Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

299 lines
12 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>
 5. FSFE - World Summit on the Information Society (WSIS) -
 6. Vechten tegen intellectuele armoede.
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>Vechten tegen intellectuele armoede</h1>
 11. <h2>
 12. (Wie bezit en controleert de geïnformatiseerde samenlevingen?)
 13. </h2>
 14. <div align="right">
 15. <a href="/about/greve/">Georg C.F. Greve</a> - Hamburg,
 16. 3 &amp; 4 november 2003
 17. <br/>
 18. <p>
 19. Deze tekst is een vertaling van de originele Engelse versie.
 20. </p>
 21. </div>
 22. <p>
 23. De WSIS, de World Summit on the Information Society, zou een basis
 24. moeten leggen voor wat door sommigen de informatiemaatschappij
 25. wordt genoemd, anderen gebruiken liever de term
 26. kennismaatschappij.
 27. </p>
 28. <p>
 29. Discussies over een geïnformatiseerde of kennismaatschappij
 30. zouden ook in vraag moeten stellen wie eigenaar is van de
 31. informatie en de kennis, wie controle heeft over de media waarop
 32. deze gegevens verwerkt, vervoerd en opgeslagen worden, en wie er
 33. bepaalt welke 'talen' er voor deze media gebruikt zullen worden.
 34. <!-- Yet all these issues are addressed ineffectively (Open
 35. Standards), inconsistently (Free Software) or not at all.
 36. -->
 37. </p>
 38. <p>
 39. De vragen die de meeste gouvernementele delegaties liever niet
 40. behandelen gaan over zogenoemde "intellectuele eigendomsrechten",
 41. een term die een heel brede lading dekt, gaande van patenten,
 42. auteurs- en handelsrechten tot businessmodellen, geografische
 43. bepalingen en nog veel andere zaken die bepaalde mensen daaronder
 44. willen plaatsen.
 45. </p>
 46. <p>
 47. Al deze uiteenlopende onderdelen, die ook juridisch weinig met
 48. elkaar te maken hebben, hebben sterk uiteenlopende effecten op de
 49. economie, de politiek en de samenleving. Al deze zaken samenvoegen
 50. bemoeilijkt het voeren van een duidelijk omschreven
 51. wetenschappelijke discussie en introduceert ook de stelling dat
 52. kennis eigendom is. Wat het juist betekent dat de gedachten
 53. onderworpen worden aan bezit is volgens sceptische geesten zeer
 54. onduidelijk.</p>
 55. <p>
 56. Ondanks de grote verschillen hebben deze zaken ook één
 57. overeenkomst.
 58. </p>
 59. <p>
 60. Al deze zaken zijn geïntroduceerd voor het creëren en onderhouden
 61. van beperkende monopolies op de intellectuele creativiteit. Hierna
 62. zal ik in dit document de "intellectuele eigendomsrechten" dan
 63. ook benoemen naar wat ze in werkelijkheid zijn en doen, namelijk:
 64. "beperkende intellectuele monopolies" (BIM's).</p>
 65. <h3>Wie controleert wat ons allen verbindt?</h3>
 66. <p>
 67. Al vanaf de eerste rotstekeningen en muziekinstrumenten werden
 68. onze cultuur, vriendschap en samenleving gebouwd op creativiteit
 69. en het delen van kennis en ideeën. Het zijn tenslotte de
 70. creativiteit, het delen van kennis en om het even wat ons nog kan
 71. inspireren die ons mensen maken wat we zijn.
 72. </p>
 73. <p>
 74. In 397 n.C. schreef Sint Augustinus hierover het volgende: "Omnis
 75. enim res, quae dando non deficit, dum habetur et non datur, nondum
 76. habetur, quomodo habenda est." ("Als iets niet vermindert door het
 77. te delen met anderen, dan is het verkeerd om het als exclusief
 78. bezit te behandelen, en het niet te delen.")
 79. </p>
 80. <p>
 81. Toen Gutenberg in 1476 de drukkunst uitvond, ruim een millennium
 82. na het verschijnen van Sint Augustinus' geschriften, werd de
 83. inspanning die nodig was om kennis te delen vele malen kleiner,
 84. maar de nieuwe kanalen langs waar kennis ons nu bereikte, vroegen
 85. grote financiële investeringen van de personen die de kennis nu
 86. tot bij ons brachten. Om hen te beschermen, hebben we het
 87. beperkend intellectueel monopolie van het auteursrecht
 88. uitgevonden.
