Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

190 lines
7.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Informacion për Përkthyesit</title>
 6. </head>
 7. <body class="article">
 8. <p id="category"><a href="/contribute/">Jepni Ndihmesë</a></p>
 9. <h1>Përkthime</h1>
 10. <p id="introduction" class="p-summary">
 11. Free Software Foundation Europe është një organizëm ndërkombëtar.
 12. Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
 13. dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën dhe
 14. përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur këtë,
 15. dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të jenë të përkthyer
 16. në shumë gjuhë.
 17. </p>
 18. <p>
 19. Një pjesë e madhe e përpjekjeve të përkthimit shkojnë për faqet web,
 20. veçanërisht për faqe që përditësohen shpesh, f.v., <a href="/">faqja ballore</a>, <a href="/news/">faqja e lajmeve</a> dhe <a
 21. href="/events/">faqja e veprimtarive</a>. Por për përkthim s’janë vetëm faqet web: <a
 22. href="/press/">Njoftime shtypi</a>, <a
 23. href="/news/newsletter.html">buletine</a>, <a
 24. href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broshura dhe fletëpalosje</a>
 25. dhe tjetër tekst përhapen më shumë me çdo gjuhë shtesë në të cilën janë të gatshme.
 26. </p>
 27. <p>
 28. Kjo faqe ju jep një përmbledhje të proceseve tuaja të përkthimit. Të dhëna
 29. më të hollësishme se si të jepni ndihmesë me përkthimin mund të gjeni
 30. te <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">faqja
 31. jonë wiki për përkthyesit</a>.
 32. </p>
 33. <h2>Përparësi</h2>
 34. <p>
 35. Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet shpesh
 36. shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht përdorim
 37. Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve me pjesë të tjera
 38. të organizmit dhe për përkthimin më tej. Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë
 39. për
 40. </p>
 41. <ul>
 42. <li>përkthimin nga gjuhë të tjera <em></em> Anglisht,</li>
 43. <li>redaktim tekstesh në Anglisht të shkruar nga persona
 44. që Anglishten nuk e kanë gjuhën e nënës, dhe</li>
 45. <li>përkthimin nga Anglishtja në gjuhë të tjera.</li>
 46. </ul>
 47. <p>
 48. Përvoja tregon se përfundimet më të mira në përkthim
 49. arrihen kur njerëzit përkthejnë nga gjuha e huaj në
 50. gjuhën e nënës. Pasja e një ideje të qartë se <a href="/about/">çfarë
 51. është FSFE-ja</a> dhe rreth <a href="/about/principles.html">koncepteve
 52. dhe vlerave tona</a> është një pikënisje e mirë përpara se të fillohet
 53. me përkthimin. Për t’ju ndihmuar për fjalë dhe togfjalësha të vështirë,
 54. kemi një <a
 55. href="/contribute/translators/wordlist.html">listë fjalësh në mbi 16
 56. gjuhë</a> në të cilën mund të bazoheni kur hasni terminologji teknike
 57. ose kur keni nevojë për rrugë standarde të shprehjes kur flisni në emër
 58. të FSFE-së.
 59. </p>
 60. <h2>Bashkërendim</h2>
 61. <p>
 62. Përkthimet zakonisht administrohen përmes <a
 63. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">listës
 64. së postimeve për përkthyesit</a>, dhe cilido që dëshiron të japë
 65. ndihmesë mund të pajtohet te kjo listë. Lista është gjithashtu një vend
 66. për të kërkuar ndihmë në raste mëdyshjesh, ose për bashkëveprim me
 67. përkthyes të tjerë në projekte më të mëdha. Meqë kemi tashmë material
 68. në mbi 30 gjuhë, gjasat janë që të gjeni gjithnjë dikë të gatshëm t’ju
 69. ndihmojë.
 70. </p>
 71. <p>
 72. Tekstet për përkthim apo redaktim dërgohen te kjo listë tok me
 73. përmendjen e gjuhëve të synuara. Cilido që fillon një përkthim
 74. dërgon te lista një përgjigje, për të shmangur përsëdytje të punës.
