Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

28 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Få en PDF-läsare som är Fri Programvara!</title>
</head> <body>
<h2>Om PDFreaders</h2>
<p>Detta initiativ härstammar från <a href="https://fsfe.org/fellowship">Fellowship</a> of the <a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE). Om du har feedback, kontakta oss gärna på <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a>.</p>
<p>Om du vill lära dig mer om Fri Programvara och Öppna Standarder kan följande länkar vara till hjälp:</p>
<ul id="links">
<li><a href="https://fsfe.org/fellowship">Fellowship of FSFE</a></li>
<li><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></li>
<li>eller en av organisationerna i <a href="https://fsfe.org/about/fsfnetwork.html">Free Software Foundation-familjen</a></li>
</ul>
<h2>Om FSFE</h2>
<!--
# Translations of the following text can be found on https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html for many languages
-->
<p><a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSF Europe) är en icke-statligt organisation hängiven alla aspekter inom Fri Programvara i Europa. Tillgång till programvara bestämmer vem som får delta i ett digitalt samhälle. Friheterna att använda, kopiera, modifiera och vidaredistribuera programvara - som beskrivs i definitionen av <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.sv.html">Fri Programvara</a> - gör att all kan deltaga på lika villkor i informationsåldern. Att skapa medvetenhet kring dessa frågor, att säkerställa Fri Programvara politiskt och juridiskt samt att ge människor frihet genom att stödja utvecklingen av Fri Programvara är centrala frågor för FSF Europe, vilken grundades 2001 som den europeiska systerorganisationen till Free Software Foundation i USA.</p>
</body> </html>