You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/agnula/agnula.nn.xhtml

104 lines
3.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE - Prosjekter - AGNULA: Audio distribusjon i GNU/Linux - frihet innen multimedia</title>
<meta name="project-complete" content="true" />
</head>
<body>
<div class="centre">
<img src="agnula_logo_big.png" alt="AGNULA" />
<h1>Frihet i multimedia</h1>
</div>
<p>Generelt har multimedia, og spesielt audio, vært områder dominert av
proprietær proramvare. Innen «et GNU/Linux audio-distribusjons» (AGNULA)
prosjekt, satte et knippe europeiske universiteter, næringsdrivende og
organisasjoner, blant dem <a href="/">Free Software Foundation Europe</a>
(FSFE), i 2001 ut for å endre dette.</p>
<p>Versjon 1.0 av AGNULA ble fullført og sluppet tidlig i 2004.</p>
<h2>Å bruke AGNULA</h2>
<h3>Hvis du er en bruker</h3>
<p>Alle er velkomne, til og med oppfordret, til å delta i AGNULA. Den beste
måten å starte på er <a href="http://www.agnula.info/">å besøke
AGNULA-prosjektets vevside</a>.</p>
<h3>Hvis du er en distributør</h3>
<p>Alle er velkomne til å tilby distribusjoner, produkter eller tjenester basert
på AGNULAs resultater og mål, forutsatt at det skjer under de fastsatte
retningslinjene til <a href="license.html">AGNULAs trademark-lisens</a>.</p>
<h2>Bakgrunn</h2>
<p>Denne seksjonen innholder litt bakgrunnsinformasjon og historisk informasjon
om AGNULA.</p>
<h3>Informasjonsalderens teknologier</h3>
<img src="ist_logo.png" class="right" alt="IST, Information Society
Technologies" />
<p>AGNULA klarte å bli godkjent som prosjekt IST-2001-34879 av
Europakommuisjonen, og fikk økonomisk stønad fra 1. april 2002 til o med 31.
mars 2004. Prosjektet ble koordinert av Nicola Bernardini fra Centro Tempo
Reale i Firenze, Italia.</p>
<p>Prosjektet ble fullført med til den fulle godkjennelse av Europakommisjonen,
og du kan lese <a
href="http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&amp;tpl=article&amp;BrowsingType=Features&amp;ID=64618">den
ferdige artikkelen om AGNULA på ISTs resultatside</a>.</p>
<h3>Bidrag fra FSFE</h3>
<p>En av rollene til FSFE innen det EU-baserte AGNULA-prosjektet var å ta hånd
om de juridiske sidene, deriblant å komme frem til akseptable prinsipper for
lisensieringsvaner og se til vedlikehold av juridiske emner. Andre oppgaver var
å sørge for at fri programvare-bevegelsens felles interesser ble hørt, ved å
blant annet sørge for at informasjon ble distribuert på best mulig måte, og
bearbeiding av de ferdige resultatene:</p>
<ul class="spaced">
<li><em>Free Software Copyright and Licensing Recommendations</em><br />
3 years ago
Tilgjengelig som <a href="/activities/agnula/deliverable-1-3-1.html">HTML</a>
og <a href="/activities/agnula/1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF
(57k)</a></li>
<li><a href="/activities/ftf/">Fiduciary License Agreement (FLA)</a><br />
Implementasjonen av prinsippene fastsatt i artikkelen over</li>
3 years ago
<li><a href="/activities/agnula/java.html">Python GUI for jMax</a><br />
Et sammendrag av problemene rundt det Java-baserte GUIet til jMax, samt
rekruttering av frivillige.</li>
</ul>
<h2>Mer informasjon</h2>
<p>Mer informasjon og informasjon om hvordan du kan bidra til AGNULA, finner du
<a href="http://www.agnula.info/">AGNULA-prosjektets vevsider</a>.</p>
</body>
<translator>Tolf Tolfsen</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->