές στον συμβιβασμό -- των ενεργών μελών μας.</p>
<p>Επίσης, θεωρούμε ότι είναι περιστασιακά αναγκαίο να προβαίνουμε
σε γρήγορες και αποφασιστικές ενέργειες. Για αυτό το λόγο έχουμε
ιδρύσει τον σύλλογο του FSFE και τις διευρυμένες εκτελεστικές επιτροπές
του σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτές παρέχουν δομές και
διαδικασίες ελάχιστης εγγυημένης στήριξης οι οποίες είναι αποφασιστικές,
συντονιστικές και ελεγχόμενες μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες.</p>
<p>Αυτή η προσέγγιση υιοθετήθηκε κατά την αναζήτηση μιας διάρθρωσης που
θα επιτρέπει διαφάνεια, πλειοψηφικότητα και συμμετοχή και την ίδια στιγμή
θα παραμένει κατά το δυνατό ελαφροβαρής.</p>
<p>Εγγυάται τη δυνατότητα συμμετοχής από όλα τα τμήματα του FSFE.
Μέλη του συλλόγου, των ομάδων και των συνεργαζόμενων οργανισμών, όλοι
μπορούν αν συμμετέχουν. Αυτό επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου
Λογισμικού να δρα άμεσα όταν είναι απαραίτητο και να διατηρεί μια
ισχυρή οργανωτική μακροπρόθεσμη συνεκτικότητα.</p>
<h3>Πώς να δραστηριοποιηθείτε</h3>
<p>Αν θέλετε να δραστηριοποιηθείτε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού,
μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες <a href="/contribute/">εδώ</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

166
about/principles.en.xhtml

@ -0,0 +1,166 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>About Free Software Foundation Europe - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">About</a></p>
<h1>About FSFE</h1>
<h2>Self-Conception</h2>
<p>The people of the <a href="http://fsfeurope.org">Free Software
Foundation Europe</a> (FSFE), see ourselves as Europeans from
different cultures with the shared goal of co-operation across
cultures and of developing a common culture of co-operation from a
regional to a global level.</p>
<p>We form a non-profit non-governmental organisation and network that
itself is part of a global network of people with common goals and
visions. We are not representative for anyone but ourselves and our
work. Our common work and dedication to freedom in all aspects of
digital society is what defines us.</p>
<p>With the Free Software community growing faster every day, it
becomes more important to keep the vision of Free Software healthy,
solid and alive. In some cases, increased political interest in our
issues also creates desire to exploit them for particular personal
interests regardless of the medium- and long-term effects.</p>
<p>Therefore, the central component of our work is keeping the legal,
political and social base of Free Software strong, secure and free of
particular interests. This requires deep understanding of Free
Software and related issues. Above all it requires being primarily
committed to the long-term vision.</p>
<p>We understand this sometimes means having to accept short-term or
even medium-term disadvantages in order to remain true to our
principles, which may be hard to communicate and occasionally even
unpopular.</p>
<h3>Principles</h3>
<p>We feel strongly committed to the principles of democracy,
transparency, plurality, consistency, reliability and focus.</p>
<p>In the light of substantial legal responsibilities and the need to
remain decisive even in difficult times, our structure aims to
implement the above principles as well as possible.</p>
<h3>Structural Overview</h3>
<p>Voluntary work and contribution
is the fundamental on which everything rests. Different levels of
involvement exist; level of involvement is primarily a personal
decision.</p>
<p>Everyone is welcome to occasionally, regularly or permanently
participate in the activities of the Free Software Foundation Europe
(FSFE) and make its activities their own.</p>
<p>If you wish to become part of the Free Software Foundation Europe, you
can join one of our teams -- either geographically or by focus --
and take responsibility to work and act in the name of the FSFE. </p>
<p>The country-based teams are generally co-ordinated by the members
of the association (see below) responsible for these countries. The
other teams are either co-ordinated by members of the association,
members of the teams or members of an associated organisation (see
below).</p>
<p>If you wish to become part of the Free Software Foundation Europe,
but do not have the time to do work, you might also choose to <a
href="/donate/donate.html">make a donation to FSFE</a> or become a <a
href="http://fellowship.fsfe.org">fellow</a> of the FSFE.
</p>
<p>If your association pursues similar goals to those of the Free
Software Foundation Europe and wishes to establish formal
co-operation, it can become an <a href="/associates/">associate
organisation</a> of the FSFE, thus becoming part of the FSFE
network.</p>
<p>The skeleton of the Free Software Foundation Europe is the formal
and legally established <a href="/about/legal/">association</a> with
its chapters in the member countries. Membership in this association
requires the highest commitment, measured in years of dedication and
the responsibility to put long-term consensus over personal
opinion.</p>
<p>The FSFE association is fundamentally democratic. All parts of the
FSFE -- members of the association, members of the teams, as well as
<a href="http://fellowship.fsfe.org">fellows</a> and members of associate
organisations -- are welcome to actively participate in the decision
making process.</p>
<p>Members of the association are usually proposed by members of the
teams and the associate organisations from their countries. They are
then approved by the general assembly of the FSFE association.</p>
<p>Although voluntary contributions in terms of work and resources are
the grounds of our work, we recognise that some of these tasks cannot
be undertaken as part-time activities and therefore require full-time
work.</p>
<p>Normal employees of the Free Software Foundation Europe are part of
the executive only and do not become part of the general decision
finding processes.</p>
<p>Any decision about employment/payment must ultimately be agreed upon
by the general assembly of the members of the association.</p>
<p>The main criterion for these decisions are the needs of the Free
Software Foundation Europe in terms of successfully pursuing its
goals. Whenever possible, we try to hire a person for each job that
has already done the job without getting paid -- either within the
FSFE structures or outside -- because knowledge, dedication and
initiative are virtues of the FSFE.</p>
<p>Ideally we will allow someone to dedicate themselves fully to a task
that was already important enough to them to contribute much of their
available resources.</p>
<h3>Decision Processes</h3>
<p>The people of the Free Software Foundation Europe believe in
consensus. We always seek to base our work on the consensus -- and
sometimes compromise -- of our active members.</p>
<p>Also, we believe it is occasionally necessary to make quick and
decisive actions. For this reason we have established the FSFE
association and its extended executive committees at European and
national levels. These provide fall-back structures and procedures
that are determined, monitored and controlled through democratic
processes.</p>
<p>This approach was adopted in search of a structure that will allow
transparency, plurality and participation, at the same time remaining
as lightweight as possible.</p>
<p>It ensures the possibility of participation by all parts of FSFE.
