Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

48 lines
1.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Thank GNUs 2005</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <localmenu/>
 8. <h2>Listë e Mbështetësve për 2005-n</h2>
 9. <p>Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte
 10. tërë vullnetarët, ndihmuesit dhe të tjerë të cilët na kanë ndihmuar
 11. të punojmë në dhe për Free Software-in. Të dhëna se si mund të na
 12. mbështesni në punën tonë për Free Software-in mund të gjeni <a
 13. href="/contribute/contribute.html">këtu</a>. Të dhëna për dhuruesa të mundshëm
 14. gjenden edhe <a href="donate.html">këtu</a>.</p>
 15. <p>Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte
 16. me emra dhuruesit vijues. Mbështetja juaj na bëri të mundur
 17. vazhdimin e punës për Free Software-in.</p>
 18. <p>Do të donim të falënderonim tërë dhuruesit që kërkuan të mbeten
 19. të papërmendur. Nëse doni të dhuroni, mund të gjeni tërë
 20. të dhënat e nevojshme <a href="donate.html">këtu</a>. Nëse kërkoni
 21. butona për sponsor, i gjeni <a
 22. href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">këtu</a>.</p>
 23. <p>Dhurimet në "hardware" janë listuar te <a
 24. href="hardware.html">"website"-i ynë i Dhurimeve në "hardware"</a>. Atje
 25. do të gjeni gjithashtu të dhëna se si të na mbështesni me "hardware".</p>
 26. </body>
 27. <text id="patrons">Mbrojtës të FSFE</text>
 28. <text id="sustaining">Kontribuesa Jetikë të FSFE</text>
 29. <text id="contributors">Kontribuesa të FSFE</text>
 30. <text id="supporters">Mbështetës të FSFE</text>
 31. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 32. <translator>Besnik Bletën</translator>
 33. </html>
 34. <!--
 35. Local Variables: ***
 36. mode: xml ***
 37. End: ***
 38. -->