Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

79 lines
8.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2017-02-01" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>Buletini i FSFE-së - shkurt 2017</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së - shkurt 2017</h1>
<h2 id="why-open-science-matters-and-the-fsfe's-position-on-horizon-2020">
Pse Shkenca e Hapur ka rëndësi dhe pozicioni i FSFE-së lidhur me Horizon 2020</h2>
<p>"Shkenca e Hapur" është një lëvizje e sapolindur që kërkon të bartë në fushën e shkencës katër liritë që ne praktikojmë në Software-in e Lirë.
Edhe pse ende në fillimet e veta, Shkenca e Hapur po tërheq gjithnjë e më tepër rëndësi nga vendim-marrësit. Në sytë e ministrave të financave të Bashkimit Europian, Shkenca e Hapur prodhon dhe përdor një sasi të madhe të Dhënash të Hapura, çka nga ana e vet ka potencial për përfitime të mëdha ekonomike. "European Cloud Initiative", për shembull, është pjesë e strategjisë së Komisionit Europian për Shkencën e Hapur, e menduar për krijimin e një <a href="https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-science">"ekonomie konkurruese të dhënash dhe dijeje në Europë"</a>. Ajo synon forcimin e pozitave të Europës në risitë që lidhen me të dhënat, ndaj edhe shihet të shndërrohet në pjesë të rëndësishme të Tregut të Përbashkët Dixhital Europian. Ose, me fjalët e OCDE-së: <a href="https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm">"Nxitja e ndarjes me të tjerët dhe ripërdorimit të të dhënave kërkimore duhet të prodhojë më tepër vlerë për paranë publike"</a>.</p>
<p>Me këtë në mendje, FSFE-ja synon që Software-i i Lirë të bëhet që në fillesë pjesë e kësaj fushe të sapolindur të Shkencës së Hapur Europiane. Ngaqë krejt puna kërkimore, përpunimi dhe arkivimi i të dhënave në kohën e sotme varen thellësisht nga software-i, ky është një shans për të kapur trenin dhe për ta përkufizuar Software-in e Lirë si parakusht për Shkencë të Hapur. Si një nga drejtimet e veprimeve, <a href="/news/2017/news-20170105-01">hartuam një dokument që shpreh pozicionin tonë, për vlerësim të brendshëm të Horizon 2020-s</a>, programi më i madh i ndërmarrë ndonjëherë nga BE-ja për kërkime dhe novacion, me gati 80 miliardë euro financim.</p>
<p><a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20170105-horizon2020-position-paper.pdf">Dokumenti i pozicionit të FSFE-së shpjegon se si Software-i i Hapur dhe Standardet e Hapura janë themelore për Shkencën e Hapur</a>, ndaj kërkojmë që krejt kërkimet e financuara me para publike në Europë detyrimisht të përdorin dhe zhvillojnë Software të Lirë dhe Standarde të Hapura. Me "European Cloud Initiative" në mendje, kërkojmë shprehimisht që <a href="/news/2017/news-20170105-01">"Të dhënat dhe depot e software-it, si dhe Planet e Administrimit të të Dhënave (DMP-të) duhet të funksionojnë me Software të Lirë, në mënyrë që të garantojnë hyrje pa pengesa në lëndën e tyre dhe ruajtje afatgjatë"</a>.</p>
<hr/>
<p>Ndihmonani të fuqizohemi dhe të arrijmë diçka gjatë 2017-s<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2017-02"> https://fsfe.org/join</a></p>
<hr/>
<h2 id="what-else-have-we-done?-inside-and-Outside-the-fsfe">Ç’kemi bërë tjetër? Brenda dhe Jashtë FSFE-së</h2>
<ul>
<li>Në mbështetje të kërkesave të dokumentit të pozicionit tonë që shkruam për vlerësimin e brendshëm të Horizon 2020-a (shihni më sipër), <a href="/news/2017/news-20170110-01">depozituam në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Europian një kërkesë <em>Lirie Informacioni</em></a> për të pyetur rreth përdorimit, zhvillimit dhe hedhjes në qarkullim të software-it (të Lirë) nën Horizon 2020. Do t’ju njoftojmë rreth çfarëdo përgjigjeje.</li>
<li><a href="/news/2017/news-20170109-01.html">Botuam raportin tonë vjetor</a> me vështrime mbi punën tonë me politikat, fushatat dhe veprimtaritë gjatë 2016-s, si dhe një parashikim rreth 2017-s.</li>
<li> Në gusht të 2016-s, <a href="/news/2016/news-20160817-01">FSFE-ja u bë pjesë e Bordit Këshillimor të Document Foundation-it</a>. Tani së fundi <a href="https://blog.documentfoundation.org/blog/2016/12/27/the-document-foundation-opens-libreoffice-certification-for-migrations-and-trainings-to-all-project-volunteers-to-members-of-not-for-profit-bodies-and-to-individuals-of-proven-competence/">Document
