Browse Source

Added lots of Albanian translations, thanks to Besnik Bleta.

svn path=/trunk/; revision=5404
pull/8/head
Reinhard Müller 16 years ago
parent
commit
0ede35f1b9
22 changed files with 1754 additions and 1 deletions
 1. +116
  -0
    about/jakobs/jakobs.sq.xhtml
 2. +93
  -0
    about/oriordan/oriordan.sq.xhtml
 3. +199
  -0
    about/team.sq.xhtml
 4. +41
  -0
    associates/associates.sq.xhtml
 5. +122
  -0
    contact/contact.sq.xhtml
 6. +338
  -0
    documents/documents.sq.xhtml
 7. +30
  -0
    events/events.sq.xhtml
 8. +136
  -0
    help/donate-2002.sq.xhtml
 9. +109
  -0
    help/help.sq.xhtml
 10. +94
  -0
    help/paypal.sq.xhtml
 11. +66
  -0
    help/thankgnus-2005.sq.xhtml
 12. +1
  -1
    index.sq.xhtml
 13. +15
  -0
    news/2005/news-20050502-01.sq.xml
 14. +34
  -0
    news/news.sq.xhtml
 15. +22
  -0
    news/nl/nl-200504.sq.xml
 16. +183
  -0
    order/order.sq.xhtml
 17. +91
  -0
    press/press.sq.xhtml
 18. +12
  -0
    projects/community.sq.xhtml
 19. +12
  -0
    projects/legal.sq.xhtml
 20. +12
  -0
    projects/other.sq.xhtml
 21. +16
  -0
    projects/projects.sq.xhtml
 22. +12
  -0
    projects/technical.sq.xhtml

