Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

80 lines
4.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-11-04">
 3. <head>
 4. <title>FSFE-ja parashtron komentet mbi Strategjinë e Komisionit Europian mbi Tregun e Përbashkët Dixhital</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE-ja parashtron komentet mbi Strategjinë e Komisionit Europian mbi Tregun e Përbashkët Dixhital</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Komisioni Europian ka vendosur ta sjellë
 9. tregun e përbashkët të BE-së në formë për epokën dixhitale, duke adoptuar
 10. <a href="http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf">“Një Strategji për një Treg të Përbashkët Dixhital”</a> që synon heqjen e pengesave
 11. rregullatore mes 28 tregjeve të ndryshëm kombëtare.
 12. Sipas Komisionit, një Treg i vërtetë i Përbashkët Dixhital (TPD)
 13. mund të arrihet duke ndërmarrë veprimet vijuese:</p>
 14. <p>
 15. <ul>
 16. <li>Dixhitalizim i industrisë si një sistem i mençur industrial
 17. në mënyrë që krejt sektorët industrialë të jenë në gjendje të integrojnë
 18. teknologji të reja.</li>
 19. <li>Krijim standardesh dhe ndërveprueshmërie në fusha të tilla si
 20. "Interneti i Gjërave", siguria kibernetike, <em>big data</em>, dhe "reja".</li>
 21. <li>Fillimi i nismave mbi "rrjedhën e lirë të të dhënave" dhe një
 22. Re Europiane Shkence të Hapur si katalizatorë për rritje, risim dhe
 23. dixhitalizim.</li>
 24. <li>Çlirimi i përfitimeve nga e-shërbime të cilësisë së lartë dhe
 25. shpënia më tej e aftësive dixhitale.</li>
 26. </ul>
 27. </p>
 28. <p>FSFE-ja beson se Software-i i Lirë është një parakusht thelbësor për
 29. TPD-në dhe mund të furnizojë potencialin rinovues të dëshiruar për të cilin
 30. ka nevojë Europa që të mund të jetë e suksesshme në konkurrencë në
 31. tregun mbarëbotëror të TIK-ut. Software i Lirë do të ndihmojë të arrihen
 32. shumica e objektivave të vendosura nga Komisioni për arritjen e një tregu
 33. të vërtetë të përbashkët dixhital. Në veçanti:</p>
 34. <p>
 35. <ol>
 36. <li>Duke ofruar mjete për përdorim, ndarje me të tjerët, studim dhe përmirësim
 37. të software-it <strong>Software-i i Lirë është thelbësor në dixhitalizimin
 38. e krejt sektorëve të industrisë</strong>, ngaqë hyrja
 39. në të është e lehtë dhe lejon që teknologjisë dhe shërbimeve
 40. dixhitale t’u jepet formë sipas nevoja specifike të krejt
 41. aktorëve në industri të ndryshme.</li>
 42. <li>Që të arrihet ndërveprueshmëria sa më e gjerë mes
 43. shërbimesh të cilat bizneset mund t’i përdorin dhe
 44. të bazohen mbi to, <strong>Europa ka nevojë për standarde
 45. që janë të hapura, minimale dhe të sendërtueshme përmes
 46. Software-it të Lirë</strong>. Që fusha të tilla si "Interneti
 47. i Gjërave", "reja" dhe <em>big data</em> të jenë në gjendje të jenë
 48. të ndërveprueshme mes sektorësh të industrisë, Software-i i Lirë
 49. duhet të sendërtohet në to sa më herët që të jetë e mundur.</li>
 50. <li><strong>Software-i i Lirë nxit të menduarit dixhital</strong> dhe promovon
 51. kërkimin, dhe këto të dyja do të ofrojnë e-shërbime të cilësisë
 52. së lartë dhe, më e rëndësishmja, do të thellojnë përmes arsimit
 53. aftësitë e përparuara dixhitale.</li>
 54. </ol>
 55. </p>
 56. <p>Prandaj, FSFE-ja i kërkon Komisionit t’i ketë parasysh rekomandimet tona
 57. gjatë punës për arritjen e objektivave të theksuar në strategjinë
 58. për një Treg të Përbashkët Dixhital, dhe të heqë pengesat për
 59. adoptimin më të gjerë të mundshëm të Software-it të Lirë në politikat e BE-së. </p>
 60. <p>Ju lutemi, lexoni <strong><a href="/activities/policy/eu/digital-single-market-comments.en.html">vlerësimin e plotë nga FSFE-ja të Strategjisë për një Treg të Përbashkët Dixhital</a></strong>.</p>
 61. </body>
 62. <tags>
 63. <tag>front-page</tag>
 64. <tag content="Treg i Përbashkët Dixhital">DigitalSingleMarket</tag>
 65. <tag Content="Politika">Policy</tag>
 66. <tag content="Komisioni Europian">EuropeanCommission</tag>
 67. <tag content="Administratë Publike">PublicAdministration</tag>
 68. </tags>
 69. </html>