Members of the association, members of the teams and members of
associate organisations can all participate. This allows the Free
Software Foundation Europe to act quickly when necessary and maintain
a strong organisational long-term consistency.</p>
<h3>How to get involved</h3>
<p>
If you want to get involved in the Free Software Foundation
Europe, you can find more information <a
href="/contribute/">here</a>.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

162
about/principles.es.xhtml

@ -0,0 +1,162 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>Acerca de la Free Software Foundation Europa - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Acerca de</a></p>
<h1>Acerca de FSFE</h1>
<h2>Concepto propio</h2>
<p>Las personas de la <a href="http://fsfeurope.org">Free Software
Foundation Europa</a> (FSFE) nos vemos como europeos de diferentes
culturas con el objetivo común de cooperar entre culturas
y desarrollar una cultura común de cooperación desde un nivel regional
hasta uno global.</p>
<p>Formamos una organización y red no gubernamental sin ánimo de lucro
que en sí misma es parte de una red global de personas con objetivos
y visiones comunes. No representamos a nadie más que a nosotros mismos
y a nuestro trabajo. Nuestro trabajo y dedicación frecuente a la libertad
en todos los aspectos de la sociedad digital es lo que nos define.</p>
<p>Al crecer cada día más rápidamente la comunidad del Software Libre,
se hace más importante mantener saludable, sólida y viva la visión
del Software Libre. En algunos casos, el creciente interés político
en las cuestiones que nos ocupan también crea el deseo de instrumentarlas
para servir intereses personales particulares sin tener en cuenta los
efectos a medio y largo plazo.</p>
<p>Por ello, el componente central de nuestro trabajo consiste en
mantener fuerte, segura y libre de intereses particulares la base
legal, política, y social del Software Libre. Ello requiere una
comprensión profunda del Software Libre y aspectos relacionados.
Por encima de todo requiere estar principalmente comprometido con la
visión de largo plazo.</p>
<p>Comprendemos que a menudo esto significa tener que aceptar desventajas
a corto o medio plazo para permanecer fieles a nuestros principios, que
pueden ser duros de comunicar, y ocasionalmente incluso
impopulares.</p>
<h3>Principios</h3>
<p>Nos sentimos fuertemente comprometidos con los principios de
democracia, transparencia, pluralidad, consistencia, confiabilidad
y concenmtración.</p>
<p>A la luz de las sustanciales responsabilidades legales y de la
necesidad de mantener la decisión incluso en momento difíciles,
nuestra estructura pretende instrumentar los principios señalados
lo mejor posible.</p>
<h3>Visión estructural de conjunto </h3>
<p>El trabajo y contribuciones voluntarios
es lo fundamental sobre lo que descansa todo.
Existen diferentes niveles de implicación; se trata
principalmente de una decisión personal.</p>
<p>Todo el mundo es bienvenido a participar permanente, regular
u ocasionalmente en las actividades de la Free Software Foundation Europa
(FSFE), y a hacer de las activities las suyas propias.</p>
<p>Si desea formar parte de la Free Software Foundation Europa, puede
unirse a uno de nuestros equipos, ya sea geográficamente o por
tema, y tomar la responsabilidad de trabajar y actuar en nombre de la
FSFE. </p>
<p>Los equipos basados en paises se coordinan generalmente por los miembros
de la asociación responsable de estos paises (ver abajo), Los otros equipos se coordinan
por miembros de la asociación, por miebros de los equipos o miembros de
una organización asociada (ver abajo).</p>
<p>Si desea formar parte de la Free Software Foundation Europa,
pero no tiene tiempo para aportar trabajo, podría también considerar
<a href="/donate/donate.html">hacer una donación a la FSFE</a> o
ser un <a href="http://fellowship.fsfe.org">fellow</a> de la FSFE.</p>
<p>Si su asociación tiene objetivos similares a los de la Free
Software Foundation Europa y desea establecer cooperación formal,
puede obtener el estatus de <a href="/associates/">organización
asociada</a> de la FSFE, llegando a ser de este modo parte de la
red de la FSFE.</p>
<p>El esqueleto de la Free Software Foundation Europe es la formal y
legalmente establecida <a href="/about/legal/">asociación</a> con sus
secciones en países miembros. Los miembros de esta asociación requieren
el máximo compromiso, medido en años de dedicación y la responsabilidad
de situar el consenso de largo plazo por delante d ela opinión personal.</p>
<p>La asociación FSFE es fundamentalmente democrática. Todas las partes de
la FSFE -los miembros de la asociación, los miembros de los equipos y
los miembros de las organizaciones asociadas, así como los
<a href="http://fellowship.fsfe.org">fellows</a>- son bienvenidas a participar
en el proceso de toma de decisiones.</p>
<p>Los miembros de la asociación son propuestos normalmente por miembros
de los equipos y de las organizaciones asociadas de sus países.