+ 116
- 0
about/jakobs/jakobs.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,116 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Rreth - Joachim Jakobs</title>
</head>
<body>
<!-- Begin page content -->
<div align="right">
<img src="jakobs.jpg" border="0" alt="[ Picture of Joachim Jakobs ]" />
<h1>Joachim Jakobs</h1><h3>Marrëdhëniet me Mediat</h3><h3>joachim.jakobs <!-- .sfd --> [at]
office.fsfeurope.org</h3> <!-- <a -->
<!-- href="">[ public key ]</a> -->
</div>
<h4>I punësuar pranë FSF Europës që prej Marsit të 2004</h4>
<!-- <p><a href="http://gnuhh.org/work/">CV mund të kihet</a> prej <a -->
<!-- href="http://gnuhh.org">faqes vetjake</a>.</p> -->
<p>Joachim Jakobs punon për FSFE-në pjesërisht si vullnetar dhe pjesërisht
me pagesë. Jakobs është zëdhënësi për shtypin i FSFE-së dhe ndihmon
gjithashtu në çështje bashkërendimi dhe ndërlidhjeje të brendshme.</p>
<h3>Te projektet dhe përgjegjësitë e tij përfshihen</h3>
<ul>
<li><a
href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/">njoftime shtypi</a></li>
<li>Marrëdhëniet me Mediat</li>
<li><a href="/projects/fellowship/">Shoqëria e FSFE-së</a></li>
<li>Procesi i administrimit të botimeve</li>
<li>Recensione të shtypit ndërkombëtar</li>
<li><a href="/help/thankgnus.en.html">Mbledhje fondesh</a></li>
</ul>
<h3>Artikuj/Dokumente</h3>
<p>Përzgjedhje e njoftimeve për shtypin që Joachim Jakobs ka kryer gjatë
punës së tij për FSF Europën:</p>
<ul>
<li>2005-05-02: <a
href="http://www.fsfeurope.org/projects/swpat/letter-20050502.en.html">Procesi penal antitrust
"Patenta software-sh vs Microsoft": Komisioni Europian po i vë kazmën njërës
prej punëve të veta më të mira</a></li>
<li>2005-04-05: <a
href="http://www.fsfeurope.org/projects/swpat/letter-20050405.en.html">Patentat e software-ve
po vënë në rrezik International Financial Report Standards (IFRS)</a></li>
<li>2005-04-01: <a
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2005q2/000098.html">Si ta bëjmë
Microsoft-in të respektojë Autoritetet Europiane - FSFE-ja këshillon
mbikqyrje të përhershme</a></li>
<li>2005-02-28: <a
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2005q1/000094.html">Bashkohuni
me Shoqërinë dhe mbroni lirinë tuaj</a></li>
<li>2005-02-11: <a
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2005q1/000092.html">Microsoft-i
po përpiqet të anashkalojë vendimet e Gjykatës Europiane</a></li>
<li>2004-11-09: <a
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2004q4/000081.html">Për
FSFE-në, beteja vazhdon</a></li>
<li>2004-09-20: <a
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2004q3/000073.html">&quot;Microsoft's
bugs result in the corporation having a multiple personality&quot; -
&quot;klientët do të ishte mirë të dinin se me kë po bëjnë pazar!&quot;</a></li>
<li>2004-05-04: <a
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2004q2/000057.html">Patentat e Software-ve
në Europë - Tregues i një jave veprimi nëpër Mediat Europiane</a></li>
</ul>
<h3>Më tepër Të dhëna</h3>
<p>Jakobs ka një faqe vetjake, <a href="http://pr-profi.com/index.htm">në Gjermanisht</a> dhe
<a href="http://pr-profi.com/eindex.htm">Anglisht</a>, të cilat kanë të dhëna
rreth interesave të tij, arsimimit, përvojës dhe zotësive.</p>
<p>Ka gjithashtu një <a href="http://fsfe.org/Members/jj">faqe tek website-i
Shoqërisë së FSFE-së</a>.<br /></p>
<!-- End page content -->
</body>
<timestamp>
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 93
- 0
about/oriordan/oriordan.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,93 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Rreth - Ciaran O'Riordan</title>
</head>
<body>
<!-- Begin page content -->
<div align="right">
<!-- Picture coming soon, I just have to develop and scan some -->
<!-- <img src="ciaran.jpg" border="0" alt="[ Picture of Ciaran O'Riordan ]" /> -->
<h1>Ciaran O'Riordan</h1><h3>Brussels representative</h3><h3>oriordan
[at] fsfeurope.org</h3> <!-- <a -->
<!-- href="http://gnuhh.org/greve-public.asc">[ public key ]</a> -->
</div>
<h4>Punësuar me kohë të plotë nga FSF Europa që prej Prillit 2005</h4>
<!-- <p><a href="http://gnuhh.org/work/">CV mund të kihet</a> prej <a -->
<!-- href="http://gnuhh.org">faqes personale</a>.</p> -->
<p>Përgjegjësitë përfshijnë përfaqësim politik, shtrirja e
<a href="http://fsfe.org">rpogramit Fellowship</a>, asistencë në
njoftimet për shtyp, dhe përfaqësim i përgjithshëm i FSFE-së në Bruksel.</p>
<h3>Projekte</h3>
<p><a href="/projects/">Projekte</a> në të cilët Ciaran O'Riordan po punon/ka punuar
për FSFE-në:</p>
<ul>
<li><a href="/projects/swpat/">Patenta Software-esh</a></li>
<li><a href="/projects/fellowship/">Fellowship i FSFE-së</a></li>
</ul>
<!-- <h3>Veprimtari</h3> -->
<!-- <p>Përzgjedhje e disa <a href="/events/">veprimtarive</a> ku Ciaran O'Riordan -->
<!-- ka marrë pjesë gjatë punës për FSF Europën:</p> -->
<!-- <ul> -->
<!-- <li></li> -\-> -->
<!-- </ul> -->
<!-- <h3>Artikuj/Dokumente</h3> -->
<!-- <p>Përzgjedhje <a href="/documents/">artikujsh dhe dokumentesh</a> -->
<!-- mbi të cilët Ciaran O'Riordan ka punuar gjatë punës së tij për FSF -->
<!-- Europën:</p> -->
<!-- <h3>Foto</h3> -->
<!-- <p>Nëse po kërkoni foto që mund të përdoren për botim -->
<!-- me intervista apo artikuj të tjerë, ka ca të tilla -->
<!-- te <a href="http://gnuhh.org/work/pictures/2003-02-12/"> -->
<!-- faqja personale</a>.</p> -->
<h3>Më tepër të dhëna</h3>
<p>Mund të gjeni më tepër të dhëna te
<a href="http://www.compsoc.com/~coriordan/">faqja personale e Ciaran O'Riordan-it</a>.</p>
<p>Një tjetër burim të dhënash është
<a href="http://fsfe.org/Members/ciaran">faqja e tij për Fellowship</a>,
dhe blogu i tij, po ashtu te <code>FSFE.org</code>.<br /></p>
<!-- End page content -->
</body>
<timestamp>
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 199
- 0
about/team.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,199 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Rreth Free Software Foundation Europe - Ekipi</title>
</head>
<body>
<h1>Ekipi i FSF Europës</h1>
<p>
Këta persona punojnë për dhe me FSF Europën rregullisht,
ndaj u janë dhënë përgjegjësi dhe autoritete të përhershëm brenda disa fushash.
Disa prej tyre janë <a href="members.html">anëtarë</a>
<a href="legal/legal.html">shoqatës</a>, disa jo.
</p>
<ul>
<li>
<b>Antonella Beccaria</b>
- Ekipi italian
- Zyra italiane bashkërenduese për shtypit
<br />
Antonela kujdeset për strategjinë e komunikimit për kreun italian
dhe shkruan njoftimet e shtypit për të. Kur lipset, përkthen edhe prej
frëngjishtes.
</li>
<br />
<li>
<b>Volker Dormeyer</b>
- Ekipi gjerman
- Ekspozita &amp; Veprimtari
<br />
Volker Dormeyer është ngarkuar shpesh me stendat e FSF Europës
në veprimtari të tilla si ekspozita dhe është kujdesur për mjaft nga
stendat e FSF Europës në ekspozita dhe panaire.
</li>
<br />
<li>
<b>Martin Gerwinski</b>
- Ekipi gjerman
- Zyra
<br />
Email: martin.gerwinski at office.fsfeurope.org
<br />
Martin Gerwinski punon në zyrën e FSF Europës. Jep ndihmesë
pjesërisht me kohën e sponsorizuar nga shoqëria e tij punëdhënëse
dhe pjesërisht nga koha e tij vetjake.
</li>
<br />
<li>
<b>Peter Gerwinski</b>
- Anëtar gjerman i shoqatës
<br />
Email: gerwinski at fsfeurope.org
</li>
<br />
<li>
<b><a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a></b>
- President
<br />