Foundation hapi Certifikimet LibreOffice për Migrime dhe Trajnime</a> për anëtarë të organizmave jofitimprurës që janë pjesë e Bordit Këshillimor, përfshi FSFE-në.</li>
<li><a href="/community/events/2016/summit/backsight">Botuam një raport për kuvendin e parë të FSFE-së</a> që u mbajt në shtator të 2016-s. Raporti përmban përsiatje, përshtypje, foto dhe planin e plotë, me lidhje te përshkrimi, diapozitiva dhe regjistrim video të çdo bisede, në pastë të tilla. Nëse ju shpëtoi nga sytë kuvendi, ky raport është shansi juaj për t’u njohur me të.</li>
<li><a href="https://events.ccc.de/congress/2016/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">Asambleja e FSFE-së gjatë edicionit të 33-të të Chaos Communication Congress (33C3)</a> qe një sukses i madh, falë ekipit tonë tejet të motivuar që u përkujdes për stendën dhe cilësisë së lartë të 21 sesioneve gjatë tri ditëve që u realizuan nga organizatorët. <a href="http://blog.3rik.cc/2017/01/worked-for-us-thank-you-33c3/">Për një ide më të qartë, lexoni raportin e Erikut dhe shihni fotot</a>.</li>
<li>Si çdo vit, nëpunës të FSFE-së dhe mjaft anëtarë të ekipit do të jenë të pranishëm në FOSDEM, ku do të kemi edhe një stendë të madhe <a href="https://fosdem.org/2017/practical/transportation/">në godinën K</a>. Nëse vini në FOSDEM, shfrytëzoni rastin të njiheni me FSFE-në ose anëtarë individualë.</li>
<li><a href="http://bcnfs.org/">"Barcelona Free Software"</a> është një grup vendor në Barcelonë dhe një hapësirë e lirë për programues dhe përdorues që e duan Software-in e Lirë. Në vijim të një vendimi të ekipit në fund të 2016-s, Barcelona Free
Software tani është një <a href="/associates/associates">organizëm shok i FSFE-së</a>.</li>
<li>Do të donit të punonit me ne në FSFE ose njihni dikë që mund të donte? <a href="/news/2017/news-20170116-01">Për 2017-n,
po kërkojmë për stazhierë të rinj studentë</a> që të bëhen pjesë e ekipit tonë dhe që duan të njohin një botë plot Software të Lirë.</li>
</ul>
<h2 id="get-active">Aktivizohuni</h2>
<p>14 shkurti është dita "E dua Software-in e Lirë", dita për t’i thënë faleminderit gjithkujt pas Software-it të Lirë. Përdoreni këtë rast për të shfaqur dashurinë tuaj për programin tuaj të parapëlqyer Software i Lirë dhe hidhni një sy që më parë faqes së fushatës tonë për ide dhe frymëzim: <a href="http://www.ilovefs.org">http://www.ilovefs.org</a></p>
<h2 id="good-free-software-news">Lajme të Mira nga Software i Lirë</h2>
<p><a href="https://en.ogpsummit.org/paris-declaration/">Deklarata e Parisit mbi Qeverinë e Hapur</a>, e paraqitur për herë të parë gjatë OGP Paris Summit dhjetorin e kaluar, synon vendosjen e bashkëpunimit mes vendeve dhe shoqërive civile gjatë 2017-s. Deklarata përbëhet nga 21 pika veprimi kolektiv, me <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/paris-declaration-promote-collective-actions-open-government">realizimin e prokurimit të hapët publik dhe formimin e politikave të efektshme të Software-it të Lirë</a> mes tyre.</p>
<h2 id="help-us-to-improve-our-newsletter"> Ndihmonani të përmirësojmë buletinin tonë</h2>
<p>
Keni përshtypjen se na kanë shpëtuar ca lajme, ose do të donit të shfaqej në buletinin tonë një lajm i caktuar? Ju lutemi, ide të tilla dhe çfarëdo përshtypjesh të tjera na i jepni me shkrim te <email>newsletter@fsfe.org</email>
</p>
<p>
Falënderojmë krejt
<a href="/contribute/contribute.html">vullnetarët</a>,
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nltr16">anëtarët shok</a>
dhe
<a href="/donate/thankgnus.html">korporatat dhuruese</a>
që bëjnë të mundur punën tonë,
</p>
<p>
redaktorët tuaj Erik Albers, Olga Gkotsopoulou dhe Fernando Sanjurjo,
<a href="/">FSFE</a>
</p>
<hr/>
<p>Ndihmonani të fuqizohemi dhe të arrijmë diçka gjatë 2017-s<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2017-02"> https://fsfe.org/join</a></p>
<hr/>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2017-02"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
</html>