Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

25 lines
803 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<activityset>
<version>2</version>
<activity id="igf" date="2006-10-30" status="finished">
<title>Internet Governance Forum (IGF)</title>
<description>
Het Internet Governance Forum (IGF) is een discussieforum van de Verenigde Naties,
opgericht als gevolg van besluiten van de VN World Summit on the Information Society
(WSIS). De FSFE volgt het IGF om er zeker van te zijn dat de beleidsdiscussies geen
gevaar vormen voor digitale vrijheid in het algemeen en Vrije Software in het
bijzonder.
</description>
<link href="/activities/igf/igf.html" />
<order priority="1" />
<tags>
<tag key="ilovefs">I Love Free Software</tag>
<tag key="policy">beleid</tag>
</tags>
</activity>
</activityset>