diff --git a/news/nl/nl-201101.el.xhtml b/news/nl/nl-201101.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..1379c51e81 --- /dev/null +++ b/news/nl/nl-201101.el.xhtml @@ -0,0 +1,133 @@ + + + + + FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Ιανουάριος 2011 + + + +

FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Ιανουάριος 2011

+ +

Ρομπότ, Ποδόσφαιρο, Εκπαίδευση

+ +

Αποστολή τους είναι να φέρουν το Ελεύθερο Λογισμικό +στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Νέο καθήκον τους είναι να συλλέξουν +πληροφορίες σχετικά με τα +ενδιαφερόμενα μέρη, +και να δημιουργήσουν στοχευμένα +φυλλάδια. Και είμαι βέβαιος ότι το αγαπημένο χρώμα των συντονιστών +Thomas Jensch και +Guido Arnold είναι το πράσινο της +Κοινότητας. Αυτή είναι +η ομάδα μας για την εκπαίδευση. +

+ +

Μπορούν τα ρομπότ να βοηθήσουν σε αυτό; Νομίζουμε ότι μπορούν. Η ομάδα μας +για την εκπαίδευση είχε + +μια πρώτη συνάντηση για να καταρτιστεί στην παροχή σεμιναρίων σε γλώσσες +προγραμματισμού με τη χρήση ρομποτικών διατάξεων freedroidz. Θέλουμε να +διδάξουμε τους μαθητές πώς να προγραμματίζουν, να τους δείξουμε ότι ο +διαμοιρασμός και η συνεργασία είναι κάτι καλό και να εξηγήσουμε το Ελεύθερο +Λογισμικό σε καθηγητές, γονείς και πολιτικούς.

+ +

Και τι γίνεται με το ποδόσφαιρο; Οι τακτικοί αναγνώστες θα θυμούνται ότι +ο Guido Arnold διοργανώνει ένα παράλληλο τουρνουά με το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα +ποδοσφαίρου του 2012 όπου το αγώνισμα είναι η χρήση Ελεύθερου Λογισμικού στην +κυβέρνηση. Έτσι κάθε φορά που υπάρχει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, ο Guido +ξεκινά ένα αντίστοιχο παιχνίδι για το Ελεύθερο Λογισμικό, ενώ ένα μεγάλο +τμήμα αφορά βεβαίως τη δημόσια πολιτική για την εκπαίδευση. Διαβάστε +το ιστολόγιο του +Guido +για να δείτε γιατί η Ρωσία είναι από τα φαβορί για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, +αλλά και γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες από τις χώρες της +Ανατολικής Ευρώπης.

+ +

Δημόσιοι θεσμοί - λαγοί ή σαλιγκάρια;

+ +

Ήδη 203 δημόσιοι οργανισμοί έχουν αφαιρέσει τις διαφημίσεις για +ιδιοκτησιακά προγράμματα ανάγνωσης αρχείων PDF από τους ιστοτόπους τους. +Ιδιαίτερης μνείας ήταν οι ανταποκρίσεις από Κροατία, Ρωσία και Σλοβενία. +Στην Κροατία όλοι οι φορείς για τους οποίους έγινε αναφορά εκτός από έναν +διέγραψαν τη διαφήμιση. Οι μισοί από όσους ήρθαμε σε επαφή σε Ρωσία και +Σλοβενία εκπλήρωσαν το αίτημα του FSFE. Μεταξύ των δημόσιων οργανισμών +είναι υπουργεία, κοινοβούλια, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τοπική +αυτοδιοίκηση, και άλλες υπηρεσίες.

+ +

Με την εκστρατεία μας + PDFreaders θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα με τους + φορείς που αναφέρθηκαν +και εσείς μπορείτε ακόμη να ενθαρρύνετε φίλους σας +να υπογράψουν στο κείμενο +με τη συλλογή υπογραφών.

+ + +

Κάτι εντελώς διαφορετικό

+ + + +

Δραστηριοποιηθείτε: Βοηθήστε στο πρωτάθλημα Euro 2012

+ +

Βοηθήστε μας να συλλέξουμε πληροφορίες για τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού +από τις κυβερνήσεις. Αυτή η πληροφόρηση μας βοηθάει να αξιολογήσουμε την +τρέχουσα κατάσταση και βεβαίως θα καθορίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης στο +Ελεύθερο Λογισμικό για το 2012. + +Προσθέστε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας πριν από τις 25 Μαρτίου για +να επηρεάσετε τα επόμενα παιχνίδια, προσθέτετε πληροφορίες συνεχώς για να +βοηθήσετε τους ακτιβιστές Ελεύθερου Λογισμικού σε όλον τον κόσμο.

+ +

Happy GNU Year,
+Matthias Kirschner - FSFE

+ +

--
+Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
+FSFE Νέα
+Μελλοντικές Εκδηλώσεις του FSFE
+Συγκέντρωση Ιστολογίων +της Κοινότητας
+Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό

+ + + newsletter + Matthias Kirschner + + +$Date: 2011-01-01 12:05:50 +0200 (Sat, 01 Jan 2011) $ $Author: mk $ + + diff --git a/news/nl/nl-201101.en.xhtml b/news/nl/nl-201101.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..0b642e1fcb --- /dev/null +++ b/news/nl/nl-201101.en.xhtml @@ -0,0 +1,126 @@ + + + + + FSFE Newsletter - January 2011 + + + +

FSFE Newsletter - January 2011

+ +

Robots, Football, and Education

+ +

Their mission is to bring Free Software into schools +and universities. Their new task is to gather information about their + stakeholders, and create + targeted leaflets. And I am sure the favourite colour of the +coordinators Thomas + Jensch and Guido Arnold +is Fellowship green. That's our education team.

