Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

98 lines
3.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Contribute - Informasjon for omsetjarar</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Informasjon for omsetjarar</h1>
 9. <p>
 10. FSFE er ein internasjonal organisasjon. Målet vårt er å nå flest mogleg
 11. folk, og la dei taka del i våre aktivitetar. For å klare det ynskjer vi
 12. å ha dei publiserte tekstane våre tilgjengelege på fleire språk og
 13. målformer.
 14. </p>
 15. <p>
 16. Mykje arbeid blir lagt ned i omsetjingane for vevsida, som utgjer hovuddelen
 17. av offentlege tekster. Særleg dei hyppig oppdaterte sidane som
 18. <a href="/index.html">forsida</a>,
 19. <a href="/news/news.html">nyhendesida</a> og
 20. <a href="/events/events.html">sida for hendingar</a> tek mykje tid. Meir
 21. informasjon om korleis du kan yta hjelp med omsetjing av vevsidene finn du på
 22. <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">vevomsetjaranes informasjonsside</a>.
 23. </p>
 24. <p>Men ikkje berre vevsidene trengjer omsetjing.
 25. <a href="/press/press.html">Pressemeldingar</a>,
 26. <a href="/news/newsletter.html">nyhendebrev</a>,
 27. <a href="/contribute/spreadtheword.html">brosjyrer og flygeblad</a>
 28. og andre tekster blir ogso lesi av fleire folk for kvart språk og målform
 29. dei er tilgjengelege på.
 30. </p>
 31. <p>
 32. Tekster blir ofte skrive på forfattarens eige språk, men vanlegvis ynskjer
 33. vi å nytta engelsk som utgangspunkt for vidare omsetjingar. Difor trengjer
 34. vi særleg hjelp med:
 35. </p>
 36. <ul>
 37. <li>å omsetje frå andre språk til engelsk,</li>
 38. <li>å lesa korrektur på engelske tekster skriven av personar med eit anna
 39. morsmål enn engelsk, og</li>
 40. <li>til å omsetje frå engelsk til andre språk.</li>
 41. </ul>
 42. <p>
 43. Vår røynsle viser at dei beste omsetjingane kjem frå folk som omsett frå
 44. eit framandt sppråk til deira mårsmål. Til å byrja med kan det vere klokt
 45. å lesa gjennom sida <a href="/about">Om oss</a>, for å få ein betre idé om
 46. planane, idéane, og verdiane til FSFE.
 47. </p>
 48. <p>
 49. For nokre språk finnast det <a href="/contribute/translators/wordlist.html">ei liste
 50. over mykje brukte ord</a> med deira respektive omsetjinar.
 51. </p>
 52. <p>
 53. Omsetjing blir som oftast koordinert frå e-postlista til omsetjarane. Alle
 54. som ynskjer å hjelpe til med omsetjingsarbeid kann
 55. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators/">tinga ho</a>.
 56. </p>
 57. <p>
 58. Tekster blir ofte omsatt eller korrekturlest når dei er sende til lista
 59. saman med ei opplysing om kva språket er. Alle som startar ei omsetjing
 60. sender ofte ein e-post til lista for å unngå dobbeltarbeid. Ferdige
 61. omsetjingar blir so sende til lista for å la andre lesa gjennom og gjere
 62. framlegg om eventuelle forbetringar. Båe den originale teksta og omsetjingen
 63. blir som oftast sende som vedlegg i rein tekst for å gjera kopiering-og-liming
 64. lettare.
 65. </p>
 66. <p>
 67. Ideelt har kvart språk ei gruppe med omsetjarar som kann avløysa kvarandre,
 68. so at omsetjingane til eit språk ikkje er bunden av éin person.
 69. </p>
 70. <p>
 71. Omsetjing og gjennomlesing av tekster er eit høgverdig bidrag til FSFEs arbeid,
 72. og ein utmerka moglegheit for å spontant hjelpa til med aktivitetar i FSFE
 73. utan å binda seg.
 74. </p>
 75. </body>
 76. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 77. </html>
 78. <!--
 79. Local Variables: ***
 80. mode: xml ***
 81. End: ***
 82. -->