Son a continuación aprobadas por la asamblea general de la asociación
FSFE.</p>
<p>Aunque las contribuciones voluntarias, en términos de trabajo y recursos,
son los cimientos de nuestro trabajo, reconocemos que algunas de estas
tareas no pueden realizarse como actividades a tiempo parcial y por lo
tanto requieren trabajo a tiempo completo.</p>
<p>Los empleados normales de la Free Software Foundation Europa
realizan trabajos de producción y no forman parte de los procesos
generales de toma de decisiones.</p>
<p>Cualquier decisión sobre contrataciones y pagos debe ser consensuada
por la asamblea general de los miembros d ela asociación.</p>
<p>El principal criterio para estas decisiones son las necesidades
de la Free Software Foundation Europe para cumplir sus objetivos con éxito.
Siempre que es posible, intentamos contratar para cada trabajo a una persona
que ya ha realizado el trabajo sin ser pagado, ya sea dentro o fuera de la
FSFE, porque el conocimiento, la dedicación y la iniciativa son virtudes
de la FSFE</p>
<p>Idealmente permitiremos que alguien se dedique completamente a una tarea
que ya sea lo suficientemente importante para esa persona como para contribuir
gran parte de sus recursos disponibles.</p>
<h3>Procesos de decisión</h3>
<p>Las personas de la Free Software Foundation Europa creemos en el
consenso. Siempre buscamos basar nuestro trabajo en el consenso, y a veces
en el compromiso, de nuestros miembros activos.</p>
<p>Además, creemos que es necesario en ocasiones realizar acciones
rápidas y decisivas. Por esta razón hemos establecido la asociación FSFE
y sus comités ejecutivos ampliados en niveles europeo y nacional.
Éstos aportan estructuras y procedimientos de repliegue que se
determinan, vigilan y controlan mediante procesos democráticos.</p>
<p>Este planteamiento se adoptó en la búsqueda de una estructura que
permitiese la transparencia, pluralidad y participación, y al mismo tiempo
que permaneciese tan sencilla como fuese posible.</p>
<p>Asegura la posibilidad de participación de todas las partes de FSFE.
Los miembros de la asociación, los miembros de los equipos y los miembros
de las organizaciones asociadas pueden todos participar. Esto
permite actuar a la Free Software Foundation Europa de forma rápida cuando
es necesario, y mantener una fuerte consistencia de organización a largo
plazo.</p>
<h3>Cómo involucrarse</h3>
<p>Si desea involucrarse en la Free Software Foundation Europa,
puede encontrar más información <a href="/contribute/">aquí</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

217
about/principles.fr.xhtml

@ -0,0 +1,217 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>
À propos de la Free Software Foundation Europe - FSFE
</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">À propos</a></p>
<h1>À propos de FSFE</h1>
<h2>L'idée que nous faisons de nous</h2>
<p>
Nous, les membres de la
<a href="http://fsfeurope.org">Free Software Foundation Europe</a>
(FSFE), nous considérons comme des européens de cultures
différentes, partageant le but commun d'une coopération entre les
cultures, et du développement d'une culture commune de coopération du
niveau régional à un niveau mondial.
</p>
<p>
Ensemble, nous formons une organisation non-gouvernementale (ONG)
à but non-lucratif et un réseau, lui-même partie prenante d'un
réseau mondial qui partage les mêmes visions et les mêmes
objectifs. Nous ne représentons personne à part nous-même et notre
action. Nous nous définissons par un travail en commun dédié à la
liberté sous toutes ses formes dans la Société de l'information.
</p>
<p>
Avec une communauté du Logiciel Libre s'étendant chaque jour, il devient encore plus important de conserver une vision du Logiciel Libre qui soit dynamique, solide et vivante. Dans certains cas, l'intérêt politique accru pour nos prises de position génère également des tendances à les exploiter pour satisfaire des intérêts personnels sans tenir compte des effets possibles à moyen et long terme.</p>
<p>
Aussi, la partie essentielle de notre travail consiste à maintenir
les bases légales, politiques et sociales du Logiciel Libre,
fortes, sûres et dégagées d'intérêts particuliers. Cela requiert une
connaissance approfondie du logiciel libre et des problématiques
connexes. Et de façon primordiale, un engagement à long terme.
</p>
<p>
Nous sommes conscients que le respect de nos principes peut entraîner des désagréments à court ou moyen-terme. Nous sommes prêts à les accepter, bien qu'ils puissent être difficiles à communiquer, voire qu'ils apparaissent impopulaires.
</p>
<h3>Principes</h3>
<p>
Nous nous sentons profondément liés aux principes de démocratie,
de transparence, de pluralité, de cohésion, de fiabilité et de
convergence de nos objectifs.
</p>
<p>
Afin de rester vigilants, d'une part sur la question des responsabilités
légales substantielles, et d'autre part sur la nécessité
de conserver une capacité décisionnelle en cas de difficulté, nous
avons conçu la structure de notre organisation de manière à nous
conformer au mieux aux principes énoncés ci-dessus.
</p>
<h3>Aperçu de la structure</h3>
<p>
Tout repose sur le travail et les contributions bénévoles.
Plusieurs niveaux d'implication coexistent, et l'investissement de
chacun est avant tout un choix personnel.
