Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

211 lines
7.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>ФСФ Европа — информация за преводачи, словник</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Словник за преводите</h1>
 8. <h2>Специални термини и техните преводи</h2>
 9. <p>
 10. Опитваме се да използваме унифицирани преводи на следните английски
 11. термини за консистентност.
 12. </p>
 13. <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
 14. <tr>
 15. <th>английски</th>
 16. <th>български</th>
 17. <th>забележка</th>
 18. </tr>
 19. <tr>
 20. <td>associate organisation</td>
 21. <td>асоциирана организация</td>
 22. <td>&#160;</td>
 23. </tr>
 24. <tr>
 25. <td>chancellor</td>
 26. <td>председател</td>
 27. <td>(в смисъл на ръководител на филиал на ФСФЕ)</td>
 28. </tr>
 29. <tr>
 30. <td>chapter</td>
 31. <td>филиал</td>
 32. <td>(в смисъл на някое юридическо лице на ФСФЕ)</td>
 33. </tr>
 34. <tr>
 35. <td>compulsory licensing</td>
 36. <td>задължително лицензиране</td>
 37. <td>&#160;</td>
 38. </tr>
 39. <tr>
 40. <td>coordinator</td>
 41. <td>координатор</td>
 42. <td>(в смисъл на координатор на проект на ФСФЕ)</td>
 43. </tr>
 44. <tr>
 45. <td>copyright</td>
 46. <td>авторски права</td>
 47. <td>&#160;</td>
 48. </tr>
 49. <tr>
 50. <td>crypto card</td>
 51. <td>шифрокарта</td>
 52. <td>&#160;</td>
 53. </tr>
 54. <tr>
 55. <td>European Council</td>
 56. <td>Европейски съвет</td>
 57. <td>&#160;</td>
 58. </tr>
 59. <tr>
 60. <td>European Court</td>
 61. <td>Европейски съд</td>
 62. <td>&#160;</td>
 63. </tr>
 64. <tr>
 65. <td>European Patent Office</td>
 66. <td>Европейско патентно ведомство</td>
 67. <td>&#160;</td>
 68. </tr>
 69. <tr>
 70. <td>executive commitee</td>
 71. <td>изпълнителен комитет</td>
 72. <td>&#160;</td>
 73. </tr>
 74. <tr>
 75. <td>extended executive commitee</td>
 76. <td>разширен изпълнителен комитет</td>
 77. <td>&#160;</td>
 78. </tr>
 79. <tr>
 80. <td>Fellow</td>
 81. <td>сътрудник</td>
 82. <td>&#160;</td>
 83. </tr>
 84. <tr>
 85. <td>Fellowship</td>
 86. <td>сътрудничество</td>
 87. <td>&#160;</td>
 88. </tr>
 89. <tr>
 90. <td>Free Software</td>
 91. <td>Свободен софтуер</td>
 92. <td>да се пише с главна буква!</td>
 93. </tr>
 94. <tr>
 95. <td>Free Software community</td>
 96. <td>общество на Свободния софтуер</td>
 97. <td>&#160;</td>
 98. </tr>
 99. <tr>
 100. <td>Freedom Party</td>
 101. <td>празник на свободата</td>
 102. <td>&#160;</td>
 103. </tr>
 104. <tr>
 105. <td>FSF Europe</td>
 106. <td>ФСФ Европа</td>
 107. <td>&#160;</td>
 108. </tr>
 109. <tr>
 110. <td>GNU Project</td>
 111. <td>проектът ГНУ</td>
 112. <td>&#160;</td>
 113. </tr>
 114. <tr>
 115. <td>hub</td>
 116. <td>главна организация</td>
 117. <td>(в смисъл на централното юридическо лице на ФСФЕ, а не филиал)</td>
 118. </tr>
 119. <tr>
 120. <td>"intellectual property"</td>
 121. <td>„интелектуална собственост“</td>
 122. <td>винаги в кавички!</td>
 123. </tr>
 124. <tr>
 125. <td>mailing list</td>
 126. <td>пощенски списък</td>
 127. <td>&#160;</td>
 128. </tr>
 129. <tr>
 130. <td>non-profit</td>
 131. <td>с нестопанска цел</td>
 132. <td>&#160;</td>
 133. </tr>
 134. <tr>
 135. <td>President of the FSFE</td>
 136. <td>президент на ФСФЕ</td>
 137. <td>&#160;</td>
 138. </tr>
 139. <tr>
 140. <td>sister organisation</td>
 141. <td>сестринска организация</td>
 142. <td>&#160;</td>
 143. </tr>
 144. <tr>
 145. <td>software patent</td>
 146. <td>софтуерен патент</td>
 147. <td>&#160;</td>
 148. </tr>
 149. <tr>
 150. <td>trademark</td>
 151. <td>търговска марка</td>
 152. <td>&#160;</td>
 153. </tr>
 154. <tr>
 155. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 156. <td>Световната среща на ООН за информационното общество</td>
 157. <td>&#160;</td>
 158. </tr>
 159. </table>
 160. <h2>Стандартни текстове</h2>
 161. <h3>Долен колонтитул на комюнике</h3>
 162. <pre>
 163. Относно Фондацията за Свободен софтуер - Европа:
 164. Фондацията за Свободен софтуер - Европа (ФСФЕ) е благотворителна,
 165. неправителствена организация, която се е посветила на всички
 166. аспекти на Свободния софтуер в Европа. Достъпът до софтуера
 167. определя, кой може да участва в цифровото общество. По тази
 168. причина - свободата да използваш, копираш, променяш и
 169. разпространяваш софтуера, което е част от от дефиницията на
 170. Свободния софтуер, осигурява равно участие в информационната ера.
 171. Осъзнаването на тези проблеми от цялото общество, защитата на
 172. Свободния софтуер политически и юридически, както и осигуряването
 173. на свободата на хората да подкрепят развиването на Свободния
 174. софтуер са основните цели на ФСФЕ. Организацията е основана през
 175. 2001г. като европейски аналог на Фондацията за Свободен софтуер в
 176. САЩ.
 177. http://www.fsfeurope.org/
 178. </pre>
 179. <h3>Долен колонтитул на бюлетин</h3>
 180. <pre>
 181. Списъкът с всички бюлетини на ФСФ Европа се намира тук
 182. http://www.fsfeurope.org/news/newsletter.en.html
 183. </pre>
 184. <h3>Подписът за е-поща на много от сътрудниците</h3>
 185. <pre>
 186. Стани сътрудник и запази свободата си! (http://www.fsfe.org/)
 187. </pre>
 188. </body>
 189. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 190. <translator>Alexander Shopov — Александър Шопов</translator>
 191. </html>
 192. <!--
 193. Local Variables: ***
 194. mode: xml ***
 195. End: ***
 196. -->