Email: greve at fsfeurope.org
</li>
<br />
<li>
<b>Georg Jakob</b>
- Anëtar austriak i shoqatës
<br />
Email: jakob at fsfeurope.org
</li>
<br />
<li>
<b><a href="/about/jakobs/">Joachim Jakobs</a></b>
- Ekipi gjerman
- Marrëdhëniet me Mediat
<br />
Email: joachim.jakobs at office.fsfeurope.org
<br />
Joachim Jakobs punon për FSFE-në pjesërisht si vullnetar dhe
pjesërisht i paguar. Mbulon rolin e zëdhënësit të shtypit për
FSFE-në dhe ndihmon po ashtu në probleme të bashkërendimit
dhe komunikimit të brendshëm.
</li>
<br />
<li>
<b>Matthias Kirschner</b>
- Asistent i Presidentit
<br />
Email: matthias.kirschner at office.fsfeurope.org
<br />
Matthias Kirschner punoi për FSFE-në si i brendshëm që prej Shtatorit 2004
deri në Mars 2005.
</li>
<br />
<li>
<b>Werner Koch</b>
- Drejtues i Zyrës &amp; dhe Nënkryetari Gjerman
<br />
Email: koch at fsfeurope.org<br />
</li>
<br />
<li>
<b>Karin Kosina</b>
- Anëtare austriake e shoqatës
<br />
Email: kosina at fsfeurope.org
</li>
<br />
<li>
<b><a href="/about/maffulli/">Stefano Maffulli</a></b>
- Kryeatari Italian
<br />
Email: maffulli at fsfeurope.org
</li>
<br />
<li>
<b>Reinhard Müller</b>
- Anëtar austriak i shoqatës
<br />
Email: mueller at fsfeurope.org
</li>
<br />
<li>
<b><a href="/about/oriordan/">Ciarán O'Riordan</a></b>
- Përfaqësues në Bruksel
<br />
Email: oriordan at fsfeurope.org
</li>
<br />
<li>
<b>Bernhard Reiter</b>
- Kryetari Gjerman
<br />
Email: reiter at fsfeurope.org
</li>
<br />
<li>
<b>Cristian Rigamonti</b>
- Ekipi italian
- Webmaster dhe përkthyes nga Anglishtja në Italisht
<br />
Kristiani mirëmban versionin italisht të "site"-it web të FSF Europës.
Përkthen gjithashtu nga Anglishtja dhe punon në bashkërendim me zyrën
italiane të shtypit dhe të tjerë "webmasters".
</li>
<br />
<li>
<b>Alessandro Rubini</b>
- Anëtar italian i shoqatës
<br />
Email: rubini at fsfeurope.org
</li>
<br />
<li>
<b>Henrik Sandklef</b>
- Ekipi suedez
<br />
Henriku është veprues në Suedi, duke mbajtur fjalë dhe bashkërenduar
veprimtari të ndryshme.
</li>
<br />
<li>
<b>Christian Selig</b>
- Ekipi Gjerman
- Veprimtari me arsimin
<br />
Christian Selig punon si vullnetar për bashkërendimin e veprimtarive
të FSF Europës në fushën e arsimit.
</li>
<br />
<li>
<b>Emmanuele Somma</b>
- Ekipi italian
<br />
Email: esomma at ieee.org
</li>
<br />
<li>
<b>Fabrizio Veutro</b>
- Ekipi italian
<br />
Email: fabrizio at veutro. com
</li>
<br />
<li>
<b>Jonas Öberg</b>
- Nënpresident
<br />
Email: oberg at fsfeurope.org
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2005/05/13 09:28:15 $ $Author: coriordan $</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 41
- 0
associates/associates.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,41 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Organizma Anëtarë Shok</title>
</head>
<body>
<!-- Begin page content -->
<center><h2>Organizma Anëtarë Shok të FSF Europës</h2></center>
<p>Organizmat anëtarë shok janë të pavarur nga FSF Europa dhe
krejtësisht të vetëqeverisur. Vetëfunksionojnë dhe vetëadministrohen plotësisht
në të tëra anët (si p.sh. anëtarësia, statutet, financat e me radhë).</p>
<p>Të qenit anëtar shok do të thotë të jesh formalisht aleat dhe të kesh
hyrje aty për aty te FSF Europa. Kështu që anëtarët shok janë zakonisht të përfshirë
në komunikimin e brendshëm apo në procese marrjesh në shqyrtim. Gjithashtu do të punojmë
së bashku pvr fushata dhe ngjarje si ekspozita.</p>
<p>Ngaqë shumë nga punët e zakonshme shpesh bëhen nga vullnetarë prej
organizmash anëtarë shok, anëtarësimi në një nga këta organizma është një
rrugë e lehtë për t'u përfshirë në veprimtaritë e FSF Europës.</p>
<p>Nëse doni të dini më tepër rreth statusit të anëtarit shok, të dhënat
do t'i gjeni <a href="/associates/about.html">këtu</a>.</p>
</body>
<timestamp>
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 122
- 0
contact/contact.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,122 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Të dhëna Kontaktesh</title>
</head>
<body>
<div>
<h2>Lista Postimesh</h2>
<p>
Nëse ju intereson diskutimi i përgjithshëm rreth
FSFE-së ose do të donit të merrnit pjesë në të, ju lutemi anëtarësohuni në një nga katër
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listat tona të postimeve</a>.
</p>
<h2>Kontakt</h2>
<p>
Në këtë ndarje do t'ju ofrojmë të dhëna kontaktesh
personash apo funksionesh të caktuar.
Nëse jeni njeri i shtypit, mundet edhe t'i hidhni një sy
<a href="/press/index.html">faqes sonë me të dhëna për shtypin</a>.
</p>
<dl>
<dt><b>Vendndodhje postare</b></dt>
<dd>
<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Villa Vogelsang<br/>
Antonienallee 1<br/>
45279 Essen<br/>
Germany<br/>
Tel.: ++49 700 - 373387673 (++49 700 FSFEUROPE)<br/>
E-mail i Zyrës Europiane:
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>
</p>
</dd>
<dt><b>Presidenti dhe zyra</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:president@fsfeurope.org">president@fsfeurope.org</a>
Vendndodhje e Presidentit të FSF Europës. Mbuluar nga
<b><a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a></b> dhe
<b>Jonas Öberg</b>.
</p>
<p>
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a> Për
t'u lidhur me zyrën e FSF Europës. Kryetari i tanishëm i zyrës është
<b>Werner Koch</b>.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europa - Kreu Austria</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:austria@fsfeurope.org">austria@fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me këdo të përfshirë në veprimtaritë publike austriake të FSF
Europës. Këtu përfshihen FSF Europa dhe organizmat anëtarë shok.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europa - Kreu Gjermani</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:chancellor@germany.fsfeurope.org">chancellor@germany.fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me Kryetarin &amp; Nënkryetarin e degës së Gjermanisë.
Të mbajtur tani nga <b>Bernhard Reiter</b> dhe <b>Werner Koch</b>.
</p>
<p> <a href="mailto:germany@fsfeurope.org">germany@fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me këdo të përfshirë në veprimtaritë publike gjermane të FSF
Europës. Këtu përfshihen FSF Europa dhe organizmat anëtarë shok.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europa - Kreu Itali</b></dt>
<dd>
<p>
Phone (office): +39 02 34 537 127<br/>
Fax (office): +39 02 34 531 282
</p>
<p> <a href="mailto:chancellor@italy.fsfeurope.org">chancellor@italy.fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me Kryetarin e degës së Italisë.
Mbajtur tani nga <b>Stefano Maffulli</b>.
</p>
<p>
<a href="mailto:italy@fsfeurope.org">italy@fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me këdo të përfshirë në veprimtaritë publike italiane të FSF
Europës. Këtu përfshihen FSF Europa dhe organizmat anëtarë shok.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europa - Kreu Suedi</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:sweden@fsfeurope.org">sweden@fsfeurope.org</a>
Për t'u lidhur me këdo të përfshirë në veprimtaritë publike suedeze të FSF
Europës. Këtu përfshihen FSF Europa dhe organizmat anëtarë shok.
</p>
</dd>
</dl>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 338
- 0
documents/documents.sq.xhtml
File diff suppressed because it is too large
View File