</p>
<p>
Chacun est le bienvenu pour participer, que ce soit
occasionnellement, régulièrement ou de manière permanente aux
activités de la Free Software Foundation Europe (FSFE) et se les
approprier en tant que telles.
</p>
<p>
Si vous souhaitez faire partie de la FSFE, vous pouvez rejoindre
un des groupes de travail -- par zone géographique ou par thème
-- et vous engager pour travailler et agir au nom de la FSFE.
</p>
<p>
Les groupes nationaux sont généralement coordonnés par les membres
de l'association (voir ci-après) responsables du pays concerné.
Les groupes thématiques sont coordonnés soit par des membres de
l'association, soit par des membres du groupe lui-même, soit
encore par des membres d'une organisation associée (voir ci-après).
</p>
<p>
Si vous souhaitez faire partie de la FSFE, mais que vous n'avez
pas de temps à investir, vous pouvez choisir d'effectuer un
<a href="/donate/donate.html">don à la FSFE</a> ou de devenir un <a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellow</a> de la FSFE.
</p>
<p>
Si votre association poursuit des buts proches de ceux de la Free
Software Foundation Europe et souhaite établir une coopération de
manière formelle, elle peut devenir une
<a href="/associates/">organisation associée</a>
de la FSFE, et ainsi devenir membre du réseau de la FSFE.
</p>
<p>
Le coeur de la Free Software Foundation Europe est une
<a href="/about/legal/">association</a>
formellement et légalement déclarée, avec un
ensemble de délégations nationales. Devenir membre de cette
association exige un très grand engagement, mesuré en années, et
la responsabilité de faire passer le consensus à long terme avant
les opinions personnelles.
</p>
<p>
Cette organisation est fondamentalement
démocratique et toutes les parties -- membres de l'association,
membres des groupes et des organisations associées de la FSFE --
sont invitées à prendre activement part aux prises de décision.
</p>
<p>
Les nouveaux membres de l'association sont habituellement proposés
par les membres des groupes de travail et des organisations
associées de leur pays. L'assemblée générale de l'association FSFE
doit donner ensuite son approbation
</p>
<p>
Bien que les contributions bénévoles soient la base de notre
fonctionnement en terme de travail et de ressources, nous
reconnaissons que certaines de ces tâches ne peuvent que
difficilement être prises en charge par des activités à
temps partiel et nécessitent un travail à plein-temps.
</p>
<p>
Les employés de la Free Software Foundation Europe font seulement
partie de l'exécutif et ne devront pas prendre part au processus
général de décision.
</p>
<p>
Toute décision concernant les embauches et
rémunérations doit être approuvée en dernier ressort par
l'assemblée générale des membres de l'association.
</p>
<p>
Les besoins de Free Software Foundation Europe pour atteindre ses
objectifs doivent être le critère principal de ce type de
décision. Dans la mesure du possible, nous essayons d'engager une
personne qui a déjà exercé bénévolement la fonction à pourvoir --
aussi bien au sein du réseau FSFE qu'en dehors&#160;: nous estimons en
effet que l'expérience, l'implication et l'esprit d'initiative
sont essentielles pour la FSFE.
</p>
<p>
Idéalement, nous permettrons à une personne de se dédier entièrement
à une tâche à laquelle elle a déjà consacré une grande partie
de ses ressources.
</p>
<h3>Processus de décision</h3>
<p>
Nous, membres de la Free Software Foundation Europe, affirmons
l'importance du consensus. Nous cherchons, à chaque fois que cela
est possible, à baser notre travail sur le consensus -- et parfois
le compromis -- trouvé parmi nos membres actifs.
</p>
<p>
Nous sommes d'autre part attachés à notre capacité à agir
rapidement et efficacement quand cela est nécessaire. Nous avons
pour cela créé l'association FSFE et autour de celle-ci, des
comités exécutifs européens et nationaux. Ces derniers sont les
sources privilégiées de retour d'information, et leur structure et
leur fonctionnement sont définis, suivis et contrôlés à travers
des processus démocratiques.
</p>
<p>
Cette approche est le fruit de la recherche d'une structure
transparente, plurielle et ouverte à la participation, tout en
restant aussi légère que possible.
</p>
<p>
Ceci assure la possibilité d'un participation de toutes les parties
de la FSFE. Les membres de l'association, les membres des groupes
de travail et les membres des organisations associées peuvent tous
participer. Cela permet à la FSFE d'agir rapidement si nécessaire
et de maintenir une organisation cohérente et pérenne à long terme.
