Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

474 lines
24 KiB

1 year ago
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Fòrum pel Govern d'Internet (FGI) - Programari Sobirà, per Georg Greve</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <center>
 9. <h1>Programari Sobirà</h1>
 10. <h2>Estàndards oberts, Programari Lliure, i l'Internet</h2><br />
 11. </center>
 12. <div align="right">
 13. <a href="/about/people/greve/greve.html">Georg C.F. Greve</a><br />
 14. Free Software Foundation Europa (FSFE), President<br />
 15. escrit per <a href="http://www.intgovforum.org/contributions_for_1st_IGF.htm" target="_blank">contribucions substancials al primer FGI</a>
 16. </div>
 17. <center>
 18. [<a href="SovereignSoftware.pdf">Versió en PDF, en anglès, 91k</a>]
 19. </center>
 20. <h2>Introducció</h2>
 21. <p>Les qüestions de programari són qüestions de poder i donen forma de manera
 22. fonamental a les societats en què vivim. Fins i tot per a aquells que no han seguit temes
 23. de política digital abans, això va esdevenir evident incrementalment durant tota
 24. la <a href="/activities/wsis/">Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació
 25. de les Nacions Unides (CMSI)</a>. Dues preguntes fonamentals caracteritzen
 26. aquest camp de batalla: Qui controla les vostres dades? Qui controla el vostre
 27. ordinador?</p>
 28. <p>La primera pregunta es resol generalment al voltant dels estàndards oberts i,
 29. particularment, de com s'han de definir i defensar. Tots els jugadors en el
 30. camp parlen a favor dels estàndards oberts, però alguns d'ells voldrien que aquest terme
 31. s'entengués de manera que encara controlin les vostres dades i retinguin el
 32. poder de bloquejar els competidors a voluntat.</p>
 33. <p>La segona pregunta ha estat una de les controvèrsies clau durant
 34. la CMSI, va ser altament controvertida durant el WGIG, i encara és
 35. controvertit durant el Fòrum pel Govern d'Internet (FGI). Aquesta
 36. qüestió és sobre els models de programari, privatiu contra lliure, i
 37. en el context de la CMSI s'ha polaritzat estranyament entre l'ànim de lucre i sense
 38. ànim de lucre.</p>
 39. <p>Això pot haver passat degut a la situació específica que les grans multinacionals
 40. del programari privatiu van seguir la CMSI intensament mentre que
 41. els grans proveïdors multinacionals de Programari Lliure generalment no hi van
 42. participar i per tant no hi van ser representats al CCBI. [<a name="ref1" href="#1">1</a>]</p>
 43. <h2>Estàndards Oberts</h2>
 44. <p>Havent-se pres ja des de fa uns quants anys com a comuns en la indústria
 45. de les tecnologies de la informació, els Estàndards Oberts només
 46. recentment s'han posicionat en el centre de de la política pública. Un
 47. dels llocs on això va passar és durant la CMSI, i serà d'una importància
 48. majúscula al Fòrum pel Govern d'Internet (FGI). Però, per què són tan
 49. importants els Estàndards Oberts?</p>
 50. <h3>Rerefons dels formats</h3>
 51. <p>Tots els ordinadors emmagatzemen i transmeten informació de manera codificada. Les
 52. codificacions solien ser representacions molt simples on certs valors numèrics
 53. expressaven un cert caràcter, per exemple. I mentre que la seva
 54. complexitat s'ha incrementat ràpidament amb la potència i complexitat
 55. dels ordinadors, sempre s'apliquen certes regles bàsiques.</p>
 56. <p>La primera regla important és que qualsevol elecció de codificació és
 57. arbitrària, i no una elecció natural. El número 33 pot representar la
 58. lletra «a» o la «z» depenent de la convenció per a aquest estàndard. No hi
 59. ha cap manera correcta de fer això, només hi ha maneres possibles.</p>
 60. <p>La segona regla important és que un cop les dades s'han codificat en un
 61. cert format, només es poden llegir amb programari que implementi aquest
 62. format, i l'implementi exactament. Fins i tot, petites desviacions de les
 63. convencions del format causaran fàcilment una corrupció massiva de les dades. Un exemple
 64. habitual, que normalment no provoca gaires danys, és la pèrdua del format
 65. en programes de processament de text. En el pitjor dels casos, les dades poden ser
 66. irecuperables.</p>
 67. <h3>Formats i la fallida del mercat</h3>
 68. <p>Des d'un punt de vista del mercat, una situació com aquesta generalment comporta
 69. una fallida del mercat: els clients que desen les seves dades en un format es
 70. troben ràpidament incapaços d'escollir un altre proveïdor que pugui
 71. implementar el mateix format, o pugui implementar-lo prou bé. Si l'única manera
 72. de migrar és perdent anys de dades, hi ha una lligadura molt
 73. efectiva del proveïdor que pràcticament fa impossible la possibilitat
 74. d'escollir programari d'acord amb els seus mèrits.</p>
 75. <p>Addicionament, els forts efectes de xarxa dominen el món actual dels ordinadors.