+ 30
- 0
events/events.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,30 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Ngjarje</title>
</head>
<body>
<h1>Ngjarje</h1>
<p>
FSF Europa merr pjesë në mjaft veprimtari të lidhura me Free Software-in.
</p>
<p>
Lajmërimet mbi veprimtari të FSF Europës mund të kihen edhe përmes
<a href="events.rss">një prurjeje RSS</a>.
</p>
</body>
<text id="current">Veprimtari të tanishme</text>
<text id="future">Veprimtari të ardhshme</text>
<text id="past">Veprimtari të kaluara</text>
<text id="to"> to </text>
<text id="more">Lexoni më tepër...</text>
<text id="page">Faqe për veprimtari jashtë FSFE-së...</text>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 136
- 0
help/donate-2002.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,136 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europa - Dhurime për FSF Europën</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h2>Dhurime për FSF Europën</h2>
<p>Ka plot <a href="/help/letter-20041209.html">arsye</a> dhe rrugë për kë do
të mbështesë <a href="/documents/whatwedo.html">punën</a> dhe <a
href="/documents/whyweexist.html">qëllimet</a> e FSF Europës. Më e drejtpërdrejta
është të na ndihmoni si vullnetar duke shkruar free software ose
dokumentacion të lirë. Na duhen po ashtu persona për të na ndihmuar me detyra të tjera si
puna me stenda ekspozitash e të tilla. Nëse jeni të interesuar, mund t'i hidhni një sy
&quot;<a href="help.html">Ç'nevojitet të bëhet?</a>&quot;
page.</p>
<p>Një tjetër rrugë kyçe për mbështetjen e FSF Europës është duke dhuruar
para që do të na lejojë të mbulojmë shpenzimet tona dhe paguajmë
njerëzit që punojnë për dhe në Free Software.</p>
<p>FSF Europa është në oragnizëm me shtrirje europiane që kërkon
pranim zyrtar si bamirësi nga pushtetet vendore kurdo që të jetë e mundur.
Në varësi të ligjeve vendore, kjo mund t'ju lejojë të zbrisni dhurimin e bërë
për ne nga taksat tuaja. Për hollësi ju lutem referojuni listës së mëposhtme.</p>
<h3>Bëhuni një mbrojtës i FSF Europës</h3>
<p>Free Software Foundation Europe dëshiron të falënderojë its
mbështetësit dhe kontribuesit e vet në një mënyrë të dukshme. Ndaj do të donim
t'ju kërkojmë rë dërgoni një mesazh te <code><a
href="mailto:office@fsfeurope.org">&lt;office@fsfeurope.org&gt;</a></code>
dhe të na bëni të ditur ku të dërgojmë faturën dhe një letër falënderimi.
Po ashtu do të donim t'ju listonim te faqja jonë "<a
href="thankgnus.html">Thank GNUs</a>". Edhe në rast se parapëlqeni të mbeteni
i paemërt, ju lutem na bëni të ditur se si mund t'u gjejmë, që kështu të mund
t'ju falënderojmë veçmas.</p>
<p>Nëse ju intereson të bëni të ditur kontributin tuaj
botërisht, FSF Europa ofron po ashtu për dhuruesit e vet disa
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">stema
sponsorash</a>.</p>
<p>Nëse dhuroni:
<ul>
<li>10 EURO çdo muaj <em>OSE</em> 120 EURO në vit, bëheni
<b>Mbështetës</b> i FSF Europës.</li>
<li>50 EURO çdo muaj <em>OSE</em> 600 EURO në vit, bëheni
<b>Kontribues</b> i FSF Europës.</li>
<li>100 EURO çdo muaj <em>OSE</em> 1200 EURO në vit, bëheni
<b>Kontribues Jetik</b> i FSF Europës.</li>
<li>500 EURO çdo muaj <em>OSE</em> 6000 EURO në vit, bëheni
<b>Mbrojtës</b> i FSF Europës.</li>
</ul></p>
<p>Dhuruesa të përmuajshëm që fillojnë nga fundi i vitit do të kenë një
&quot;(mm/vv-)&quot; shtuar te vendi ku listohen, dhuruesa të përmuajshëm
që ndalojnë nga fillimi i vitit do të kenë një &quot;(-mm/vv).&quot;
Dhuruesit që fillojnë vonë, apo ndalojnë herët tregohen me
&quot;(mm/vv-mm/vv).&quot;</p>
<h3>Si të dhurohet</h3>
<p>FSF Europa ende po rritet dhe mund të mos ketë për gjithkund llogari
bankash vendore që janë në gjendje të pranojnë dhurime të përjashtuar
nga taksimi edhe pse ligji vendor i lejon ato. Në këtë rast
mund të bëni derdhje te llogaria e bankës qendrore (shihni më poshtë)
ose lidhuni me <a href="mailto:office@fsfeurope.org">zyrën tonë</a> për
të dhëna se si të dhurohet në rrugën më të frytdhënëse.</p>
<p><b>Ju lutem të kini parasysh që përjashtimi nga taksimi është i mundur
vetëm kur theksohet shprehimisht më poshtë.</b></p>
<p>Nëse jetoni jashtë Europës, mund të merrni gjithashtu në shqyrtim dhurimin
për organizma vëllezër tanët, Free Software Foundations në
<a href="http://www.gnu.org/help/donate.html">Shtetet e Bashkuar</a>
ose te <a href="http://fsf.org.in">India</a>.</p>
<p>Mund të dhuroni nga një kartë krediti përmes <a href="paypal.html">PayPal-it</a>,
të dhëna rreth rrugësh se si të dhuroni në vendet vijues mund të gjeni te faqet vijuese:
<ul>
<li><a href="donate-2002-de.de.html">Gjermani</a> [i mundshëm përjashtimi nga taksimi]</li>
<li><a href="donate-2002-it.html">Itali</a></li>
<li><a href="donate-2004-uk.html">Mbretëria e Bashkuar</a></li>
</ul></p>
<p>Dhurimet nga vende të tjerë mund të shpërngulen nga
<a href="paypal.html">karta krediti përmes PayPal-it</a> ose drejtpërsëdrejti
te llogaria bankare vijuese:<a name="fsfe-account"> </a></p>
<ul>
<code>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
IBAN (international): DE 69 36020030 000 3004732<br />
National-Bank Essen, Germany<br/>
SWIFT/BIC-No: NBAG DE 3E<br/>
</code>
</ul>
<p>Nëse parapëlqeni më mirë të postoni një çek, mund ta dërgoi te <br/>
<ul><ul><address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Villa Vogelsang<br/>
Antonienallee 1<br/>
45279 Essen<br/>
Germany<br/>
</address></ul></ul></p>
<p>FSF Europa falënderon tërë <a
href="thankgnus.html">dhuruesit</a>. Kontributi juaj na bën të mundur të vazdojmë
punën tonë.</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 109
- 0
help/help.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,109 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Si mund të përfshiheni?</title>
</head>
<body>
<h2>Si mund të përfshiheni?</h2>
<p>Rruga më e drejtpërdrejtë për të mbështetur <a
href="../documents/whatwedo.html">punën</a> dhe <a
href="../documents/whyweexist.html">qëllimet</a> e FSF Europës është
përmes punës vullnetare me gjëra që duhen bërë. Jemi tej mase të
kënaqur me ndihmën që kemi marrë prej bashkësisë deri më sot dhe
mirëpresim cilindo kontribues.</p>
<p>Nëse nuk e keni bërë ende, ju këshillojmë të regjistroheni te
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listat e postimeve</a>
të FSF Europës për të cilat jeni të interesuar dhe t'u hidhni një sy
arkivave për të parë se çfarë është diskutuar deri këtu.
</p>
<p>Nëse mendoni se mundeni dhe doni të ndihmoni në një prej fushave apo në një tjetër,
një postim te lista e përshtatshme është një rrugë e mirë për t'u përfshirë.
Nëse nuk gjeni një listë të përshtatshme për ta përdorur
mund të dërgoni email te ekipi ndërkombëtar <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>
<p>Disa fusha të veçanta ku kemi nevojë për ndihmë:</p>
<h3>Faqet Web</h3>
<p class="indent">Faqet Web janë bela e vazhdueshme. Mbajtja e tyre të përditësuara dhe
të passhme në sa më tepër gjuhë të jetë e mundur lyp kujdes të vazhdueshëm.
Në të njëjtën kohë janë një nga rrugët më të efektshme për
t'u njohur me Free Software-in, çështje të shoqërisë shifrore dhe punën
e FSF Europës.</p>
<p class="indent">Është e mundur dhe mjaft e çmuar të jipet ndihmesë qoftë
rregullisht, qoftë ku e ku. Ju lutem shihni <a href="/help/web.html">here</a> më tepër
të dhëna dhe udhëzime për t'ja filluar shpejt e shpejt.</p>
<h3>Përkthime</h3>
<p class="indent">Një çështje qendrore, përherë në kërkim përkthimesh, është faqja web,
ku mund të gjeni diçka më tepër <a href="/help/web.html">të dhëna më të hollësishme</a></p>
<p class="indent">Por nuk është vetëm faqja web që lipset të përkthehet dhe redaktohet.
