Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

90 lines
3.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>PDFreaders - Model letter</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="pdfreaders.html">Free Software PDF Readers</a></p>
<h1>Model letter to contact the institutions</h1>
<!-- Commented to remove references to FSFE
<p class="image half">
<img src="/graphics/logo.png" alt="FSFE logo" />
</p>
<p class="half last">
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Linienstr. 141<br/>
10115 Berlin<br/>
Germany
</p>
-->
<p class="half last">
Your name<br/>
Your address<br/>
Your city<br/>
Your country
</p>
<p>
Name of the institution<br/>
Postal address<br/>
Country
</p>
<p>Szanowni Państwo!</p>
<p>Otrzymaliśmy informację iż Państwa instytucja reklamuje własnościowe
oprogramowanie. Obecnie zalecają Państwo użytkownikom Państwa strony
ściągnięcie zamkniętego czytnika PDF <var>PDFREADER</var> firmy
<var>COMPANY</var> (dla przykładu pod adresem <var>URL</var>). Pomimo, że
program ten jest darmowy, jest to promowanie konkretnej firmy, tak samo jak
reklamowanie darmowej jazdy próbnej samochodem jest promowaniem producenta
pojazdu. Polecając konkretny czytnik PDF, faworyzują zatem Państwo jedną
firmę, co wpływa negatywnie na konkurencyjność na rynku oprogramowania.</p>
<p>Proponujemy usunięcie tej reklamy. Pod adresem
2 years ago
https://fsfe.org/activities/pdfreaders/petition.html znajdą Państwo listę
organizacji, firm i osób prywatnych, które podpisały „Petycję w sprawie
usunięcia reklam własnościowego oprogramowania ze stron instytucji
publicznych” i tym samym popierają to żądanie. Przestrzegając otwartego
standardu PDF, zagwarantują Państwo, że Państwa dokumenty będą mogły być
odczytane przez dowolny program implementujący standard PDF, niezależnie
od producenta. Jeżeli chcą Państwo pomóc odwiedzającym Państwa stronę,
proponujemy wypisanie kilku różnych czytników PDF i poprzedzić listy
sformułowaniem: „aby otworzyć ten plik PDF potrzebny jest czytnik
PDF. Możesz ściągnąć jeden z poniższych programów (lista nie jest
kompletna)”. Rozwiązania te są bardziej uczciwe od rekomendowania
czytnika konkretnej firmy.</p>
<p>Pod adresem http://www.pdfreaders.org znajdą Państwo linki do kilku
przykładowych czytników PDF, do których odnośniki mogą Państwo umieścić
na stronie. Wszystkie programy tam wymienione są wolnym
opregramowaniem, co oznacza, że każdy ma prawo używać ich w dowolnym
celu, analizować jak działają, dzielić się nimi z innymi i ulepszać je.
Są to czytniki niezwiązane, z żadnym konkretnym producentem, dzięki
czemu dowolna firma może dostosowywać te programy do własnych potrzeb
i sprzedawać je jako część oferowanych usług.</p>
<p>Jeżeli mają Państwo pytania lub chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej
o wolnym oprogramowaniu lub otwartych standardach, jesteśmy gotowi, aby
Państwu pomóc.</p>
<p>Z poważaniem<br/>
<!-- Commented out to remove references to FSFE
Karsten Gerloff<br/>
Prezydent Free Software Foundation Europe</p>
-->
Your signature </p>
</body>
</html>