Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

160 lines
6.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Puna Jonë - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body class="subsite">
 7. <h1 class="heading">Puna Jonë</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
 10. <p>FSFE-ja ndihmon individë dhe organizma të kuptojnë se si kontribuon
 11. <a href="/about/basics/freesoftware.html">Software-i i Lirë</a>
 12. për liri, transparencë, dhe vetë-vetëndosje. Ne
 13. zgjerojmë liritë e përdoruesve duke hequr pengesa ndaj adoptimit të
 14. Software-it të Lirë, nxit njerëzit të përdorin dhe zhvillojnë Software-in
 15. e Lirë, dhe ofron burime për t’i lejuar kujtdo të promovojë më tej
 16. Software-in e Lirë në Europë.</p>
 17. </div>
 18. <ul id="priorities" class="subheadings">
 19. <li>
 20. <h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Rregulla</a></h3>
 21. <p>
 22. Ne punojmë me ente rregullatore dhe publike në Europë për të zgjeruar
 23. dhe thelluar të drejtat e përdoruesve dhe zhvilluesve të Software-it
 24. të Lirë dhe të për të hequr pengesat ndaj Software-it të Lirë.
 25. </p>
 26. <ul>
 27. <li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Synimet tona për rregullat, për 2014-2019</a></li>
 28. </ul>
 29. </li>
 30. <li>
 31. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Ligjore</a></h3>
 32. <p>
 33. Në ekipin tonë ligjor, grumbullojmë dhe ndajmë me të tjerët njohuri
 34. mbi aspekte ligjore dhe të licencimit të Software-it të Lirë,
 35. mbrojmë interesat e projekteve të Software-it të Lirë, lidhim me
 36. njëri-tjetrin ekspertë nga e gjithë bota dhe ndihmojmë grupe të tjerë
 37. të arrijnë synime të ngjashme. Ofrojmë asistencë,
 38. <a href="/activities/ftf/education.html">trajnim</a> dhe
 39. <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentim</a>,
 40. në partneritet me gpl-violations.org dhe anëtarë të Rrjetit Ligjor
 41. Europian (European Legal Network).
 42. </p>
 43. <ul>
 44. <li><a href="/activities/ftf/network.html">Rrjetit Ligjor Europian</a></li>
 45. </ul>
 46. </li>
 47. <li>
 48. <h3><a href="/about/team.html">Ndërgjegjësim i Publikut</a></h3>
 49. <p>
 50. Informimi i publikut rreth Software-it të Lirë është pjesë e misionit
 51. bazë të FSFE-së. Ajo ka mjaft ekspertë për tema të ndryshme të
 52. Software-it të lirë, dhe mund t’i kontaktoni lidhur me mbajtje bisedash,
 53. organizim praktikash, ose pjesëmarrje në diskutime.
 54. </p>
 55. </li>
 56. <li>
 57. <h3><a href="/activities/os/os.html">Standardet e Hapëta</a></h3>
 58. <p>
 59. <a href="/activities/os/def.html">Standardet e Hapëta</a> u lejojnë
 60. njerëzve të ndajnë mes tyre lirisht dhe me besnikëri të përsosur
 61. çfarëdo lloj të dhënash. Ato parandalojnë kyçjet dhe të tjera pengesa
 62. artificiale ndaj ndërveprueshmërisë, dhe nxisin mundësi zgjedhjeje
 63. mes tregtuesish dhe zgjidhjesh teknologjike. <a href="/activities/os/os.en.html">Puna
 64. me Standardet e Hapëta</a> nga ana e FSFE-së ka si synim bërjen të
 65. mundur që njerëzit ta kenë të lehtë të migrojnë drejt Software-it
 66. të Lirë ose nga një zgjidhje Software të Lirë në një tjetër të tillë.
 67. </p>
 68. </li>
 69. <li>
 70. <h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Prokurimet publike</a></h3>
 71. <p>
 72. Software-i i Lirë është zgjidhje e përsosur për sektorin publik. Ai sjell
 73. efektshmëri për qeverisjen, transparencë për qytetarët, dhe konkurrencë
 74. për biznesin. FSFE-ja punon me ente publike kudo në Europë për përmirësimin
 75. e prokurimeve publike në fushën e TI-së dhe hapur mundësi për Software-in e Lirë.
 76. </p>
 77. </li>
 78. <li>
 79. <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Patenta software-i në Europë</a></h3>
 80. <p>
 81. Patentat e software-it janë një kërcënim për shoqërinë dhe
 82. ekonominë. Ato kufizojnë novacionin, dëmtojnë bizneset dhe
 83. vënë në rrezik të madh krijimtarinë me bashkëpunim. FSFE-ja
 84. lufton që ta mbajë Europën pa patenta software-i, dhe punon
 85. në nivel OKB-je që të hiqen patentat mbi software-in
 86. anembanë botës.
 87. </p>
 88. </li>
 89. <li>
 90. <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Bashkimi Europian</a></h3>
 91. <p>
 92. FSFE-ja punon me <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Komisionin
 93. Europian dhe Parlamentin Europian</a> për krijimin në Europë të
 94. një mjedisi pozitiv për Software-in e Lirë dhe Standardet e Hapura.
 95. Ne luftojmë kundër monopoleve dhe jemi pro <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">konkurrencës</a>
 96. në tregun e software-it, duke marrë pjesë në çështje
 97. <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>
 98. si palë e tretë e interesuar. Ne informojmë hartuesit e politikave mbi
 99. mundësitë që ofron Software-i i Lirë, dhe ushtrojmë trysni për ndërveprueshmëri.
 100. </p>
 101. <ul>
 102. <li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft-i kundër qytetarëve të Bashkimit Europian</a></li>
 103. </ul>
 104. </li>
 105. <li>
 106. <h3><a href="/activities/education/education.html">Arsim</a></h3>
 107. <p>
 108. FSFE-ja nxit aktivisht përdorimin e Software-it të Lirë në shkolla
 109. dhe universitete. Software-i i Lirë është më lart nga ana pedagogjike,
 110. fryma themelore e tij, e mbrujtur me lirinë dhe bashkëpunimin, është
 111. e njëjta frymë e arsimit në një mjedis demokratik.
 112. </p>
 113. </li>
 114. <li>
 115. <h3><a href="/activities/un/un.html">Kombet e Bashkuara &amp; WIPO</a></h3>
 116. <p>
 117. FSFE-ja ka qenë aktive në nivelin e OKB-së që prej 2002-shit,
 118. duke ndihmuar për krijimin e një shoqërie globale informacioni,
 119. e lirë dhe e barabartë. Gëzojmë statusin e vëzhguesit në <a
 120. href="/activities/wipo/wipo.html">Organizatën Botërore të Pronësisë
 121. Intelektuale (WIPO)</a>.
 122. </p>
 123. </li>
 124. <p style="clear: both;">
 125. Free Software Foundation Europe ka punuar për mjaft çështje dhe
 126. fushata të tjera. Për hollësi mbi çka kemi arritur, shihni
 127. ndarjen <a href="/campaigns/finished.html">Projekte të Mbaruara Dhe të Pavazhduara</a>.
 128. </p>
 129. </ul>
 130. </body>
 131. <timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
 132. </html>
 133. <!--
 134. Local Variables: ***
 135. mode: xml ***
 136. End: ***
 137. -->