+ +

Can robots help with that? We think they can. Our education team had +a + first meeting to get trained in giving programming workshops using +freedroidz robots. We want to teach pupils how to program, show them +that it's good to share and co-operate, and explain Free Software to +their teachers, parents, and +politicians.

+ +

And what about football? Regular readers might remember that Guido +Arnold is running a parallel tournament to the football championship in +Europe 2012 where the discipline is Free Software usage in government. +So every time there is a football match, Guido starts a Free Software +match between them, while a huge part is of course the government's +education policy. Read Guido's blog +to find out why Russia is a hot candidate for the European champion, but +why we need more information on Eastern European countries.

+ +

Public institutions - hares or snails?

+ +

Already, 203 public institutions have removed advertisements for +proprietary PDF readers from their websites. Particularly outstanding +were the responses from Croatia, Russia and Slovenia. In Croatia all +except one reported institution deleted the advertisement. Half of those +contacted in Russia and Slovenia fulfilled FSFE's request. Amongst the +public institutions are ministries, parliaments, law enforcement +agencies, local governments, and other administrations.

+ +

With our + PDFreaders campaign we will continue to follow-up with the reported institutions +and you can still encourage friends to sign the corresponding + petition.

+ + +

Something completely different

+ + + +

Get active: Help with Euro 2012 championship

+ +

Help us gathering information about government's Free Software usage. +This information helps us to evaluate the current situation and of +course it will decide who will be the European Free Software champion in +2012. Add + the information on our website before March 25 and it will +influence the next matches, add information continuously and it will +help Free Software activists all over the world.

+ +

Happy GNU Year,
+Matthias Kirschner - FSFE

+ +

--
+Free Software Foundation Europe
+FSFE News
+Upcoming FSFE Events
+Fellowship Blog Aggregation
+Free Software Discussions

+ + + newsletter + Matthias Kirschner + + +$Date: 2011-01-02 13:25:29 +0100 (Sun, 02 Jan 2011) $ $Author: mk $ + + diff --git a/news/nl/nl-201101.nl.xhtml b/news/nl/nl-201101.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..a4759c25ec --- /dev/null +++ b/news/nl/nl-201101.nl.xhtml @@ -0,0 +1,65 @@ + + + + + FSFE Nieuwsbrief - januari 2011 + + + +

FSFE Nieuwsbrief - januari 2011

+ +

Robots, voetbal, en educatie

+ +

Hun missie is om Vrije Software naar scholen en universiteiten te brengen. Hun nieuwe taak om informatie over de belanghebbenden te verzamelen, en op hun toegespitste pamfletten te maken. En ik weet zeker wat de lievelingskleur is van de coördinators Thomas Jensch en Guido Arnold is, namelijk: Fellowship groen. Zo kennen we ons educatieteam.

+ +

Kunnen robots daarmee helpen? Wij denken van wel. Ons educatieteam heeft een een eerste bijeenkomst gehad om getraind te worden in het geven van programmeerworkshops waarbij freedroidz robots gebruikt worden. Ons doel is om leerlingen te leren programmeren, hen te laten zien dat het goed is om te delen en samen te werken en om Vrije Software aan hun leraren, ouders en politici uit te leggen.

+ +

En voetbal? Vaste lezers kunnen zich wellicht herinneren dat Guido Arnold een kampioenschap houdt dat parallel loopt aan het EK voetbal in 2012. In plaats van voetbal is het gebruik van Vrije Software in de overheid de tak van sport. Elke keer als er een voetbalwedstrijd is, start Guido een Vrije Softwarewedstrijd tussen hen. Een groot deel hiervan heeft natuurlijk betrekking op het beleid ten aanzien van educatie. Lees Guido's blog om er achter te komen waarom Rusland een goede kandidaat is om Europees kampioen te worden, en waarom we meer informatie nodig hebben over Oost-Europese landen.

+ +

Overheidsinstellingen - slakken of hazen?

+ +

Reeds 203 overheidsinstellingen hebben reclame voor onvrije PDF-lezers van hun website verwijderd. Met name de reacties van Kroatië, Rusland en Slovenië waren voortreffelijk. In Kroatië hebben op één na alle gerapporteerde instellingen hun reclame verwijderd. De helft van de instellingen in Rusland en Slovenië hebben FSFE's verzoek ingewilligd. Onder de overheidsinstellingen zijn ministeries, parlementen, justitie, lokale overheden en overige besturen.

+ +

We zullen met onze PDFreaders campagne door gaan de gerapporteerde instellingen in de gaten te houden. Je kan nog steeds je vrienden aanmoedigen om de bijbehorende petitie te tekenen.

+ + +

Verder

+ + + +

Wordt actief: Help mee met het EK 2012

+ +

Help ons om informatie te verzamelen over het gebruik van Vrije Software binnen jouw overheid. Deze informatie helpt ons om de huidige situatie te evalueren en natuurlijk kunnen we zo bepalen welk land het Europees Kampioenschap voor Vrije Software in 2012 zal winnen. Voeg voor 25 maart de informatie toe op onze website en het zal de aankomende wedstrijden beïnvloeden. Voeg herhaaldelijk informatie toe en het zal Vrije Software-activisten over de hele wereld helpen.

+ +

Happy GNU Year,
+Matthias Kirschner - FSFE

+ +

--
+Free Software Foundation Europe
+FSFE News
+Upcoming FSFE Events
+Fellowship Blog Aggregation
+Free Software Discussions

+ + + newsletter + Matthias Kirschner + +$Date: 2011-01-01 11:05:50 +0100 (Sat, 01 Jan 2011) $ $Author: mk $ +Jelle Hermsen + +