Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

101 lines
5.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>ФССЕ - Съдействие - Информация за преводачи</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Информация за преводачи</h1>
 9. <p>
 10. ФССЕ е международна организация. Нашата цел е да достигнем до
 11. колкото се може повече хора и да ги включим в дейностите ни. За да
 12. постигнем това, ние искаме да направим публикациите достъпни на няколко
 13. езика.
 14. </p>
 15. <p>
 16. Главна част от усилията за преводите засяга уеб страниците, особено
 17. непрестанно осъвременяваните страници като
 18. <a href="/index.html">началната страница</a>,
 19. <a href="/news/news.html">страницата с новини</a> или
 20. <a href="/events/events.html">страницата със събития</a>. Специална информация
 21. за това как да помогнете с преводите на уеб страниците може да бъде намерена на
 22. <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">страницата с информация за преводачи
 23. на уеб страниците</a>.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Но не само уеб страниците трябва да бъдат преведени.
 27. <a href="/press/press.html">Информация за пресата</a>,
 28. <a href="/news/newsletter.html">бюлетини</a>,
 29. <a href="/contribute/spreadtheword.html">брошури</a>
 30. и други текстове
 31. също стават по-широко разпространени с всеки допълнителен език, на който
 32. са достъпни.
 33. </p>
 34. <p>
 35. Въпреки че в зависимост от автора, текстовете първоначално са написани
 36. на различни езици, ние използваме основно английския като отправна точка
 37. за по-нататъшни преводи. Ето за това се нуждаем най-вече от:
 38. </p>
 39. <ul>
 40. <li>превеждане от други езици на английски,</li>
 41. <li>проверка на английски текстове написани от хора, чийто роден език
 42. не е английският и</li>
 43. <li>превеждане от английски на други езици.</li>
 44. </ul>
 45. <p>
 46. Опитът показва, че най-добри преводи се получават, когато се превежда
 47. от чужд на майчин език. Също така може да е добра идея да
 48. прочетете раздела <a href="/about">"За нас"</a>, за да получите обща
 49. представа за идеите и ценностите стоящи зад ФССЕ
 50. </p>
 51. <p>
 52. За някои езици съществува и
 53. <a href="/contribute/translators/wordlist.html">Списък на често използвани
 54. понятия</a> на който са налични и съответните им преводи
 55. </p>
 56. <p>
 57. Преводите общо взето се съгласуват на пощенския списък на преводачите.
 58. Всеки желаещ да допринесе за преводите, може да се запише
 59. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">тук</a>.
 60. </p>
 61. <p>
 62. Текстовете за превод или проверка се изпращат на този списък заедно с указания
 63. към желаните езици. Който и да започне с превод изпраща отговор на списъка,
 64. за да избегне удвоената работа. Завършените преводи също се изпращат на списъка,
 65. за да се позволи на други да проверят превода и да предложат възможни подобрения.
 66. Обикновено оригиналните текстове и преводите се изпращат като прикрепени
 67. текстови файлове за удобство при копиране.
 68. </p>
 69. <p>
 70. Теоретично екипът от преводачи за даден език има няколко члена, които
 71. се подпомагат и подкрепят взаимно, така че преводите за този език да не
 72. зависят само от един човек.
 73. </p>
 74. <p>
 75. Преводите и корекциите на текстове са ценен принос към работата на
 76. ФССЕ и са отличен шанс непринудено да вземете участие в дейностите
 77. на организацията без дългосрочни задължения.
 78. </p>
 79. </body>
 80. <translator>Пламен Стоев</translator>
 81. </html>
 82. <!--
 83. Local Variables: ***
 84. mode: xml ***
 85. End: ***
 86. -->