Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

82 lines
4.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-11-04">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>FSFE-ja parashtron komentet mbi Strategjinë e Komisionit Europian mbi Tregun e Përbashkët Dixhital</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>FSFE-ja parashtron komentet mbi Strategjinë e Komisionit Europian mbi Tregun e Përbashkët Dixhital</h1>
 9. <p>Komisioni Europian ka vendosur ta sjellë
 10. tregun e përbashkët të BE-së në formë për epokën dixhitale, duke adoptuar
 11. <a href="http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf">“Një Strategji për një Treg të Përbashkët Dixhital”</a> që synon heqjen e pengesave
 12. rregullatore mes 28 tregjeve të ndryshëm kombëtare.
 13. Sipas Komisionit, një Treg i vërtetë i Përbashkët Dixhital (TPD)
 14. mund të arrihet duke ndërmarrë veprimet vijuese:</p>
 15. <p>
 16. <ul>
 17. <li>Dixhitalizim i industrisë si një sistem i mençur industrial
 18. në mënyrë që krejt sektorët industrialë të jenë në gjendje të integrojnë
 19. teknologji të reja.</li>
 20. <li>Krijim standardesh dhe ndërveprueshmërie në fusha të tilla si
 21. "Interneti i Gjërave", siguria kibernetike, <em>big data</em>, dhe "reja".</li>
 22. <li>Fillimi i nismave mbi "rrjedhën e lirë të të dhënave" dhe një
 23. Re Europiane Shkence të Hapur si katalizatorë për rritje, risim dhe
 24. dixhitalizim.</li>
 25. <li>Çlirimi i përfitimeve nga e-shërbime të cilësisë së lartë dhe
 26. shpënia më tej e aftësive dixhitale.</li>
 27. </ul>
 28. </p>
 29. <p>FSFE-ja beson se Software-i i Lirë është një parakusht thelbësor për
 30. TPD-në dhe mund të furnizojë potencialin rinovues të dëshiruar për të cilin
 31. ka nevojë Europa që të mund të jetë e suksesshme në konkurrencë në
 32. tregun mbarëbotëror të TIK-ut. Software i Lirë do të ndihmojë të arrihen
 33. shumica e objektivave të vendosura nga Komisioni për arritjen e një tregu
 34. të vërtetë të përbashkët dixhital. Në veçanti:</p>
 35. <p>
 36. <ol>
 37. <li>Duke ofruar mjete për përdorim, ndarje me të tjerët, studim dhe përmirësim
 38. të software-it <strong>Software-i i Lirë është thelbësor në dixhitalizimin
 39. e krejt sektorëve të industrisë</strong>, ngaqë hyrja
 40. në të është e lehtë dhe lejon që teknologjisë dhe shërbimeve
 41. dixhitale t’u jepet formë sipas nevoja specifike të krejt
 42. aktorëve në industri të ndryshme.</li>
 43. <li>Që të arrihet ndërveprueshmëria sa më e gjerë mes
 44. shërbimesh të cilat bizneset mund t’i përdorin dhe
 45. të bazohen mbi to, <strong>Europa ka nevojë për standarde
 46. që janë të hapura, minimale dhe të sendërtueshme përmes
 47. Software-it të Lirë</strong>. Që fusha të tilla si "Interneti
 48. i Gjërave", "reja" dhe <em>big data</em> të jenë në gjendje të jenë
 49. të ndërveprueshme mes sektorësh të industrisë, Software-i i Lirë
 50. duhet të sendërtohet në to sa më herët që të jetë e mundur.</li>
 51. <li><strong>Software-i i Lirë nxit të menduarit dixhital</strong> dhe promovon
 52. kërkimin, dhe këto të dyja do të ofrojnë e-shërbime të cilësisë
 53. së lartë dhe, më e rëndësishmja, do të thellojnë përmes arsimit
 54. aftësitë e përparuara dixhitale.</li>
 55. </ol>
 56. </p>
 57. <p>Prandaj, FSFE-ja i kërkon Komisionit t’i ketë parasysh rekomandimet tona
 58. gjatë punës për arritjen e objektivave të theksuar në strategjinë
 59. për një Treg të Përbashkët Dixhital, dhe të heqë pengesat për
 60. adoptimin më të gjerë të mundshëm të Software-it të Lirë në politikat e BE-së. </p>
 61. <p>Ju lutemi, lexoni <strong><a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20151029-fsfe-dsm-comments.pdf">vlerësimin e plotë nga FSFE-ja të Strategjisë për një Treg të Përbashkët Dixhital</a></strong>.</p>
 62. </body>
 63. <tags>
 64. <tag key="front-page"/>
 65. <tag key="digital-single-market">Treg i Përbashkët Dixhital</tag>
 66. <tag key="policy">Policy</tag>
 67. <tag key="european-commission">Komisioni Europian</tag>
 68. <tag key="public-administration">Administratë Publike</tag>
 69. </tags>
 70. </html>