Nëse përkthehen, njoftimet për shtypin, broshurat dhe fletëpalosjet mund
të mbërrijnë te më tepër persona.</p>
<p class="indent">Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është një ndihmë e vyer në punën
e FSF Europës dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
në veprimtaritë e FSF Europës pa detyrime afatgjatë. Kemi një faqe veçmas
me <a href="/contribute/translators.html">të dhëna për përkthyesit</a>.</p>
<h3>Stenda ekspozitash</h3>
<p class="indent">FSF Europës i duhet të lidhet me njerëz jashtë bashkësisë
për t'i bërë ata të kuptojnë që Free Software-i është diçka më tepër
se thjesht program të shumë të mirë dhe të familjarizohen me FSF-në.</p>
<p class="indent">Një pjesë e rëndësishme e kësaj është të qenit të pranishëm në ekspozita.
Por edhe pse normalisht ne mund të ofrojmë gjithçka që nevojitet për të rregulluar
stenda të tilla, ka një gjë që thjesht nuk e prodhojmë dot: persona.</p>
<p class="indent">Na duhen vullnetarë për të qenë të pranishëm te stendat, të flasin me njerëzit,
t'u spiegojnë filozofinë e Free Software-it dhe se ç'janë FSF-ja dhe
Projekti GNU dhe thjesht të gjenden atje. Nuk ka gjë që duket më keq se sa
një stendë ekspozite bosh. Gjithashu parapëlqejmë që organizimi i stendave të
të bëhet nga vullnetarë vendorë.</p>
<p class="indent">Organizimi i paraqitjeve në ekspozita zakonisht bëhet
nëpër lista në një gjuhë përkthimi ose tek
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth"
>lista e bashkërendimit të stendave</a>.
</p>
<h3>Dhurime</h3>
<p class="indent">Një tjetër rrugë për të mbështetur punën e FSF Europës janë
dhurimet. Si edhe me çdo organizëm tjetër, efektshmëria e FSF Europës
varet nga burimet e veta financiare. Te këta varen pagesat për personat që
punojnë në apo për Free Software-in, shtypja e broshurave, posta për gazetarët dhe
politikanët, krijimi i infrastrukturës për projektet dhe shumë e shumë të tjera.
Nëse ndjeni se mund të kontribuoni financiarisht te puna jonë,
më tepër të dhëna se si mund ta bëni këtë mund të gjeni te faqja jonë e <a
href="donate.html">dhurimeve</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 94
- 0
help/paypal.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,94 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Dhurime për FSF Europën përmes PayPal-it</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h2>Dhurime për FSF Europën përmes PayPal-it</h2>
<p>Për shkak të pagesave jo të vogla për shërbime bankare që duhen paguar për
shpërngulje ndërkombëtare parash, shpesh nuk ka kuptim për dhurime apo porosi
të vogla të dërgohen para drejtpërdrejt te <a
href="donate-2002.en.html#fsfe-account">llogaria bankare e FSF Europës</a>.</p>
<p>Për këtë arsye, mundeni të kontribuoni përmes kartash krediti ose mjete të tjera pagese
të pranueshëm nga PayPal-i. PayPal-i nuk zbaton pagesë fillimi të një shërbimi, pagesa mujore,
ose të ngjashme, por mban sidoqoftë 1.9% + $0.30 USD për çdo shpërngulje.</p>
<p>Ju lutemi përzgjidhni sa doni të kontribuoni</p>
<!-- more options under https://www.paypal.com/en_US/pdf/integration_guide.pdf page 123 -->
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" class="indent">
<p>
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick"/>
<input type="hidden" name="business" value="paypal@fsfeurope.org"/>
<input type="hidden" name="image_url" value="http://fsfeurope.org/graphics/global/logo-w150.png"/>
</p>
<!-- here you can add the amount -->
<table>
<tr><td> </td><td><input type="text" name="amount" value="" size="5" /> EUR</td><td>- (vlerë tjetër)</td></tr>
<tr><td> </td><td align="right">--- OR ---</td><td> </td></tr>
<tr><td><input type="radio" name="amount" value="120"/></td><td align="right">120 EUR</td> <td>- Mbështetës</td></tr>
<tr><td><input type="radio" name="amount" value="600"/></td><td align="right">600 EUR</td> <td>- Kontribues</td></tr>
<tr><td><input type="radio" name="amount" value="1200"/></td><td align="right">1200 EUR</td> <td>- Kontribues Jetik</td></tr>
<tr><td><input type="radio" name="amount" value="6000"/></td><td align="right">6000 EUR</td> <td>- Patron</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td> </td>
<td> </td>
<td align="right">
<!-- here you can add the intended purpose -->
<input type="hidden" name="item_name" value="Dhurim"/>
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR"/>
<input type="hidden" name="cn" value="Si doni të përmendeni te faqja jonë Thank GNUs?"/>
<input type="hidden" name="no_note" value="0"/>
<!-- to which site the user is piped after payment -->
<!-- <input type="hidden" name="return" value"http://www.fsfeurope.org/donate-thank.html"> -->
<input type="reset" name="reset" value="Pastro"/>
<input type="submit" name="submit" value="Dhuro"/>
</td> </tr>
</table>
</form>
<p>Free Software Foundation Europe dëshiron të shprehë falënderime për
mbështetësit dhe kontribuesit në mënyrë të dukshme. Ndaj do të donim t'ju
kërkonim të na tregoni te <code><a
href="mailto:office@fsfeurope.org">&lt;office@fsfeurope.org&gt;</a></code>
se ku duhet t'ju dërgojmë një letër falënderimi. Do të donim gjithashtu të
vinim emrin tuaj te faqja jonë "<a href="thankgnus.html">Thank GNUs</a>". Edhe nëse
parapëlqeni të mbesni i papërmendur, ju lutemi na tregoni si t'ju gjejmë, kështu që të
mund t'ju falënderojmë privatisht.</p>
<p>Nëse ju intereson të njoftoni kontributin tuaj haptazi, FSF
Europa ofron gjithashtu disa <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">butona sponsori</a> për dhuruesit e vet.</p>
<p>FSF Europa falënderon tërë <a href="thankgnus.html">dhuruesit</a>. Kontributi juaj
na bën të mundur vazhdimin e punës.</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$
<!-- timestamp end -->
</body>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 66
- 0
help/thankgnus-2005.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,66 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Thank GNUs 2005</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<center>
[
<a href="thankgnus-2001.html">2001</a> |
<a href="thankgnus-2002.html">2002</a> |
<a href="thankgnus-2003.html">2003</a> |
<a href="thankgnus-2004.html">2004</a> |
2005
]
</center>
<h2>Listë e Mbështetësve për 2005-n</h2>
<p>Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte
tërë vullnetarët, ndihmuesit dhe të tjerë të cilët na kanë ndihmuar
të punojmë në dhe për Free Software-in. Të dhëna se si mund të na
mbështesni në punën tonë për Free Software-in mund të gjeni <a
href="help.html">këtu</a>. Të dhëna për dhuruesa të mundshëm
gjenden edhe <a href="donate.html">këtu</a>.</p>
<p>Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte
me emra dhuruesit vijues. Mbështetja juaj na bëri të mundur
vazhdimin e punës për Free Software-in.</p>
<p>Do të donim të falënderonim tërë dhuruesit që kërkuan të mbeten
të papërmendur. Nëse doni të dhuroni, mund të gjeni tërë
të dhënat e nevojshme <a href="donate.html">këtu</a>. Nëse kërkoni
butona për sponsor, i gjeni <a
href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">këtu</a>.</p>
<p>Dhurimet në "hardware" janë listuar te <a
href="/help/hardware.html">"website"-i ynë i Dhurimeve në "hardware"</a>. Atje
do të gjeni gjithashtu të dhëna se si të na mbështesni me "hardware".</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<text id="patrons">Mbrojtës të FSF Europës</text>
<text id="sustaining">Kontribuesa Jetikë të FSF Europës</text>
<text id="contributors">Kontribuesa të FSF Europës</text>
<text id="supporters">Mbështetës të FSF Europës</text>
<timestamp>
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 1
index.sq.xhtml View File