 76. Si una empresa ha invertit fort en una infraestructura d'escriptori en el
 77. passat i aquesta infraestructura usa certs protocols de comunicacions,
 78. s'enfronten a dues alternatives: agafar només aquest
 79. programari que implementa aquests protocols perfectament o deixar de banda la
 80. inversió i reemplaçar la infraestructura sencera, òbviament amb una alta
 81. inversió addicional.</p>
 82. <p>Un altre proveïdor que vulgui introduïr-se en aquest mercat s'enfronta amb una
 83. situació similar a la d'algú que es trobi en una habitació amb gent que parla
 84. un idioma estranger, sense cap diccionari ni ajuda sintàctica
 85. disponible. Els idiomes humans són col·leccions de decisions arbitràries com
 86. els formats d'ordinador i els protocols. No hi ha cap raó natural inherent
 87. per a anomenar taula a una taula, o anomenar cadira a una cadira. Per a algú
 88. que no parli aquest idioma i sense un diccionari o almenys
 89. algú que li vulgui explicar l'idioma, esdevé molt difícil la
 90. comunicació.</p>
 91. <p>En tecnologies de la informació, alguna gent ha estat capaç d'endevinar
 92. informació sobre aquests protocols i formats de fitxer simplement mirant com
 93. altres usen aquest llenguatge. D'això se'n diu anàlisi de protocol i d'alguna manera
 94. han ajudat a mitigar les influències negatives de les sistemàtiques
 95. explicades.[<a name="ref2" href="#2">2</a>] També
 96. és aquesta la raó per la qual alguns proveïdors dominants comencen a usar
 97. criptografia en els seus protocols, prevenint l'anàlisi de protocols
 98. en el futur.</p>
 99. <h3>Implicacions de la Política Pública</h3>
 100. <p>Tot això és òbviament un problema major per a la política pública per diverses
 101. raons i se n'ha parlat en diversos fòrums, per exemple al Parlament
 102. Danès per a la seva moció <b>B
 103. 103</b>[<a name="3" href="ref3">3</a>]
 104. en la qual s'elaboren les següents raons.</p>
 105. <h4>Política d'obtenció saludable</h4>
 106. <p>Òbviament, no és sostenible fer inversions que esdevindran
 107. subjectes als efectes explicats abans. No hi ha virtualment cap mercat
 108. ni un sol proveïdor en posició d'obviar tota la
 109. inversió. Com que això no està en línia amb els principis d'eficiència
 110. i d'obtenció de sostenibilitat del sector públic, aquestes situacions s'han
 111. d'evitar.</p>
 112. <h4>Protegir la democràcia dels efectes de xarxa</h4>
 113. <p>Els mateixos efectes de xarxa que es descriuen més amunt tenen lloc quan
 114. el programari necessita comunicar-se amb els ciutadans. Només els ciutadans que
 115. escollin el subministrador únic que implementa el protocol privatiu es podrien
 116. llavors comunicar amb la seva administració, violant el
 117. principi bàsic que els ciutadans siguin capaços de comunicar-se amb llibertat amb
 118. els seus governs. Usar formats i protocols privatius els forçaria
 119. a entrar en el mateix cercle viciós d'inversió i
 120. perills incrementals explicats abans.</p>
 121. <h4>Assegurar la lliure competència</h4>
 122. <p>Una situació com aquesta és òbviament contrària als principis de
 123. competència i mercats oberts i portarà ràpidament a una concentració
 124. del mercat i a un ofegament de la innovació. Com que això és contrari als
 125. objectius de qualsevol govern, els subministraments governmentals haurien de donar suport
 126. a mercats oberts i competitius.</p>
 127. <h4>Combinant efectes, assegurant l'accessibilitat</h4>
