Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

44 lines
2.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Få ein PDF-lesar som er fri programvare!</title>
</head> <body>
<h2>Få ein PDF-lesar som er fri programvare!</h2>
<p>Portable Document Format (PDF) er eit mykje brukt format til publisering av
formatert tekst og dokumenter. Det finnast fleire ulike versjonar av formatet.
Nokre kvalifiserar som <a
href="https://fsfe.org/freesoftware/standards/def.html">opne standardar</a>,
nokre er godkjende av <a href="http://www.iso.org">ISO</a> og nokre er brydd
med <a
href="https://fsfe.org/activities/swpat/background.html">patenter</a>. Du
vil truleg ynskje å nytta dei versjonane av PDF som er opne standardar, då opna
standardar syt til å verna om interoperabilitet, konkurranse og fritt val. <a
href="https://fsfe.org/freesoftware/standards/standards.html">Les meir...</a></p>
<p>Det finnast mange program som kan lese og skrive PDF-dokument. Lista under
tek ikkje parti med nokre spesielle leveradørar. Alla lesarane i lista er <a
href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">fri
programvare</a>, som har vørnad for dine fire grunnleggjande fridomar om å
nytta, studera, dela og forbetra programvara. Dette gjer deg kontroll over
datamaskina di og medverkar til å verna om privatlivet ditt. <a
href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Les
meir...</a></p>
<readerlist/>
<p>Det finnast andre ufrie (proprietære) alternativ til Adobes PDF-lesar òg,
men deira indre funksjonar er verna og hemmelege. Desse programma vernar ikkje
om dine rettar til kontroll over eige privatliv og eigne data.</p>
<div id="fn1" class="footnote">Dei fleste frie operativsystema har
pakkesystem som gjer at du slepp å laste ned filer sjølv. Du finn
instruksjonar for korleis du kan installera pakkar på heimesida åt
distributøren. Om du har lyst til å byggje programma sjølv, finn du kjeldekoda
på sidene for nedlasting ovanfor.</div>
</body> </html>