@ -40,7 +40,7 @@
Europa zë fill më 10 Mars 2001 dhe mbulon tërë anën Europiane të
Free Software-it; veçanërisht
<a href="documents/gnuproject.html">Projektin GNU</a>. Po mbështesim aktivisht
zhvillimin e Free Software-it dhe çuarjen më tej të Sistemeve operativë me bazë GNU-në
zhvillimin e Free Software-it dhe çuarjen më tej të Sistemeve Operativë me bazë GNU-në
si p.sh. GNU/Linux. Gjithashtu, ofrojmë një qendër asistence për politikanë,
avokatër dhe gazetarë me qëllim që të sigurojmë të ardhme ligjore, politike dhe shoqërore
për Free Software-in.


+ 15
- 0
news/2005/news-20050502-01.sq.xml View File

@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<newsset>
<news date="2005-05-02">
<title>Procesi penal antitrust "Patenta Software-esh vs Microsoft": Komisioni Europian po i vë kazmën njërës
prej punëve të veta më të mira</title>
<body>
Letër e hapur për Z. McCreevy, Komisioneri Europian për Shërbimet dhe Tregun e Brendshëm.
"Komisioni Europian është përfshirë në një proces penal historik antitrust
me Microsoft-in. [...] Për fat të keq, ky sukses unik tani është
në rrezik të shndërrohet në një fitore pa kuptim."
</body>
<link>http://www.germany.fsfeurope.org/projects/swpat/letter-20050502.en.html</link>
</news>
</newsset>