 89. </p>
 90. <p>
 91. Vandaag, vijfhonderd jaar later, hebben de digitalisering, met een
 92. opgemerkte rol voor het internet, het verspreiden van kennis
 93. mogelijk gemaakt tegen de snelheid van het licht, bijna zonder
 94. kosten en met een beperkte investeringen van de uitgever. Elke
 95. persoon die een computer bezit, heeft een perfecte
 96. (re-)productiemachine en heeft de nodige middelen om iets te
 97. publiceren.</p>
 98. <p>
 99. We hebben onze kennis steeds verder uitgebreid door te bouwen op
 100. wat personen rond ons of voor ons hadden geleerd. Niemand staat er
 101. alleen voor, en we staan allemaal op de schouders van reuzen. Het
 102. grote reservoir waaruit we putten voor de culturele ontwikkeling
 103. van de mensheid, en datgene wat ons bindt als samenleving staat
 104. bekend als het publieke kennisdomein.
 105. </p>
 106. <p>
 107. Deze bron raakt nu uitgedroogd door privatisering en een
 108. uitbreiding van de beperkende intellectuele monopolies, zoals
 109. patenten, auteursrechten en handelsrechten. Men heeft van
 110. kennis koopwaar gemaakt, dat men van onze intellectueel creatieven
 111. probeert aan te kopen tegen de laagste prijs, om later verder te
 112. verkopen aan personen die op deze deze ideeën willen verder
 113. bouwen, tegen een zo hoog mogelijke prijs.
 114. </p>
 115. <p>
 116. Deze systemen die zijn uitgevonden om onze samenleving vooruit te
 117. helpen, bemoeilijken tegenwoordig vaak juist de vooruitgang van
 118. onze maatschappij. Volgens de woorden van de Zuid-Afrikaanse
 119. Louise Szente: "Wee het leven van de hedendaagse student uit het
 120. "Zwartste Afrika", want wij worden nog steeds opgehouden in het
 121. slavenkwartier van de wereld. Harde woorden? Mijn vrienden,
 122. probeer dan maar eens te leven in een samenleving waar wetten,
 123. zoals de verschillende wetgevingen wereldwijd rond intellectuele
 124. eigendom, je vooruitgang in het leven sterk bemoeilijken."
 125. </p>
 126. <p>
 127. Beperkende intellectuele monopolies, waaronder de auteursrechten
 128. het best bekend zijn, zijn sterke wapens die met grote
 129. omzichtigheid gebruikt moeten worden. Ze werden ontworpen voor
 130. een ander tijdperk, met andere behoeften en problemen die
 131. aangepakt moesten worden. Voor de informatiemaatschappijen van
 132. vandaag zal naar een nieuw evenwicht gezocht moeten worden.
 133. </p>
 134. <p>
 135. De simplistische opmerking dat meer monopolies altijd leiden naar
 136. meer creativiteit, zoals in de volgende quote :"De bescherming van
 137. intellectuele eigendommen is essentieel voor het stimuleren van
 138. innovatie en creativiteit in de informatiemaatschappij"(38, 24
 139. oktober 2003, Non-Paper door Dhr. Samassekou), staan haaks op onze
 140. ervaringen van de laatste millennia, toen menselijke creativiteit
 141. bestond zonder de aanwezigheid van deze monopolies.
 142. </p>
 143. <p>
 144. Daarom heeft de werkgroep Patenten, Auteursrechten en
 145. Handelsrechten als onderdeel van de World Summit on the
 146. Information Society (WSIS)hard gewerkt aan een meer neutrale
 147. stelling zoals: "Zoeken naar een evenwicht tussen beperkende
 148. monopolies aan de ene kant en het gebruiken en delen van kennis
 149. aan de de andere kant is essentieel voor de
 150. informatiemaatschappij."
 151. </p>
 152. <p>
 153. Maar in de plaats daarvan vinden we het volgende in de
 154. princiepsverklaring: "Dit evenwicht wordt verzekerd door de
 155. bescherming en flexibiliteit in de bestaande overeenkomsten over
 156. intellectuele eigendommen en moeten dan ook bewaard blijven."(38,
 157. 24 oktober 2003, Non-Paper door Dhr. Samassekou). Een verklaring
 158. die stelt dat de huidige situatie met het toe-eigenen van inheemse
 159. kennis, een grote digitale kloof en de culturele verarming een
 160. eerlijke en evenwichtige situatie is.
 161. </p>
 162. <p>
 163. De centrale vraag voor PCT en andere LIMs: Wie bezit de
 164. informatiemaatschappijen en het intellectuele reservoir waarvan
 165. ze allen afhankelijk zijn?