 128. <p>Amb mires a obtenir una administració més eficient, molts ajuntaments i
 129. diferents parts de l'administració comencen a unificar els recursos. Si
 130. això s'intenta amb formats privatius, normalment vol dir que,
 131. a no ser que totes les parts ja usin el mateix programari,
 132. es perdrà una inversió significativa d'una o de més
 133. administracions.</p>
 134. <p>A més, s'han de tenir en compte els dret de la gent
 135. amb discapacitats, que poden tenir requisits especials en programari que
 136. la implementació d'aquell format privatiu pot no complir. En aquesta
 137. situació, no hi haurà la possibilitat que la gent amb discapacitats es
 138. comuniquin amb els seus serveis governamentals.</p>
 139. <h4>Perspectives comercials i polítiques</h4>
 140. <p>Finalment, hi ha fortes qüestions polítiques amb l'emmagatzematge de dades en
 141. formats privatius. Què passa si aquestes dades esdevenen inaccessibles en el
 142. futur degut a problemes amb aquest subministrador en particular? Pot un govern
 143. refiar-se cegament i sense alternativa en la bona fe de qualsevol
 144. entitat comercial singular?</p>
 145. <h4>Aspectes comercials de llarg termini</h4>
 146. <p>També, juntament amb tot l'explicat, l'increment de l'oferta i la llibertat d'escollir
 147. en un mercat obert aportarà beneficis addicionals a llarg termini.</p>
 148. <h3><a name="os" />Què és un Estàndard Obert?</h3>
 149. <p>Hi ha diverses definicions de què ha de ser o no ha de ser
 150. considerat un Estàndard Obert. La ja mencionada moció danesa
 151. el descriu com a:<ul>
 152. <li>ben documentat amb la seva especificació completa disponible públicament</li>
 153. <li>implementable lliurement sense limitacions econòmiques, polítiques o legals
 154. en la implementació i ús, i </li>
 155. <li>estandarditzat i mantingut en un fòrum obert (una de les anomenades organitzacions de normalització) en un procés obert.</li>
 156. </ul></p>
 157. <p>Aquesta és relativament similar a la definició d'un Estàndard Obert per
 158. la Comissió Europea en el seu Marc d'Interoperabilitat
 159. Europea.[<a name="ref4" href="4">4</a>]</p>
 160. <p>Ambdues definicions van ser criticades pels proveïdors que s'aprofiten
 161. comercialment dels cicles de dependència explicats abans, així com
 162. les organitzacions que representen els seus interessos. L'argumentació habitual per
 163. a aquestes crítiques està generalmet orientada per les línies de patents que
 164. es van concedir sobre aquell format o protocol, i perquè el propietari de la patent
 165. pot escollir de generar profits de la llicència. L'eufemisme del dia
 166. per a això sol ser venda de llicències «Raonable i No Discriminatòria»
 167. (RIND).</p>
 168. <p>Això no és més que un eufemisme perquè les patents són, per la seva natura,
 169. monopolis limitats concedits per llei a una entitat singular. Aquesta entitat tindrà sempre
 170. l'última paraula en qualsevol disputa, i de fet hi ha molts casos
 171. de formats i protocols que es coneixen en teoria, però que
 172. romanen privatius degut a problemes de patents.</p>
 173. <p>Que tots els altres proveïdors que no tenen la patent estiguin en una
 174. posició igual de dolenta sembla, de fet, no discriminatori, però no
 175. canvia fonamentalment la balança de poder de la situació.</p>
 176. <p><b>Tots els
 177. formats i protocols són fonamentalment arbitraris per natura, però s'han