</p>
<h3>Comment s'impliquer</h3>
<p>
Si vous désirez vous impliquer dans la Free Software Foundation
Europe, vous trouverez de plus amples informations
<a href="/contribute/">ici</a>.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Michel Roche (Vercors - France)</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

153
about/principles.hu.xhtml

@ -0,0 +1,153 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>A Free Software Foundation Europe bemutatása - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Rólunk</a></p>
<h1>Rólunk FSFE</h1>
<h2>Önmeghatározás</h2>
<p>A <a href="http://fsfeurope.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE)
tagjaiként olyan, különböző kulturális háttérrel rendelkező európaiaknak
tekintjük magunkat, akik közös célja a kultúrákon átívelő együttműködés valamint
az együttműködés kultúrájának regionális szintről globális szintre
fejlesztése.</p>
<p>Nonprofit nem-állami szervezet és hálózat vagyunk, mely maga is része közös
célokkal és jövőképpel rendelkező egyének globális hálózatának. Nem képviselünk
senkit saját magunkon és munkánkon kívül. Közösen végzett munkánk és a digitális
társadalom minden vonatkozásában megvalósuló szabadság iránti elkötelezettség
az, ami meghatároz bennünket.</p>
<p>Ahogy a szabad szoftver közössége napról napra jobban gyarapodik, úgy válik
egyre fontosabbá a szabad szoftver eredeti eszményének megőrzése. Bizonyos
esetekben az általunk képviselt ügyek iránti megnövekedett politikai
érdeklődéssel együtt jár, hogy ezeket az ügyeket egyéni érdekek előmozdítására
igyekeznek kihasználni – tekintet nélkül a közép- és hosszútávú hatásokra.</p>
<p>Ezért munkánk központi eleme, hogy a szabad szoftver jogi, politikai és
társadalmi alapja erős, biztos és egyéni érdekektől mentes maradjon. Ehhez
elengedhetetlen a szabad szoftver és az ahhoz kapcsolódó ügyek alapos ismerete,
és mindenekelőtt a hosszútávú jövőkép iránti elkötelezettség.</p>
<p>Tisztában vagyunk vele, ez időnként azzal jár, hogy egyes rövid- vagy akár
középtávú hátrányokat is el kell fogadnunk azért, hogy elveinkhez hűek maradjunk
– még ha mindezt nehéz is megfelelően kommunikálni, sőt alkalmanként
népszerűtlennek is bizonyulhat.</p>
<h3>Alapelvek</h3>
<p>Különösen elkötelezettek vagyunk a demokrácia, átláthatóság, sokféleség,
összhang, megbízhatóság és céltudatosság elvei iránt.</p>
<p>Tekintettel a jelentős jogi felelősségre, valamint arra, hogy nehézségek
közepette is döntésképesek maradjunk, struktúránk igyekszik a fenti elveket a
lehető leginkább tükrözni.</p>
<h3>Strukturális áttekintés</h3>
<p>Az önkéntes munka és hozzájárulás mindennek az alapja. A részvétel eltérő
szinteken lehetséges; az egyén részvételének szintje saját döntésétől függ.</p>
<p>Bárki részéről örömmel fogadjuk, ha alkalomszerűen, rendszeresen vagy állandó
jelleggel részt vállal a Free Software Foundation Europe (FSFE) tevékenységéből,
és ezeket magáénak is tekinti.</p>
<p>Ha részese kíván lenni a Free Software Foundation Europe-nak,
csatlakozhat csoportjainkhoz (akár földrajzi, akár tematikus alapon), és
felelősséget vállalhat az FSFE nevében végzett munkáért.</p>
<p>Az országok szerinti csoportokat rendszerint a szövetség adott országért
felelős tagjai koordinálják (lásd alább). Az egyéb csoportokat akár az
szövetség, akár az adott csoport, akár egy társult szervezet tagjai
koordinálhatják (lásd alább).</p>
<p>Ha részese kíván lenni a Free Software Foundation Europe-nak, de nincs erre
fordítható ideje, választhatja azt is, hogy <a
href="/donate/donate.html">támogatással segíti az FSFE-t</a>, vagy <a
href="http://fellowship.fsfe.org">támogató tagjává</a> válik.</p>
<p>Ha a szerveződésnek, melynek Ön tagja, célkitűzései a Free Software
Foundation Europe-éhoz hasonlóak, és hivatalos együttműködésre szeretne lépni
velünk, lehetőség van arra, hogy az FSFE <a href="/associates/">társult
szervezete</a> legyen, ezáltal az FSFE-hálózat részévé váljon.</p>
<p>A Free Software Foundation Europe vázát a tagországokban lévő helyi
szervezeteivel létrehozott, jogilag is érvényes hivatalos <a
href="/about/legal/">szövetség</a> képezi. A szövetség tagjaitól megkívánjuk a
legmagasabb fokú, évek során igazolt elkötelezettséget, és a hosszútávú
konszenzus egyéni vélemények fölé helyezése iránt érzett felelősséget.</p>
<p>Az FSFE szövetség alapvetően demokratikus. Az FSFE minden eleme – a szövetség
tagjai, a csoportok tagjai, valamint a <a href="http://fellowship.fsfe.org">támogató
tagok</a> és a társult szervezetek tagjai – részt vehetnek a döntéshozatali
folyamatban.</p>
<p>A szövetség tagjait rendszerint a csoportok tagjai és az adott ország társult
szervezetei ajánlják, az ajánlásokat pedig az FSFE szövetség közgyűlése hagyja
jóvá.</p>
<p>Noha tevékenységünk alapja az – akár cselekvő munkával, akár támogatás
formájában történő – önkéntes hozzájárulás, tudatában vagyunk annak, hogy egyes
feladatok nem végezhetőek részidős, csak teljes munkaidős tevékenységként.</p>
<p>A Free Software Foundation Europe hagyományos értelemben vett alkalmazottai
csak a végrehajtásban vállalnak szerepet, és nem részesei az általános
döntéshozatali folyamatoknak.</p>
<p>Az alkalmazással és fizetéssel kapcsolatos minden döntést végül a szövetség
tagjainak közgyűlése hagy jóvá.</p>
<p>E döntések legfőbb kritériuma, hogy mennyiben szükségesek a Free Software
Foundation Europe céljainak sikeres megvalósításához. Amennyire lehetséges,
minden állásra olyasvalakit igyekszünk felvenni, aki az adott munkát már
