Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

55 lines
1.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Faleminderit për dhurimin tuaj!</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Faleminderit për dhurimin tuaj!</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <div class="image">
 10. <img src="money.jpg" alt="Faleminderit për dhurimin tuaj!"/>
 11. </div>
 12. <p>
 13. Procesi i dhurimit tuaj online u krye.<br/>
 14. Dhurimet tuaja sigurojnë qëndrueshmërinë e <a href="/work.html">punës sonë</a>. Ne
 15. i bëjmë publike <a href="/about/funds/funds.html">financat tona</a>, që të mund të
 16. siguroni veten se paratë tuaja janë vënë në punë për qëllime të mira.
 17. </p>
 18. </div>
 19. <h2>Po më tej?</h2>
 20. <p>
 21. Hiq rastin kur i keni vënë shenjë mundësisë "Dua të mbetem anonim", emrin tuaj
 22. do ta shtojmë te <a href="thankgnus.html">lista jonë e dhuruesve</a>. Përgjithësisht,
 23. për këtë përdorim emrin e të zotit të llogarisë ose të kartës; nëse doni të shfaqeni
 24. me një emër tjetër, ju lutemi, <a href="mailto:contact@fsfe.org">lidhuni me ne</a>.
 25. Sido qoftë, ju lutemi, mbani parasysh se mund të duhen disa ditë deri sa emrin juaj të jetë shtuar.
 26. </p>
 27. <p>
 28. Për më tepër, mund të shtoni
 29. <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">butonat tanë të Sponsorizimit</a>
 30. te faqja juaj web që të demonstroni përkrahjen tuaj për ne.
 31. </p>
 32. <p>
 33. Në disa vende, dhurimet për ne mund të zbriten nga taksat mbi të ardhurat.
 34. Deri më sot, kështu mund të bëhet në <a href="germany.html">Gjermani</a> dhe
 35. <a href="switzerland.html">Zvicër</a>. Nëse keni nevojë për një faturë të dhurimit,
 36. ju lutemi,
 37. <a href="mailto:contact@fsfe.org">lidhuni me zyrën tonë</a>.
 38. </p>
 39. </body>
 40. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 41. </html>
 42. <!--
 43. Local Variables: ***
 44. mode: xml ***
 45. End: ***
 46. -->