 178. de seguir precisament per tal que les dades emmagatzemandes a dins es puguin
 179. recuperar.</b></p>
 180. <h3>Els Estàndards a la pràctica</h3>
 181. <p>En teoria, les definicions de la Unió Europea o el Parlament
 182. Danès haurien de ser suficients per a definir un Estàndard Obert. A la pràctica,
 183. les coses s'han demostrat més complicades perquè la situació amb
 184. els formats privatius descrita abans és immensament favorable per al
 185. proveïdor en control d'aquell programari.</p>
 186. <p>De manera que, al final, un proveïdor privatiu amb una certa quantitat de penetració
 187. de mercat té un incentiu econòmic per a violar l'Estàndard Obert i
 188. fer que es torni un de privatiu de facto. Això, de fet, ha passat
 189. repetidament en la història. La investigació antimonopoli de la Comissió Europea
 190. contra Microsoft proporciona testimoni de com la desviació d'un Estàndard
 191. Obert (CIFS, el ''Common Internet File System'') va permetre Microsoft
 192. aprofitar l'avantatge del seu monopoli d'escriptoris en una quasi total dominació en el
 193. mercat de servidors de treball en grup. Això s'ha provat tant profitós que Microsoft
 194. sembla més inclinat a pagar milers de milions en multes que aturar aquesta
 195. pràctica.[<a name="ref5" href="#5">5</a>]</p>
 196. <p>Sovint, això també es fa canviant lleugerament la implementació de
 197. maneres que siguin difícils de traçar o es poden debatre dins dels límits de
 198. la interpretació humana, però assegurant-se que les implementacions d'altres
 199. proveïdors no s'integrin correctament. L'incentiu econòmic
 200. és enorme per a les empreses privatives que superen un cert
 201. llindar de mida.</p>
 202. <h3>Com mantenir un Estàndard Obert</h3>
 203. <p>L'única manera de prevenir aquesta mena de coses sembla que és afegir un
 204. criteri més a les definicions d'abans: «L'estàndard ha de tenir almenys
 205. una implementació en Programari Lliure i totes les implementacions que vulguin
 206. complir amb l'Estàndard Obert s'han d'assajar regularment amb la implementació
 207. o implementacions en Programari Lliure, que actuen com a base comuna de
 208. referència.».</p>
 209. <p>Com que el Programari Lliure[<a name="ref6" href="#6">6</a>] es defineix, entre
 210. d'altres maneres, per la llibertat d'estudiar la seva implementació, això permet
 211. tots els actors del mercat d'estudiar la referència base comuna no només
 212. en llenguatge d'especificació, sinó també en llenguatge, i els assajos regulars
 213. amb aquesta base poden ajudar a limitar les desviacions de l'Estàndard Obert.</p>
 214. <p>El Programari Lliure també proporciona les llibertats d'ús, modificació i
 215. distribució, per consegüent, la majoria de proveïdors també poden incloure simplement
 216. aquesta implementació en el seu propi programari, reduint així
 217. les barreres d'interoperabilitat.</p>
 218. <p>De manera que, encara que en teoria no hi ha cap connexió entre els Estàndards Oberts
 219. i el Programari Lliure, a la pràctica el Programari Lliure esdevé un component necessari
 220. per a mantenir uns Estàndards Oberts contra l'incentiu econòmic de
 221. privatitzar o desviar-se d'un Estàndard Obert.</p>
 222. <h3>Els Estàndards Oberts i la CMSI/FGI</h3>
 223. <p>Un bon exemple d'això és internet. Abans que internet esdevingués
 224. el que és ara, hi va haver diversos intents d'establir
 225. alguna cosa similar. Per què internet va tenir èxit? Perquè les