+ 34
- 0
news/news.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,34 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Arkiva e Lajmeve</title>
</head>
<body>
<h1>Arkiva e Lajmeve</h1>
<p>
Shumica e lajmeve botohen përmes
<a href="/press/index.html">listave tona të postimeve për njoftime shtypi</a> te e cila mund të
regjistroheni nëse doni t'i merrni ato me e-mail në të ardhmen.
</p>
<p>
Lajmet e FSF Europës janë të passshëm gjithashtu edhe përmes <a href="news.rss">prurjeje RSS</a>.
</p>
<p>
Si shtesë të lajmeve të rregullt të listuar në këtë faqe, FSF Europa
qarkullon "newsletters" që arkivohen te një
<a href="newsletter.html">faqe e veçantë</a>.
</p>
</body>
<text id="more">Lexoni më tepër...</text>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 22
- 0
news/nl/nl-200504.sq.xml View File

@ -0,0 +1,22 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<newsset>
<news date="2005-05-05">
<title>FSF Europe newsletter</title>
<body>
Subjekte:
Ciaran O'Riordan punësohet me kohë të plotë për FSFE-në,
IFSO bëhet anëtar shok,
WIPO IIM mbi "Planin e Zhvillimit",
Zyrë FSFE në Hamburg,
Fillon dërgimi i Fellowship SmartCard-ve,
Mbrëmje Lirie në Milano,
Mësime për Bankën Botërore,
FSF Latin America në rrugë e sipër,
Konferencë e Nordic University Computer Club në Suedi,
Alessandro Rubini mban një fjalë në Universitetin e Leçes,
Faqet Web të përkthyera në 14 gjuhë.
</body>
<link>http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2005q2/000103.html</link>
</news>
</newsset>