önkéntes alapon is végezte – akár az FSFE keretein belül, akár azokon kívül –
mivel a tudás, elkötelezettség és kezdeményezőkészség fontos erények az FSFE
számára.</p>
<p>Ideális esetben arra törekszünk, hogy olyasvalaki számára tegyük lehetővé a
teljes munkaidőben való feladatvégzést, akinek az adott feladat már előzőleg is
fontos volt annyira, hogy szabad erőforrásai nagy részét erre szentelje.</p>
<h3>Döntéshozatali folyamatok</h3>
<p>A Free Software Foundation Europe tagjai a konszenzus hívei. Minden esetben
igyekszünk munkánkat az aktív tagok konszenzusának – és időnként
kompromisszumainak – alapján végezni.</p>
<p>Szintén hisszük, hogy alkalmanként szükség van a gyors és egyértelmű
cselekvésre. Ezért hoztuk létre az FSFE szövetséget és annak végrehajtó
bizottságait európai és nemzeti szinten. Ezek olyan háttérstruktúrákat és
-eljárásokat biztosítanak, melyeket demokratikusan alakítottak ki és kísérnek
figyelemmel.</p>
<p>A fenti megközelítés azt a célt szolgálja, hogy a szervezeti struktúra
átlátható, illetve a sokszínűséget és aktív részvételt elősegítő legyen –
ugyanakkor mégis a lehető legkisebb és legegyszerűbb.</p>
<p>Ez biztosítja a lehetőséget az FSFE valamennyi részegységének részvételére. A
szövetség tagjai, a csoportok tagjai, illetve a társult szervezetek tagjai
egyaránt aktív résztvevők lehetnek, ami hozzájárul ahhoz, hogy a Free Software
Foundation Europe gyorsan cselekedhessen, ha szükséges, és fenntartsa a stabil
hosszútávú szervezeti összhangot.</p>
<h3>Hogyan vehet részt munkánkban</h3>
<p>Ha részt szeretne vállalni a Free Software Foundation Europe munkájából,
<a href="/contribute/">itt találhat további információt</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

212
about/principles.it.xhtml

@ -0,0 +1,212 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>Informazioni sulla Free Software Foundation Europe - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Informazioni</a></p>
<h1>Informazioni sulla FSFE</h1>
<h2>L'idea che abbiamo di noi</h2>
<p>
Noi, le persone della <a href="http://fsfeurope.org">Free Software Foundation
Europe</a> (FSFE), vediamo noi stessi come cittadini europei appartenenti
a diverse culture, con lo scopo comune di cooperare in modo
trasversale alle rispettive formazioni culturali, creando così una comune
cultura collaborativa che si elevi dal livello regionale verso quello globale.
</p>
<p>
Facciamo parte di una organizzazione non governativa senza fini di lucro e di
una rete, che è a sua volta parte di una rete mondiale di persone con
scopi e ideali in comune. Non pretendiamo di rappresentare altri al di là
di noi stessi e del nostro lavoro. Ciò che ci identifica è il nostro
lavoro comune e la dedizione alla libertà, sotto ogni aspetto, della
"società digitale".
</p>
<p>
Mentre la comunità del Software Libero cresce di giorno in giorno sempre
più rapidamente, diviene molto importante mantenere integra, solida e viva
la concezione stessa del Software Libero. In alcuni casi il crescente
interesse politico nei confronti delle nostre battaglie porta con sé il
desiderio di sfruttarle per interessi personali, senza curarsi delle
conseguenze di medio e lungo periodo.
</p>
<p>
Quindi, la parte centrale della nostra attività consiste proprio
nel rafforzare, proteggere e salvaguardare da interessi privati i
principi cardine legali, politici e sociali del Software Libero. Ciò
richiede una profonda comprensione del Software Libero e delle
questioni ad esso collegate, ma soprattutto richiede un impegno saldo
in una visione globale di lungo periodo.
</p>
<p>
Siamo consci del fatto che a volte ciò significa dover accettare svantaggi a
breve o medio termine per poter restare fedeli ai nostri principi, cosa
che può essere difficile da spiegare ed a volte anche impopolare.
</p>
<h3>Principi</h3>
<p>
Siamo fortemente impegnati a rispettare i principi di democrazia,
trasparenza, pluralità, coerenza, affidabilità e perseguimento dello
scopo.
</p>
<p>
Alla luce delle sostanziali responsabilità legali e del bisogno di restare
fermamente decisi anche in tempi difficili, la nostra struttura mira ad
attuare i principi sopra citati nel miglior modo possibile.
</p>
<h3>Una panoramica della struttura</h3>
<p>
I contributi e il lavoro dei volontari sono la parte fondamentale su cui
si basa tutto il resto. È possibile contribuire con diversi livelli di
coinvolgimento: tale livello è frutto di una decisione personale.
</p>
<p>
Ognuno è il benvenuto a partecipare occasionalmente, regolarmente o
permanentemente alle attività della Free Software Foundation Europe (FSFE)
e a farle proprie.
</p>
<p>
Se volete far parte della Free Software Foundation Europe, potete unirvi ad uno
dei nostri gruppi di lavoro (sia su base geografica che di interesse) ed
assumervi la responsabilità di lavorare ed agire in nome della FSFE.
</p>
<p>
I gruppi di lavoro su base geografica sono generalmente coordinati dai membri
dell'associazione (vedi oltre) responsabili per quei paesi. Gli altri
gruppi di lavoro sono coordinati da membri dell'associazione, membri di
altri gruppi di lavoro, o di organizzazioni associate (vedi oltre).
</p>
<p>
Se volete far parte della Free Software Foundation Europe, ma non avete
tempo per svolgere delle attività, potete sempre decidere di
<a href="/donate/donate.html">fare una donazione alla FSFE</a> o di diventare
"<a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellow</a>" della FSFE.