 166. </p>
 167. <h3>Wie controleert onze culturele technieken?</h3>
 168. <p>
 169. Software en open standaarden zijn een ander thema waar de
 170. werkgroep PCT zich over gebogen heeft. Toegang tot software
 171. bepaalt onze kansen voor opleiding, communicatie en werk. Net
 172. zoals landbouwen de culturele techniek was van de sedentaire
 173. samenlevingen, wordt software de culturele techniek van de
 174. informatiemaatschappijen.
 175. </p>
 176. <p>
 177. We kunnen het ons niet permitteren dat minderheden controle
 178. krijgen over onze culturele technieken. Daarom heeft de werkgroep
 179. PCT hard gepusht voor Vrije Software, die aan iedereen de vrijheid
 180. geeft de software te gebruiken, te bestuderen, aan te passen en te
 181. kopiëren. Iedereen die kan deelnemen, leren en delen met de
 182. anderen is een actief lid van de informatiemaatschappij.
 183. </p>
 184. <p>
 185. De meest problematische opmerkingen die we daarover kregen spraken
 186. over "technische neutraliteit" en "vrijheid om te kiezen". Twee
 187. principes waar we volledig kunnen achterstaan, maar die in dit
 188. geval heel dubieus gebruikt worden. Men wil beweren dat de
 189. keuze tussen propriëtaire en Vrije Software een technische keuze
 190. is. En men wil ook beweren dat de keuze voor Vrije Software leidt
 191. naar een oneerlijke exclusiviteit.
 192. </p>
 193. <p>
 194. Het is waar, Vrije Software werkt niet goed voor personen die
 195. controle willen hebben over anderen, met als doel om deze controle
 196. te misbruiken om hun eigen economische, sociale of politieke macht
 197. te vergroten. Vrije Software verbiedt de monopolisering van de
 198. controle op essentiële culturele technieken van de
 199. informatiemaatschappij.</p>
 200. <p>
 201. Met een sterke verklaring voor Vrije Software zouden we een grote
 202. stap zetten naar een evenwichtige, niet discriminerende,
 203. inclusieve en eerlijke informatiemaatschappij die voor iedereen
 204. toegankelijk is.
 205. </p>
 206. <h3>Wie controleert onze talen?</h3>
 207. <p>
 208. Als men communiceert met anderen is het heel belangrijk dat men
 209. dezelfde taal spreekt. De talen in de informatiemaatschappijen
 210. zijn de standaarden die we gebruiken voor opslag en transport van
 211. de gegevens. Als men kiest voor propriëtaire standaarden, kiest
 212. men ervoor om de controle over de taal die we gebruiken over te
 213. laten aan één producent, personen die niet kunnen samenwerken met
 214. deze verkoper blijven doofstom achter.
 215. </p>
 216. <p>
 217. Ook als men wil veranderen van softwareproducent of soms zelfs na
 218. een upgrade bij eenzelfde verkoper -- vaak uitgevoerd na langdurig
 219. aandringen van die verkoper -- blijft men vaak doofstom achter als
 220. men wil communiceren met zijn eigen verleden: het lukt vaak niet
 221. om nog langer je eigen oude bestanden, die je geschreven hebt met
 222. andere of oudere versies, te lezen.
 223. </p>
 224. <p>
 225. Open standaarden zijn de enige oplossing voor deze problemen. Zij
 226. maken de taal van de informatiemaatschappijen transparant en voor
 227. iedereen toegankelijk. Voor deze redenen wordt het belang van
 228. standaarden door alle deelnemers aan WSIS erkend. bv:
 229. "Standaardisatie is één van de essentiële bouwstenen van de
 230. informatiemaatschappij."(38, 24 oktober 2003, Non-Paper door Dhr.
 231. Samassekou)
 232. </p>
 233. <p>
 234. Spijtig genoeg staat momenteel geen enkele aanbeveling in de WSIS
 235. documenten die een open standaard kunnen verzekeren, aangezien een
 236. standaard pas open kan zijn als je volledig vrij bent om hem te
 237. implementeren en als de specificaties publiek bekend zijn.
 238. </p>
 239. <p>
 240. Daarom is de werkgroep PCT hard blijven pushen om zo'n soort
 241. formulering in de teksten te krijgen. Ze wilden er zeker van zijn
 242. dat de talen van de informatiemaatschappijen voor iedereen
 243. toegankelijk zullen zijn.
 244. </p>
 245. <div align="right">
 246. geschreven voor de WSIS samenvatting van de Boell Stichting,
 247. Duitsland
 248. </div>
 249. </body>
 250. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 251. </html>
 252. <!--
 253. Local Variables: ***
 254. mode: xml ***
 255. End: ***
 256. -->