Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

38 lines
2.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2012-01-10">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE-ja fton për propozime për Çmimin mbi Lirinë e Dokumenteve</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE-ja fton për propozime për Çmimin mbi Lirinë e Dokumenteve</h1>
<p>Këtë vit, për herë të katërt, the <a href="/">Free Software Foundation Europe (FSFE)</a> do të japë më 28 mars 2012 <strong>Çmimin mbi Lirinë e Dokumenteve</strong>. Me Çmimin mbi Lirinë e Dokumenteve, FSFE-ja dhe <a href="http://www.ffii.de">FFII</a> dëshirojnë të nderojnë institute ose ndërmarrje që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në përhapjen dhe përdorimin e Standardeve të Hapura. Çmimin mbi Lirinë e Dokumenteve jepet çdo vit gjatë Ditës së Lirisë së Dokumenteve, dita ndërkombëtare që kremton rëndësinë e Standardeve të Hapura</p>
<p>Fitues të mëparshëm të Çmimit mbi Lirinë e Dokumenteve kanë qenë <a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release-de/2008q1/000124.html">më 2008
Auswärtige Amt (Zyra Federale e Punëve të Jashtme Gjermane)</a> për riorganizimin e saj dhe përdorimin e Formatit të Hapur të Dokumenteve (ODF), më <a
href="/news/2010/news-20100324-01.html">2010 Deutschlandradio për
ofrimin e Ogg-Vorbis-Streams</a> dhe më <a
href="/news/2011/news-20110330-01.html">2011 faqja web Tagesschau për ofrimin e videove të veta në Formatin OGG Theora</a>.</p>
<p>Këtë vit FSFE-ja ofron mundësinë që cilido të propozojë kandidatin e vet për Çmimin mbi Lirinë e Dokumenteve. Nëse dini një institucion ose ndërmarrje që dallohet për përdorimin dhe sendërtimin e Standardeve të Hapura, ju lutemi, na dërgoni një email - përfshi arsyet e propozimit tuaj - e shumta deri më <strong>1 shkurt</strong> te <em><a href="mailto:germany@lists.fsfe.org">germany@lists.fsfe.org</a></em>.</p>
</body>
<tags>
<tag key="de"/>
<tag key="dfd">Dita e Lirisë së Dokumenteve</tag>
<tag key="dfd">Çmimi mbi Lirinë e Dokumenteve</tag>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->