+ 183
- 0
order/order.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,183 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europa - Artikujt &amp; Co.</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h1>Artikuj &amp; Co.</h1>
<p>Kemi si synim të rregullojmë një sistem të volitshëm porosish on-line për t'u përdorur nga ju,
por mungesa e kohës dhe e vullnetarëve na ka penguar ta bëjmë këtë deri sot.
Tjetër, kjo faqe mund të mos jetë e përditësuar për sa u takon artikujve gjendje.</p>
<p>Deri sa të gjendet një zgjidhje më e mirë, ju lutem porosisni përmes <a
href="mailto:order@fsfeurope.org?subject=Merchandise">e-mail-i</a> dhe
sqaroni hollësitë me zyrën.</p>
<h2>Stema</h2>
<ul>
<li>
Stemë me &quot;Kokën GNU&quot;, stampuar për herë të parë drejt e pas themelimit të FSF Europës.
<b>(EUR 1.50,-)</b><br/>
<a href="gnu-head-pin-gross.jpg"><img alt="[A GNU Head - Pin]" src="gnu-head-pin-klein.jpg"/></a>
</li>
</ul>
<h2>Bluza me FSF Europën</h2>
<ul>
<p>Tërë bluzat me FSF Europën kushtojnë <b>EUR 15,-</b>.</p>
<h3>Seritë e 2003-it</h3>
<ul>
<p>Më 2003, FSF Europa qarkulloi për herë të parë Girlie-Shirts
duke plotësuar seritë e 2002-it.</p>
<li>Girlie-Shirt &quot;Jakë Klasike&quot;<br />
Para: FSF Europe <a href="/about/graphics/">Logo</a> (e vogël) te vendi i xhepit.<br />
Prapa: Parathënia e GPL-së<br />
Ngjyra: E zezë<br />
Numra: S, M, L<br />
<a href="girlie_classic.png">[ front ]</a> <a href="girlie_classic_back.png">[ back ]</a><br />
</li><br />
<li>Girlie-Shirt &quot;Jakë Marinari&quot;<br />
Para: FSF Europe <a href="/about/graphics/">Logo</a> (e madhe)<br />
Ngjyra: E argjendtë/E zezë<br />
Numra: S/M, L<br />
<a href="girlie_team.png">[ front ]</a>
</li>
</ul>
<h3>Seritë e 2002-it</h3>
<ul>
<p>Seritë e 2002-it qarkulluan për herë të parë në mesin e 2002-shit. Pasi kërkesa
për to qe kaq e madhe, i kemi riprodhuar në fillim të 2003-shit.</p>
<li>&quot;Jakë Klasike&quot;<br />
Para: FSF Europe <a href="/about/graphics/">Logo</a> (e vogël) te vendi i xhepit.<br />
Prapa: Parathënia e GPL-së<br />
Ngjyra: Hiri, E zezë<br />
Numra: S, M, L, XL, XXL<br />
<a href="2002-front.png">[ front (black) ]</a> <a href="2002-gpl.png">[ back (black) ]</a><br />
<a href="2002-ashe-front.png">[ front (ashe) ]</a> <a href="2002-ashe-classic.png">[ back (ashe) ]</a><br />
</li><br />
<li>&quot;Jakë Marinari&quot;<br />
Para: FSF Europe <a href="/about/graphics/">Logo</a> (e vogël) te vendi i xhepit.<br />
Prapa: FSF Europe <a href="/about/graphics/">Logo</a> (e madhe) tej e tej shpatullave<br />
Ngjyra: Hiri, E zezë<br />
Numra: S, M, L, XL, XXL<br />
<a href="2002-front.png">[ front (black) ]</a> <a href="2002-logo.png">[ back (black) ]</a><br />
</li><br />
<li>&quot;Business Style&quot;<br />
Para: FSF Europe <a href="/about/graphics/">Logo</a> (e vogël) te vendi i xhepit.<br />
Prapa: Bosh<br />
Ngjyra: Hiri, E zezë<br />
Numra: S, M, L, XL, XXL<br />
<a href="2002-front.png">[ front (black) ]</a><br />
</li><br />
<li>&quot;HURD-i&quot;<br />
Para: Spirale (e verdhë) me <a href="http://www.gnu.org/software/hurd/">Logon e HURD-it</a>,
FSF Europe <a href="/about/graphics/">Logo</a> (e vogël) te vendi i xhepit.<br />
Para: Empty<br />
Ngjyra: Black<br />
Numra: S, M, L, XL, XXL<br />
<a href="2002-hurd.png">[ front ]</a><br />
</li>
</ul>
<h3>Seritë e 2001-it</h3>
<ul>
<p>Kanë mbetur edhe ca nga bluzat e serive të 2001-shit, që janë
të parat fare të FSF Europës. <a
href="http://www.gerwinski.de/~anja/gnuart/">Motivi</a> i
serive të 2001-shit qe krijuar nga
<a href="http://www.gerwinski.de/~anja/">Anja Gerwinski</a> me rastin e themelimit
të FSF Europës.</p>
<li><b>E zezë</b><br />
<table cellpadding="1" border="0">
<tr>
<td><a href="fsfe-hs-gross.jpg"><img alt="[2001 series T-Shirt]" src="bt-shirt-hs-klein1.jpg"/></a></td>
<td><a href="fsfe-vs-schwarz-gross.jpg"><img alt="[2001 series T-Shirt]" src="fsfe-vs-schwarz-klein.jpg"/></a></td>
</tr><tr>
<td>[ prapa ]</td>
<td>[ para ]</td>
</tr></table>
</li>
<li><b>E bardhë</b><br />
<a href="fsfe-hs-weiss-gross.jpg"><img alt="[2001 series T-Shirt]" src="fsfe-hs-weiss-klein.jpg"/></a><br />[ back ]
</li>
<p>Teksti latinisht
<ul> <p>
&quot;Omnis enim res, quae dando non deficit, dum habetur et non datur, nondum habetur,
quomodo habenda est.&quot;
</p></ul>
që përkthehet
<ul> <p>
&quot;Në fakt, diçka, e cila nuk tretet po e ndave me dikë, nuk përdoret si duhet nëse ai që e ka nuk e ndan me të tjerët.&quot;
</p></ul>
shkruar më 397 të Erës së Re nga Shën Augustini në hyrjen e tij për
&quot;De doctrina christiana&quot; lidhur me përhapjen e dijeve
përmes mësimdhënies. <a href="http://gnuhh.org/work/fsf-europe/augustinus.html">[Më tepër...]</a></p>
</ul>
</ul>
<h2>Bluza FSF Amerika e Veriut</h2>
<p>Prej FSF Europës mund të blini gjithashtu edhe bluzat klasike
të FSF Amerika e Veriut. Kushtojnë <b>EUR 20,-</b>
secila.</p>
<ul>
<li>&quot;Welcome to the GNU Age!&quot;<br /><br />
Përpara kanë një <a
href="http://www.gnu.org/graphics/meditate.html">gnu që ngrihet përpjetë në ajër</a>
dhe fjalët "Welcome to the GNU Age!" Prapa lexohet "Free Software
Foundation" dhe "www.gnu.org". Numrat S, M, L, and XL kanë ngjyrë të bardhë të zvjerdhur,
kurse numrat XXL dhe XXXL kanë pakëz ngjyrim.
</li>
</ul>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 91
- 0
press/press.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,91 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Ndarja për Shtypin</title>
</head>
<body>
<h2>Kontakte për Shtypin</h2>
<p>
Nëse jeni përfaqësues shtypi, ju lutem mos u druani të lidheni me ne.
Për t'u lidhur me ne për një arsye apo funksion të caktuar, ju lutemi
hidhini një sy <a href="../contact/contact.html">pjesës së kontakteve</a>.
</p>
<p>
Për kontakte në përgjithësi (në Anglisht), ju lutemi përdorni
<a href="mailto:press@fsfeurope.org">press@fsfeurope.org</a>
</p>
<p>
Për anë të lidhura me Francën (në Frëngjisht apo Anglisht), ju lutemi përdorni
<a href="mailto:press@france.fsfeurope.org">press@france.fsfeurope.org</a>
</p>
<p>
Për anë të lidhura me Gjermaninë (në Gjermanisht apo Anglisht), ju lutemi përdorni
<a href="mailto:press@germany.fsfeurope.org">press@germany.fsfeurope.org</a>
</p>
<p>
Për anë të lidhura me Suedinë (në Suedisht apo Anglisht), ju lutemi përdorni
<a href="mailto:press@sweden.fsfeurope.org">press@sweden.fsfeurope.org</a>
</p>
<p>
Zëdhënësi ynë i shtypit është Joachim Jakobs.<br />
Vendndodhje:<br />
In der Roede 24<br />
64367 Mühltal<br />
Germany<br />
Telefon: +49-179-6919565<br />
Email: jj at office.fsfeurope.org
</p>
<p>
Për të marrë njoftime shtypi, mund të regjistroheni te listat vijuese
postimesh:
</p>
<ul>
<li>
njoftime shtypi (për njoftime shtypi në gjuhën angleze)
(<a href= "http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release">ndërfaqe web</a>,
<a href= "http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release">arkiva</a>)
</li>
<br />
<li>
njoftime shtypi-de (për njoftime shtypi në gjuhën gjermane)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-de">ndërfaqe web</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-de">arkiva</a>)
</li>
<br />
<li>
njoftime shtypi-es (për njoftime shtypi në gjuhën spanjolle)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-es">ndërfaqe web</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-es">arkiva</a>)
</li>
<br />
<li>
njoftime shtypi-fr (për njoftime shtypi në gjuhën frënge)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-fr">ndërfaqe web</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-fr">arkiva</a>)
</li>
<br />
<li>
njoftime shtypi-it (për njoftime shtypi në gjuhën italiane)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-it">ndërfaqe web</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-it">arkiva</a>)
</li>
<br />
<li>
njoftime shtypi-sv (për njoftime shtypi në gjuhën suedeze)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-sv">ndërfaqe web</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv">arkiva</a>)
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 12
- 0
projects/community.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
</body>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>

+ 12
- 0
projects/legal.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
</body>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>

+ 12
- 0
projects/other.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
</body>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>

+ 16
- 0
projects/projects.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
</body>
<text id="technical">Teknike</text>
<text id="legal">Ligjore</text>
<text id="community">Bashkësia</text>
<text id="other">Të tjerë</text>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>

+ 12
- 0
projects/technical.sq.xhtml View File

@ -0,0 +1,12 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
</body>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>

Loading…
Cancel
Save