</p>
<p>
Se la vostra associazione persegue scopi simili a quelli della Free Software
Foundation Europe e desiderate stabilire una cooperazione formale,
l'associazione può diventare una <a href="/associates/">organizzazione
associata</a> alla FSFE, diventando così parte della rete FSFE.
</p>
<p>
La struttura portante della Free Software Foundation Europe è costituita
legalmente da un'<a href="/about/legal/">associazione</a> con sezioni
nei paesi membri. Entrare a far parte di questa associazione richiede
il massimo impegno, misurato in anni di lavoro, e il senso di responsabilità
nel considerare il consenso di lungo periodo più importante delle opinioni
personali.
</p>
<p>
La FSFE è fondamentalmente democratica. Tutte le componenti della FSFE, i
membri dell'associazione, i membri dei gruppi di lavoro, i "<a
href="http://fellowship.fsfe.org">Fellow</a>" e i membri delle organizzazioni
associate, sono incoraggiati a partecipare al processo decisionale.
</p>
<p>
I membri dell'associazione sono di norma proposti dai membri dei gruppi
di lavoro e dalle relative organizzazioni associate nei loro paesi. Vengono
poi approvati dall'assemblea generale dell'associazione FSFE.
</p>
<p>
Sebbene il contributo volontario in termini di lavoro e risorse sia
alla base del nostro lavoro, ci rendiamo conto che alcune attività
non possono essere svolte nei ritagli di tempo, ma piuttosto
richiedono un impegno a tempo pieno.
</p>
<p>
Di solito, i dipendenti della Free Software Foundation Europe prendono
parte solo alle attività amministrative e non al processo decisionale.
</p>
<p>
Qualunque decisione riguardo assunzioni e pagamenti deve in definitiva
essere approvata dall'assemblea generale dei membri dell'associazione.
</p>
<p>
Il criterio principale per questo genere di decisioni è il bisogno della
Free Software Foundation Europe di conseguire i propri scopi. Ogni volta
che è possibile, tentiamo di ingaggiare per una data attività persone che
l'hanno già svolta in forma di volontariato, sia dentro che fuori
della struttura FSFE, perché conoscenza, dedizione ed iniziativa sono
le virtù della FSFE.
</p>
<p>
Idealmente vorremmo permettere ad ognuno di dedicarsi a tempo pieno a
quelle attività che già riteneva sufficientemente importanti da dedicarvi
le proprie risorse disponibili.
</p>
<h3>Processo decisionale</h3>
<p>
Le persone della Free Software Foundation Europe credono nel consenso.
Cerchiamo di basare sempre il nostro lavoro sul consenso dei nostri membri
attivi, magari a volte con qualche compromesso.
</p>
<p>
Crediamo anche che in alcune occasioni sia necessario prendere delle
decisioni in modo veloce e risoluto. Per questo motivo abbiamo costituito
l'associazione FSFE ed i suoi comitati esecutivi allargati sia al livello
europeo che nazionale. Questi organi forniscono strutture e procedure
sempre disponibili, determinate, monitorate e controllate in modo
democratico.
</p>
<p>
Quasto approccio è stato adottato per cercare di realizzare una struttura
che permetta trasparenza, pluralità e partecipazione, restando nel
contempo la più snella possibile.
</p>
<p>
Viene assicurata la possibilità di partecipazione per ogni componente della
FSFE: membri dell'associazione, membri dei gruppi di lavoro e membri delle
organizzazioni associate, tutti possono partecipare. Questo permette alla Free
Software Foundation Europe di agire in fretta quando è necessario, pur
mantenendo una solida struttura organizzativa e una coerenza di lungo periodo.
</p>
<h3>Come partecipare</h3>
<p>
Se volete collaborare con la Free Software Foundation Europe, potete
trovare maggiori informazioni <a href="/contribute/">qui</a>.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Giuseppe De Francesco</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

211
about/principles.nl.xhtml

@ -0,0 +1,211 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Ons zelfbeeld</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Over ons</a></p>
<h1>Over FSFE</h1>
<h2>Ons zelfbeeld</h2>
<p>
De leden van de <a href="http://fsfeurope.org">Free Software
Foundation Europe</a> (FSFE) beschouwen zichzelf als Europeanen
uit verschillende culturen met een gemeenschappelijk doel. We
werken samen over culturele grenzen en ontwikkelen een
gezamenlijke cultuur om te kunnen samenwerken van regionaal tot
globaal niveau.
</p>
<p>
We hebben ons officieel georganiseerd als een niet-gouvernementele,
non-profit organisatie die zelf opnieuw een deel is van een
wereldwijd netwerk van mensen met een gemeenschappelijk doel en
gelijklopende opvattingen. Wij zijn enkel representatief voor
onszelf en de initiatieven die wij nemen. Ons werk voor en onze
toewijding aan alle aspecten van vrijheid in de
digitale samenleving is wat ons omschrijft.
</p>
<p>
Met een steeds sneller groeiende Vrije Softwaregemeenschap wordt
het belangrijk om de betekenis van het begrip Vrije Software
zuiver, sterk en actueel te houden. In bepaalde gevallen kan de
toegenomen politieke interesse in onze zaak leiden tot
misbruiken voor persoonlijke belangen zonder dat er rekening
wordt gehouden met de gevolgen voor Vrije Software op
middellange en lange termijn.
</p>
<p>
Daarom beschouwen wij het als onze basistaak om Vrije Software
juridisch, politiek en sociaal een sterke en veilige basis te
geven, vrij van persoonlijke belangen. Om deze taak naar behoren
te kunnen vervullen is het belangrijk dat we een gedegen kennis
hebben van Vrije Software en aanverwante zaken. De visie op
lange termijn moet steeds de belangrijkste en finale afweging
zijn bij het nemen van beslissingen.
