Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

220 lines
5.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>FSF Europe - Information för översättare - Ordlista</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Ordlista för översättare</h1>
 9. <h2>Speciella termer och deras översättning.</h2>
 10. <p>
 11. Vi försöker använda en enhetlig översättning för
 12. följande engelska ord för att få ett konsekvent ordbruk:
 13. </p>
 14. <table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
 15. <tr>
 16. <th>Engelska</th>
 17. <th>Svenska</th>
 18. <th>Anmärkning</th>
 19. </tr>
 20. <tr>
 21. <td>associate organisation</td>
 22. <td>ansluten organisation</td>
 23. <td>&#160;</td>
 24. </tr>
 25. <tr>
 26. <td>chancellor</td>
 27. <td>ordförande</td>
 28. <td>(Avser huvudmannen för ett kapitel i FSFE)</td>
 29. </tr>
 30. <tr>
 31. <td>chapter</td>
 32. <td>avdelning</td>
 33. <td>(Avser en juridisk enhet inom FSFE)</td>
 34. </tr>
 35. <tr>
 36. <td>compulsory licensing</td>
 37. <td>obligatorisk licensiering</td>
 38. <td>&#160;</td>
 39. </tr>
 40. <tr>
 41. <td>coordinator</td>
 42. <td>coordinator</td>
 43. <td>(Avser coordinatorn av ett FSFE projekt)</td>
 44. </tr>
 45. <tr>
 46. <td>copyright</td>
 47. <td>upphovsrätt</td>
 48. <td>&#160;</td>
 49. </tr>
 50. <tr>
 51. <td>crypto card</td>
 52. <td>krypto-kort</td>
 53. <td>(Avser kort med en krypterad digital signatur)</td>
 54. </tr>
 55. <tr>
 56. <td>European Council</td>
 57. <td>Ministerrådet</td>
 58. <td>(Egentligen Europeiska unionens råd)</td>
 59. </tr>
 60. <tr>
 61. <td>European Court</td>
 62. <td>EG-domstolen</td>
 63. <td>Det finns två domstolar i EU. Europadomstolen och EG-domstolen</td>
 64. </tr>
 65. <tr>
 66. <td>European Patent Office</td>
 67. <td> Europeiska Patentkontoret (EPO)</td>
 68. <td>&#160;</td>
 69. </tr>
 70. <tr>
 71. <td>executive commitee</td>
 72. <td>verkställande kommitte</td>
 73. <td>&#160;</td>
 74. </tr>
 75. <tr>
 76. <td>extended executive commitee</td>
 77. <td>utökade verkställande kommitte</td>
 78. <td>&#160;</td>
 79. </tr>
 80. <tr>
 81. <td>fellow</td>
 82. <td>fellow </td>
 83. <td>&#160;</td>
 84. </tr>
 85. <tr>
 86. <td>Fellowship</td>
 87. <td>Fellowship </td>
 88. <td>&#160;</td>
 89. </tr>
 90. <tr>
 91. <td>Free Software</td>
 92. <td>Fri Programvara</td>
 93. <td>&#160;</td>
 94. </tr>
 95. <tr>
 96. <td>Free Software community</td>
 97. <td>Fri Programvaru-rörelsen</td>
 98. <td>(avser gemenskapen mellan anhängare av Fri Programvara)</td>
 99. </tr>
 100. <tr>
 101. <td>Freedom Party</td>
 102. <td>Freedom Party</td>
 103. <td>&#160;</td>
 104. </tr>
 105. <tr>
 106. <td>FSF Europe</td>
 107. <td>FSF Europe</td>
 108. <td>&#160;</td>
 109. </tr>
 110. <tr>
 111. <td>GNU Project</td>
 112. <td>GNU-projektet</td>
 113. <td>&#160;</td>
 114. </tr>
 115. <tr>
 116. <td>hub</td>
 117. <td>hub</td>
 118. <td>(Avser en central legal enhet i FSFE, i motsats till Avdelningar)</td>
 119. </tr>
 120. <tr>
 121. <td>"Intellectual property"</td>
 122. <td>"Immaterialrätt"</td>
 123. <td>Sätt alltid inom citat tecken!</td>
 124. </tr>
 125. <tr>
 126. <td>mailing list</td>
 127. <td>epost-lista</td>
 128. <td>&#160;</td>
 129. </tr>
 130. <tr>
 131. <td>non-profit</td>
 132. <td>ideell</td>
 133. <td>&#160;</td>
 134. </tr>
 135. <tr>
 136. <td>President of the FSFE</td>
 137. <td>FSFEs ordförande</td>
 138. <td>&#160;</td>
 139. </tr>
 140. <tr>
 141. <td>proprietary software</td>
 142. <td>proprietär progamvara</td>
 143. <td>&#160;</td>
 144. </tr>
 145. <tr>
 146. <td>redistribute</td>
 147. <td>vidaredistribuera</td>
 148. <td>&#160;</td>
 149. </tr>
 150. <tr>
 151. <td>Sister organisation</td>
 152. <td>systerorganisation</td>
 153. <td>&#160;</td>
 154. </tr>
 155. <tr>
 156. <td>software patent</td>
 157. <td>Mjukvarupatent</td>
 158. <td>&#160;</td>
 159. </tr>
 160. <tr>
 161. <td>trademark</td>
 162. <td>varumärke</td>
 163. <td>&#160;</td>
 164. </tr>
 165. <tr>
 166. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 167. <td>World Summit on Information Society</td>
 168. <td>&#160;</td>
 169. </tr>
 170. </table>
 171. <h2>Boilerplate Texter</h2>
 172. <h3>Press Release Footer</h3>
 173. <pre>
 174. Om Free Software Europe
 175. Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en icke-statligt
 176. organisation hängiven alla aspekter inom Fri
 177. Programvara i Europa. Tillgång till programvara bestämmer vem som får
 178. delta i ett digitalt samhälle. Friheterna att använda, kopiera, modifiera
 179. och vidaredistribuera programvara - som beskrivs i definitionen av Fri
 180. Programvara - gör att all kan deltaga på lika villkor i informationsåldern.
 181. Att skapa medvetenhet kring dessa frågor, att säkerställa Fri Programvara
 182. politiskt och juridiskt samt att ge människor frihet genom att stödja
 183. utvecklingen av Fri Programvara är centrala frågor för FSF Europe, vilken
 184. grundades 2001 som den europeiska systerorganisationen till
 185. Free Software Foundation i USA.
 186. https://fsfe.org/
 187. </pre>
 188. <h3>Newsletter Footer</h3>
 189. <pre>
 190. Du kan få tag på FSFEs nyhetsbrev på
 191. https://fsfe.org/news/newsletter.sv.html
 192. </pre>
 193. <h3>E-Mail Signature Line of Many Fellows</h3>
 194. <pre>
 195. Gå med i vårt Fellowship och försvara din Frihet! (https://fsfe.org/)
 196. </pre>
 197. </body>
 198. <translator>Rickard Pedersen</translator>
 199. </html>
 200. <!--
 201. Local Variables: ***
 202. mode: xml ***
 203. End: ***
 204. -->