 226. implementacions dels protocols bàsics d'internet, com el TCP/IP, eren Programari
 227. Lliure i, consegüentment, disponibles igualment per a tothom.</p>
 228. <p>La World Wide Web va repetir aquesta història quan en Tim Berners-Lee va eliminar
 229. totes les patents dels protocols i formats, i es van implementar en
 230. Programari Lliure. Més del 60% del llocs web funcionen amb Apache,
 231. un dels molts servidors web de Programari lliure.</p>
 232. <p>Tristament, el llenguatge sobre Estàndards Oberts adoptat en la CMSI i
 233. subsegüentment usats en l'FGI podria no ser suficient per a construir
 234. alguna cosa com internet. Els formats i protocols sota aquesta
 235. definició poden ser subjectes a tots els efectes elaborats abans.</p>
 236. <p>Així que és important que el Fòrum pel Govern d'Internet (FGI) superi
 237. aquest llenguatge insuficient i treballi en un autèntic consens internacional
 238. que protegeixi internet de «l'horror de la privatització»
 239. en tots els seus protocols i formats. Els estàndards són blocs de construcció
 240. essencials d'internet -s'han de mantenir per tal que
 241. internet no caigui víctima d'el síndrome de la torre de Babel.</p>
 242. <h2>Programari Lliure</h2>
 243. <p>La connexió pràctica entre el Programari Lliure i els Estàndards
 244. Oberts ja s'han elaborat, però hi ha altres qüestions genuïnes del Programari Lliure,
 245. que no tenen una connexió directa amb els Estàndards Oberts.
 246. Aquestes són qüestions de model de programari i, finalment, del
 247. control sobre el nostre propi ordinador.</p>
 248. <p>El Programari Lliure és programari que dóna tots els usuaris i desenvolupadors les
 249. següents quatre llibertats:<ul>
 250. <li>La llibertat d'executar el programa, per a qualsevol propòsit.</li>
 251. <li>La llibertat d'estudiar com funciona el programa, i adaptar-lo a les vostres necessitats.</li>
 252. <li>La llibertat de fer i redistribuir còpies.</li>
 253. <li>La llibertat de millorar el programa, i publicar les millores.</li>
 254. </ul></p>
 255. <p>És important de fer notar que qualsevol d'aquestes activitats pot ser
 256. comercial. De fet, hi ha grans empreses internacionals per a les quals el
 257. Programari lliure és un negoci molt profitós, IBM, SUN i HP
 258. entre elles.[<a name="ref7" href="#7">7</a>]</p>
 259. <h3>La diferència de models de programari</h3>
 260. <p>De manera que comercialment no hi una línia divisòria entre programari lliure
 261. i privatiu. En l'última abstracció, la qüestió dels models de programari
 262. deriva en una pregunta fonamental: Qui té el control sobre el programari
 263. que s'executa al nostre ordinador?</p>
 264. <p>Amb el programari privatiu, aquest és sempre i exclusivament el
 265. propietari del programari. El propietari de l'ordinador generalment obté
 266. alguns permisos per a certs propòsits, però aquests normalment es poden
 267. revocar i l'usuari mai té ni controla el programari de cap
 268. manera significativa. Amb el Programari Lliure, l'usuari està al càrrec i
 269. controla el seu propi programari.</p>
 270. <p>Aquest canvi de poder de «un sobre tota la resta» a «cadascú sobre ell
 271. mateix» afecta fonamentalment com funciona l'economia nacional, les empreses,
 272. la ciència, l'educació, la política i la societat en el seu conjunt. Una
 273. elaboració completa d'aquests aspectes estaria més enllà de la intenció d'aquest article,
 274. així que ens limitarem a uns pocs aspectes seleccionats de governació i
