Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

317 lines
8.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Ordliste - Informasjon for oversettere</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Ordliste for oversettere</h1>
 9. <h2>Spesielle begreper og deres oversettelser</h2>
 10. <p>
 11. Vi forsøker å anvende de samme oversettelsene av de følgende
 12. engelskspråklige begrepene for å sikre konsekvent språkbruk.
 13. </p>
 14. <p>
 15. Forslag til bedre oversettelser mottas med takk. Nøl ikke med <a
 16. href="mailto:ato@fsfe.org">å ta kontakt med de norske
 17. oversetterne</a>.
 18. </p>
 19. <table class="wordlist">
 20. <tr>
 21. <th>Engelsk</th>
 22. <th>Norsk (bokmål)</th>
 23. <th>Bemerkning</th>
 24. </tr>
 25. <tr>
 26. <td>associate organisation</td>
 27. <td>tilknyttet organisasjon</td>
 28. <td>&#160;</td>
 29. </tr>
 30. <tr>
 31. <td>chapter</td>
 32. <td>avdeling</td>
 33. <td>I betydningen av en juridisk enhet (<em>legal entity</em>) av FSFE).</td>
 34. </tr>
 35. <tr>
 36. <td>compulsory licensing</td>
 37. <td>obligatorisk lisensiering</td>
 38. <td>&#160;</td>
 39. </tr>
 40. <tr>
 41. <td>contributor</td>
 42. <td>bidragsyter</td>
 43. <td>(Navnet på et sponsornivå.)</td>
 44. </tr>
 45. <tr>
 46. <td>coordinator</td>
 47. <td>koordinator</td>
 48. <td>Koordinator av et prosjekt eller et landslag av FSFE)</td>
 49. </tr>
 50. <tr>
 51. <td>copyright</td>
 52. <td>copyright</td>
 53. <td>
 54. Det er misvisende å bruke <em>opphavsrett</em> eller
 55. <em>kopirett</em> i dette tilfellet; <em>copyright</em> er ett
 56. bestemt, spesielt fenomen.
 57. </td>
 58. </tr>
 59. <tr>
 60. <td>deputy coordinator</td>
 61. <td>assisterende koordinator</td>
 62. <td>Varakoordinator for et prosjekt eller et landslag av FSFE.</td>
 63. </tr>
 64. <tr>
 65. <td>Directorate-General (DG)</td>
 66. <td>generaldirektoratet</td>
 67. <td>EU-kommisjonens <a
 68. href="http://no.wikipedia.org/wiki/Generaldirektorat">
 69. tjenesteavdelinger</a></td>
 70. </tr>
 71. <tr>
 72. <td>Executive Director</td>
 73. <td>administrerende direktør</td>
 74. <td>daglig leder</td>
 75. </tr>
 76. <tr>
 77. <td>European Commission</td>
 78. <td>Europakommisjonen</td>
 79. <td>EU-kommisjonen</td>
 80. </tr>
 81. <tr>
 82. <td>European Council</td>
 83. <td>Det europeiske råd</td>
 84. <td>
 85. <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Det_europeiske_r%C3%A5d">
 86. Det europeiske råd</a> må ikke forveksles med
 87. <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Europar%C3%A5det">
 88. Europarådet</a> eller
 89. <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5det_for_Den_europeiske_union">
 90. Rådet for Den europeiske union</a>
 91. </td>
 92. </tr>
 93. <tr>
 94. <td>European Court</td>
 95. <td>EU-domstolen</td>
 96. <td>&#160;</td>
 97. </tr>
 98. <tr>
 99. <td>European Patent Office</td>
 100. <td>Det europeiske patentverket</td>
 101. <td>&#160;</td>
 102. </tr>
 103. <tr>
 104. <td>executive commitee</td>
 105. <td>styre, komité, sentralstyre, bestyrelse, e.l.</td>
 106. <td>Avhenger av sammenhengen.</td>
 107. </tr>
 108. <tr>
 109. <td>extended executive commitee</td>
 110. <td>utvidet-</td>
 111. <td>Avhenger av sammenhengen, se <em>executive commitee</em>.</td>
 112. </tr>
 113. <tr>
 114. <td>Fellow</td>
 115. <td>Medlem</td>
 116. <td>
 117. <p>
 118. Bør påpekes at dette gjelder et medlem av
 119. <em>Fellowship</em>, ikke FSFE.
 120. </p>
 121. <p>
 122. Synonymer: Bror, felle, kamerat, følgesvenn, kollega, medlem
 123. (av et selskap), lagsmann, stipendiat, like, likemann,
 124. svenn, medhjelper.
 125. </p>
 126. </td>
 127. </tr>
 128. <tr>
 129. <td>Fellowship</td>
 130. <td>&#160;</td>
 131. <td>Fellesskap, sammenslutning, kameratskap, forening, selskap</td>
 132. </tr>
 133. <tr>
 134. <td>Free Software</td>
 135. <td>fri programvare</td>
 136. <td>&#160;</td>
 137. </tr>
 138. <tr>
 139. <td>Free Software community</td>
 140. <td>fri programvare-miljøet</td>
 141. <td>Alternativt <em>fri programvare-fellesskapet</em></td>
 142. </tr>
 143. <tr>
 144. <td>Freedom Party</td>
 145. <td>frihetsfest</td>
 146. <td>I hvilken sammenheng brukes dette?</td>
 147. </tr>
 148. <tr>
 149. <td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
 150. <td>&#160;</td>
 151. <td>
 152. «FSF Europe» er ikke i bruk lenger. Avhengig av sammenhengen
 153. bruker vi "FSFE" eller "Free Software Foundation Europe"
 154. </td>
 155. </tr>
 156. <tr>
 157. <td>General Assembly (GA)</td>
 158. <td>Generalforsamlingen</td>
 159. <td>Det høyeste organet i FSFE.</td>
 160. </tr>
 161. <tr>
 162. <td>GNU Project</td>
 163. <td>GNU-prosjektet</td>
 164. <td>Legg merke til bindestreken og liten forbokstav i siste ord.</td>
 165. </tr>
 166. <tr>
 167. <td>hub</td>
 168. <td>Sentralkontoret</td>
 169. <td>
 170. I betydningen av den sentrale juridiske enheten av FSFE, som
 171. motsetning til avdelingene.
