Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

37 lines
3.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2014-12-19">
<version>1</version>
<head>
<title>EU će finansirati pregled koda slobodnog softvera</title>
</head>
<body>
<h1 class="p-name" id="eu-to-fund-free-software-code-review">EU će finansirati pregled koda slobodnog softvera</h1>
<p>Evropski parlament odobrio je odobrio finansiranje nekoliko projekata vezanih za slobodni softver i privatnost. U <a href="http://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB2/2015/en/SEC03.pdf">budžetu EU za 2015. godinu</a>, koji je Evropski parlament <a href="http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141027STO76315/html/Parliament-approves-EU-budget-for-2015-and-a-top-up-for-2014">usvojio</a>
17. decembra, poslanici su namenili i do milion evra za projekat revizije programa slobodnog softvera koje trenutno koriste Evropska komisija i Parlament, kako bi se otkrile i ispravile bezbednosne greške.</p>
<p>Iako su ove institucije čvrsto povezane sa neslobodnim formatima, veći deo njihove infrastrukture temelji se na slobodnom softveru.</p>
<blockquote>
<p>„Ova odluka je dočekana sa velikim odobravanjem” izjavio je Karsten Gerlof, predsednik FSFE. „Kao i većina državnih organa, evropske institucije se dosta oslanjaju na slobodni softver u svojim svakodnevnim poslovima. Pozitivno je što će Parlament i Komisija uložiti bar malo u poboljšanje kvaliteta i programe koje koriste.”</p>
</blockquote>
<p>Generalni direktorat Evropske komisije za informatiku (DIGIT) biće zadužen za uvođenje pilota, koji su predložili poslanici Evropskog parlamenta Julija Rida (Nemačka Piratska partija) i Maks Anderson (Partija Zelenih). FSFE podstiče Komisiju na blisku saradnju sa programerima za razvoj „upstream” projekata. EK bi trebalo da objavi rezultate revizije što pre i doprinese bilo kakvim poboljšanjima koje uvede u „upstream” projekte.</p>
<p>Budžet takođe navodi i projekat koji bi šifrovao komunikaciju između samih institucija EU, koji će biti finansiran sa 500 hiljada evra, kao i pilot koji koristi slobodni softver i otvorene standarde kako bi se omogućilo članovima građanskog društva da učestvuju u zakonodavstvu, poboljšanjem AT4AM, softvera koji poslanici Evropskog parlamenta koriste za nacrte zakona, a koji je Parlament <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/07/18/helping-the-european-parliament-to-release-its-own-free-software/">objavio kao slobodni softver</a>. U planu je još jedan projekat koji će omogućiti Evropskoj komisiji da dokumente koji nisu označeni kao poverljivi automatski učini dostupnim javnosti. </p>
<blockquote>
<p>„U celosti gledano, ovi projekti predstavljaju prvi korak ka transparentnijem kreiranju politike u Evropi” , rekao je Gerlof. „Nastavićemo da sarađujemo sa Komisijom I Parlamentom kako bismo im pomogli na putu ka doslednijem I uspešnijem učešću u zajednici slobodnog softvera.”</p>
</blockquote>
<p class="hide">
Media contact: <br/>
Karsten Gerloff <br/>
Mail: gerloff@fsfe.org <br/>
tel.: +49 176 9690 4298
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="openstandards">Open Standards</tag>
<tag key="european-parliament">European Parliament</tag>
<tag key="european-commission">European Commission</tag>
<tag key="funding"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
<translator>Marija Šaban</translator>
</html>