 275. sobirania.</p>
 276. <h3>Una qüestió de control</h3>
 277. <p>Malgrat que sembla una òbvia falsedat, hi ha la creença
 278. amplement comuna que l'usuari controla el seu ordinador. En
 279. realitat, només el programari és qui controla l'ordinador,
 280. agafant algunes indicacions de l'usuari si està programat així. Aquesta és una
 281. distinció fonamental, perquè deixa clar que només
 282. controlant el programari poden controlar els usuaris el que realment fan
 283. els seus ordinadors.</p>
 284. <p>Hi ha molts exemples de programari que ho fan secretament, i
 285. sense el coneixement de l'usuari. Un exemple recent inclou una peça
 286. de programari que ve amb els CD de SONY i que informa SONY cada cop que
 287. s'escolta el CD, i en quina màquina. Tot això passava sense
 288. signes visibles a l'ordinador, i sense cap informació ni
 289. acceptació per part de l'usuari. De fet, l'usuari va ser falsament informat per SONY
 290. que això <b>no</b> passava fins que algú va ser capaç de provar que
 291. el que deien no era cert.[<a name="ref8" href="#8">8</a>]</p>
 292. <p>Hi ha històries semblants per a diverses solucions de programari
 293. privatiu, incloent-hi programari de col·laboració i conferència que deien
 294. que era segur i altament xifrat i segurament usat per
 295. governs per a activitats confidencials per tot el món.</p>
 296. <p>Com que no hi ha cap manera de conèixer amb seguretat què fa el programari
 297. a no ser que tingueu el control complet sobre ell, l'Agència Alemana per a la Seguretat
 298. en la Tecnologia de la Informació (BSI) té una recomanació pel Programari
 299. Lliure.[<a name="ref9" href="#9">9</a>] De fet, les ambaixades alemanes
 300. de tot el món estan connectades en xarxa amb el Govern Alemany mitjançant Programari
 301. Lliure, usant la caixa SINA, basada en GNU/Linux.[<a name="ref10"
 302. href="#10">10</a>] </p>
 303. <h3>Qüestions de mandat polític</h3>
 304. <p>Encara que hi ha hagut un moviment considerable sobre aquest assumpte, els
 305. Estàndards Oberts a l'administració pública encara siguin una rara excepció. I
 306. en el món privatiu, que encara és la norma de molts governs,
 307. generalment només un subministrador pot proveir programari capaç
 308. d'accedir a aquestes dades i processos. Així que, efectivament, molts dels
 309. processos governamentals i de l'administració estan controlats per programari
 310. que al seu torn el controla un sol subministrador sobre el qual el govern no té
 311. cap control significatiu.</p>
 312. <p>El Programari Lliure és l'única manera d'assegurar que els governs
 313. controlin realment les seves pròpies dades i processos, incloent-hi les
 314. infraestructures crítiques. El Programari Lliure també evita l'abans mencionat
 315. «horror de la privatització» sobre els Estàndards Oberts: no hi ha cap profit en això,
 316. ja que generalment qualsevol subministrador pot subministrar o mantenir aquella
 317. solució.</p>
 318. <b>Només el Programari Lliure és autèntic Programari Sobirà.</b>
 319. <h4>El Programari Lliure i la CMSI/WGIG/FGI</h4>
 320. <p>El Programari Lliure i internet van de la mà. El Programari Lliure
 321. va ser crític per a fer internet possible, i de fet el Programari
 322. Lliure continua donant forma i fent funcionar internet. Al mateix temps,
 323. el Programari Lliure i els seus representants han estat exclosos del
 324. WGIG i els processos d'FGI fins el moment.</p>