</p>
<p>
Wij beseffen heel goed dat zo'n principiële houding op korte of
middellange termijn ongemakken kan geven die soms moeilijk uit te
leggen zijn en zelfs tot onbegrip kunnen leiden.
</p>
<h3>Onze basisprincipes</h3>
<p>
We voelen ons schatplichtig aan de democratische en
pluralistische principes. We willen een open, consistent en
betrouwbaar beleid met een duidelijke focus.
</p>
<p>
Bovenstaande principes worden zo goed mogelijk geïmplementeerd,
rekening houdend met mogelijke juridische verantwoordelijkheden
en besluitvaardigheid in moeilijke tijden.
</p>
<h3>Structureel overzicht</h3>
<p>
Vrijwilligerswerk en bijdragen zijn de fundamenten waarop alles
steunt. Men kan zich op verschillende niveaus engageren, hoe
sterk men zich engegeert is in de eerste plaats een persoonlijke
beslissing.
</p>
<p>
Iedereen kan occasioneel, regelmatig of permanent deelnemen aan
de activiteiten van de Free Software Foundation Europe (FSFE) of
zelf het voortouw nemen in een bepaalde activiteit.
</p>
<p>
Als u deel wil uitmaken van de Free Software Foundation Europe
maar geen tijd hebt om te helpen dan kan u ervoor kiezen om een
<a href="/donate/donate.html">donatie aan de FSFE</a> te maken
of om <a href="http://fellowship.fsfe.org">fellow</a> van de
FSFE te worden.
</p>
<p>
Als uw organisatie gelijkaardige doelstellingen heeft als de
Free Software Foundation Europe en een officiële samenwerking
wil aangaan, kan men
een <a href="/associates/">geassocieerde organisatie</a> van de
FSFE worden en deel uitmaken van het FSFE-netwerk.
</p>
<p>
De basisstructuur van de Free Software Foundation Europe is de
formele, juridisch
opgerichte <a href="/about/legal/">vereniging</a> met afdelingen
in de verschillende landen. De leden van deze organisatie moeten
zich sterk engageren. Dit engagement wordt gemeten in de
jarenlange toewijding en de verantwoordelijkheidszin van de
persoon om de consensus op lange termijn boven zijn persoonlijke
mening te kunnen stellen.
</p>
<p>
De FSFE-vereniging is fundamenteel democratisch. Alle delen van
de FSFE -- leden van de vereniging, leden van de teams alsook
de <a href="http://fellowship.fsfe.org">fellows</a> en de leden
van de geassocieerde organisaties -- kunnen actief deelnemen aan
het besluitvormingsproces.
</p>
<p>
Leden worden meestal aangebracht door leden van de teams of door
geassocieerde organisaties uit hun land. Ze worden dan
goedgekeurd door de algemene vergadering van de FSFE-vereniging.
</p>
<p>
Alhoewel vrijwilligerswerk en materiële bijdragen de basis
vormen voor ons werk, moeten we toch vaststellen dat bepaalde
taken niet door deeltijds vrijwilligers ingevuld kunnen
worden. Enkele taken worden dan ook door voltijds
tewerkgestelden uitgevoerd.
</p>
<p>
Gewone werknemers van de Free Software Foundation Europe maken
alleen deel uit van de uitvoerende organen en niet van het
algemeen besluitvormingsproces.
</p>
<p>
Alle beslissingen over tewerkstelling en verloning worden
genomen door de algemene vergadering van de leden van de
vereniging.
</p>
<p>
Het belangrijkste criterium voor deze beslissingen is de vraag
hoe noodzakelijk de job is om de doelen van de Free Software
Foundation Europe te bereiken. Wij proberen indien mogelijk
steeds iemand in te huren die de job vroeger al op vrijwillige
basis uitvoerde, voor de FSFE of een andere organisatie. Kennis,
toewijding en ondernemingszin staan immers hoog aangeschreven
bij de FSFE.
</p>
<p>
Zo krijgt een persoon die een bepaalde taak vroeger al
belangrijk genoeg vond om er veel tijd in te investeren de kans
om er zich volledig op toe te leggen.
</p>
<h3>Besluitvormingsproces</h3>
<p>
De leden van de Free Software Foundation Europe geloven in de
consensus. We proberen ons werk steeds te baseren op consensus
-- en soms een compromis -- van de actieve leden.
</p>
<p>
We weten dat het soms noodzakelijk kan zijn om een snelle en
beslissende actie te ondernemen. Daarvoor hebben we de
FSFE-vereniging opgericht en haar uitgebreid uitvoerend comité
op Europees en nationaal niveau. Dit geeft ons structuren om op
terug te vallen met duidelijke procedures, die opgevolgd en
gecontroleerd kunnen worden in een democratisch proces.
</p>
<p>
We hebben deze structuur voor de besluitvorming gekozen omdat we
een transparant, pluralistisch en open proces willen dat toch
flexibel genoeg blijft om snel te reageren.
</p>
<p>
Alle delen van de FSFE zijn zo verzekerd dat ze kunnen deelnemen
aan het proces, zowel de leden van teams als de geassocieerde
organisaties. De Free Software Foundation Europe kan snel
reageren indien nodig en behoudt een duidelijke goed
gestructureerde lijn op langere termijn.
</p>
<h3>Hoe u kan helpen?</h3>
<p>
Als u de Free Software Foundation Europe mee verder wil
uitbouwen kan u <a href="/contribute/">hier</a> meer informatie
vinden.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
Loading…
Cancel
Save