 172. </td>
 173. </tr>
 174. <tr>
 175. <td>“intellectual property”</td>
 176. <td>«intellektuell eiendom»</td>
 177. <td>Skal alltid i anførselstegn!</td>
 178. </tr>
 179. <tr>
 180. <td>mailing list</td>
 181. <td>e-postliste</td>
 182. <td>Legg merke til bruken av bindestrek og sammenbindingen av ordene.</td>
 183. </tr>
 184. <tr>
 185. <td>non-profit</td>
 186. <td>idéel</td>
 187. <td>&#160;</td>
 188. </tr>
 189. <tr>
 190. <td>patron</td>
 191. <td>beskytter</td>
 192. <td>Navnet på et sponsornivå.</td>
 193. </tr>
 194. <tr>
 195. <td>President of the FSFE</td>
 196. <td>President av FSFE</td>
 197. <td>&#160;</td>
 198. </tr>
 199. <tr>
 200. <td>sister organisation</td>
 201. <td>søsterorganisasjon</td>
 202. <td>&#160;</td>
 203. </tr>
 204. <tr>
 205. <td>smart card</td>
 206. <td>krypteringskort</td>
 207. <td>Fellesskapskortet</td>
 208. </tr>
 209. <tr>
 210. <td>software patent</td>
 211. <td>programvarepatent</td>
 212. <td>&#160;</td>
 213. </tr>
 214. <tr>
 215. <td>supporter</td>
 216. <td>støttespiller</td>
 217. <td>Navnet på et sponsornivå.</td>
 218. </tr>
 219. <tr>
 220. <td>sustaining contributor</td>
 221. <td>langtidsstøttespiller</td>
 222. <td>Navnet på et sponsornivå.</td>
 223. </tr>
 224. <tr>
 225. <td>trademark</td>
 226. <td>varemerke</td>
 227. <td>&#160;</td>
 228. </tr>
 229. <tr>
 230. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 231. <td>FNs verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet</td>
 232. <td>&#160;</td>
 233. </tr>
 234. <tr>
 235. <td>volunteer</td>
 236. <td>frivillig</td>
 237. <td>Folk som arbeider for FSFE i fritiden sin.</td>
 238. </tr>
 239. </table>
 240. <h2>Standardtekster</h2>
 241. <h3>For Free Software Foundation Europe</h3>
 242. <h4>Pressemeldinger, bunntekst</h4>
 243. <pre>
 244. Om Free Software Foundation Europe
 245. Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell frivillig organisasjon
 246. som er aktiv i mange europeiske land, og som er involvert i en rekke
 247. globale aktiviteter. Deltagelse i det digitale samfunn er avhengig av
 248. tilgang til programvare. For å sikre lik deltakelse i informasjonsalderen,
 249. så vel som konkurransefrihet, søker Free Software Foundation Europe å
 250. fremme fri programvare, definert av frihetene til å bruke, studere, endre
 251. og kopiere. FSFE, som ble stiftet i 2001, har som sine mest sentrale
 252. kampsaker å skape oppmerksomhet om disse sakene, å sikre fri programvare
 253. både politisk og juridisk, og å gi folk frihet ved å støtte utvikling av
 254. fri programvare.
 255. https://fsfe.org/
 256. </pre>
 257. <h4>Nyhetsbrev, bunntekst</h4>
 258. <pre>
 259. Du finner en liste over alle FSFEs nyhetsbrev på
 260. https://fsfe.org/news/newsletter.no.html
 261. </pre>
 262. <h4>E-postsignatur for mange medlemmer</h4>
 263. <pre>
 264. Bli med i Fellesskapet og beskytt din frihet! (https://my.fsfe.org/donate)
 265. </pre>
 266. <h3>For Aksjonsgruppen for frihet</h3>
 267. <h4>Pressemeldinger, bunntekst</h4>
 268. <pre>
 269. Om Aksjonsgruppen for frihet
 270. Aksjonsgruppen for frihet er en undergruppe av Free Software Foundation
 271. Europe som arbeider for å hjelpe folk å forstå fri programvare-lisensering
 272. og mulighetene dette bringer med seg. Vi tilbyr opplæringsmuligheter, leder
 273. større arbeid med infrastruktur og håndterer FSFEs juridiske saker.
 274. Våre mål er å spre kunnskap om de juidiske sidene ved fri programvare, å
 275. sikre fri programvare-prosjekters interesser, å knytte til oss eksperter
 276. på disse områdene og å hjelpe andre grupper å nå lignende mål.
 277. Vi tror på en positiv, konstruktiv dialog og søker hele tiden å bygge
 278. opp om den langsiktige bærekraften til fri programvare.
 279. </pre>
 280. </body>
 281. </html>
 282. <!--
 283. Local Variables: ***
 284. mode: xml ***
 285. End: ***
 286. -->