 325. <p>Si el Fòrum pel Govern d'Internet ha d'esdevenir un fòrum realment inclusiu
 326. per a discutir assumptes relacionats amb internet, el Programari Lliure i els seus
 327. representants s'hi han d'incloure en tots el fòrums rellevants i a tots
 328. els nivells polítics de l'FGI. D'altra manera, hi ha la possibilitat que la
 329. gent que actualment continuen construïnt internet simplement se'n vagin
 330. a fer les seves discussions a un altre lloc.</p>
 331. <hr />
 332. <p class="footnote">
 333. [<a name="1" href="#ref1">1</a>] Alguna gent veu que els dos assumptes estan connectats, altres argumenten que sempre
 334. s'haurien de tractar separadament. Com quedarà clar més endavant, els dos
 335. assumptes no estan de fet connectats en teoria, però tenen una connexió a
 336. la pràctica. Per tal d'entendre això, és important considerar-los
 337. primer aïllats i individualment.</p>
 338. <p class="footnote">
 339. [<a name="2" href="#ref2">2</a>] Així és com l'OpenOffice (<a
 340. href="http://www.openoffice.org">http://www.openoffice.org</a>) va
 341. assolir la seva habilitat de llegir generalment la majoria de documents escrits amb Microsoft
 342. Word, per exemple, o com el programari Samba (<a
 343. href="http://www.samba.org">http://www.samba.org</a>) esdevé
 344. capaç de reemplaçar grans parts de les funcionalitats dels servidors
 345. de treball en grup de Microsoft.</p>
 346. <p class="footnote">
 347. [<a name="3" href="#ref3">3</a>]
 348. <a href="http://www.ft.dk/Samling/20051/beslutningsforslag/B103/index.htm">http://www.ft.dk/Samling/20051/beslutningsforslag/B103/index.htm</a></p>
 349. <p class="footnote">
 350. [<a name="4" href="#ref4">4</a>]
 351. <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7728.html">http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7728.html</a>
 352. </p>
 353. <p class="footnote">
 354. [<a name="5" href="#ref5">5</a>]
 355. <a href="/activities/ms-vs-eu/">https://fsfe.org/activities/ms-vs-eu/</a>
 356. </p>
 357. <p class="footnote"> [<a name="6" href="#ref6">6</a>] Per a una definició
 358. completa i concisa de Programari Lliure, si us plau consulteu la «<a
 359. href="/activities/wipo/fser.html">Referència de les Essències del Programari
 360. Lliure</a>» també disponible a les <a
 361. href="http://www.intgovforum.org/contributions_for_1st_IGF.htm">contribucions
 362. substancials</a> de l'FGI.</p>
 363. <p class="footnote"> [<a name="7" href="#ref7">7</a>]
 364. Una definició més completa i elaborada de Programari
 365. Lliure i una clarificació dels malsentesos estan
 366. disponibles a la «<a href="/activities/wipo/fser.html">Referència de les Essències del Programari Lliure</a>» i també
 367. al full de les contribucions substantials de l'FGI.</p>
 368. <p class="footnote"> [<a name="8" href="#ref8">8</a>]
 369. <a href="http://www.wired.com/news/privacy/0,1848,69601,00.html">http://www.wired.com/news/privacy/0,1848,69601,00.html</a></p>
 370. <p class="footnote"> [<a name="9" href="#ref9">9</a>]
 371. <a href="http://www.bsi.bund.de/oss/index.htm">http://www.bsi.bund.de/oss/index.htm</a></p>
 372. <p class="footnote"> [<a name="10" href="#ref10">10</a>]
 373. <a href="http://www.bsi.bund.de/fachthem/sina/index.htm">http://www.bsi.bund.de/fachthem/sina/index.htm</a></p>
 374. </body>
 375. <translator>Rafael Carreras</translator>
 376. </html>
 377. <!--
 378. Local Variables: ***
 379. mode: xml ***
 380. End: ***
 381. -->