 75. Përkthimet e përfunduara i dërgohen gjithashtu listës, për t’u lejuar
 76. të tjerëve të redaktojnë përkthimin dhe të propozojnë përmirësime të
 77. mundshme. Si tekstet origjinale, ashtu edhe përkthimet zakonisht
 78. dërgohen si bashkëngjitje kartelash teksti të thjeshtë, për të
 79. reduktuar kështu përpjekjet për kopjim dhe ngjitje tekstesh gjetiu.
 80. </p>
 81. <p>
 82. Idealja do të ishte që ekipi i përkthimit për një gjuhë të caktuar
 83. të kishte disa anëtarë që bazohen dhe përkrahin njëri-tjetrin, që
 84. përkthimet në një gjuhë të mos varen nga një person i vetëm.
 85. </p>
 86. <h2>Kontributi juaj sjell një ndryshim!</h2>
 87. <p>
 88. Mjaft nga përkthyesit tanë janë tashmë aktivë në të tjera projekte
 89. Software-i të Lirë, përtej FSFE-së. Ndihma në përpjekjet e përkthimit
 90. te FSFE-ja e forcon bashkësinë e Software-it të Lirë dhe u jep njerëzve,
 91. pavarësisht gjuhës apo kombësisë, një shans për t’u njohur më nga afër
 92. me Software-in e Lirë.
 93. </p>
 94. <p>
 95. Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është ndihmesë e vyer në punën
 96. e FSFE-së dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
 97. në veprimtaritë e FSFE-së pa detyrime afatgjata.
 98. </p>
 99. <h2 id="subpages">Lëvizje</h2>
 100. <ul>
 101. <li>
 102. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet për web-in</a></h3>
 103. <p>
 104. Si të përkthehet <em>fsfe.org</em>, <em>freeyourandroid.org</em>, <em>pdfreaders.org</em>, dhe <em>drm.info</em>.
 105. </p>
 106. </li>
 107. <li>
 108. <h3><a
 109. href="/contribute/translators/wordlist.html">Listë fjalësh</a></h3>
 110. <p>
 111. Fjalë dhe shprehje të përdorura rëndom në FSFE.
 112. </p>
 113. </li>
 114. <li>
 115. <h3><a
 116. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Listë
 117. postimesh</a></h3>
 118. <p>
 119. Bashkërendim dhe ndihmë në përpjekje përkthimesh.
 120. </p>
 121. </li>
 122. </ul>
 123. <h2>Ekipe Përkthimi</h2>
 124. <p>
 125. Nëse keni nevojë për më tepër informacion lidhur me veprimtarinë tonë të përkthimit dhe nuk ndiheni i lirë në publik, jeni të mirëpritur të lidheni me bashkërenduesit e përkthimit. Informacion rreth ekipeve për gjuhë specifike mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">faqja wiki e përkthyesve</a>.
 126. </p>
 127. <div id="team" class="section grid-100">
 128. <translation-coordinators-list />
 129. </div>
 130. </body>
 131. <sidebar promo="about-fsfe">
 132. <div id="related-content">
 133. <h3>Lidhje të shpejta:</h3>
 134. <ul>
 135. <li>
 136. <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet</a> fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org, dhe drm.info
 137. </li>
 138. <li>
 139. <a href="https://status.fsfe.org/translations.html">Përkthimë të vjetruara</a> dhe të tjera informacione të dobishme për krejt gjuhët.
 140. </li>
 141. <li>
 142. <a href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista fjalësh dhe shprehjesh</a> të përdorura rëndom në FSFE.
 143. </li>
 144. <li>
 145. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Listë postimesh</a> për bashkërendim dhe ndihmë
 146. </li>
 147. <li>
 148. <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">Ekipet e përkthimit</a> në wiki-n tonë
 149. </li>
 150. <li>
 151. <a href="/contribute/web/web.html">Informacion mbi webmastering</a> për përkthyes që duan të kenë një kuptim më të mirë për sistemin tonë të sajtit
 152. </li>
 153. </ul>
 154. </div>
 155. </sidebar>
 156. </html>
 157. <!--
 158. Local Variables: ***
 159. mode: xml ***
 160. End: ***
 161. -->